Pobyt cudzinca – osoby s dlhodobým pobytom v EÚ

Jedným z účelov prechodného pobytu podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte. Nižšie si priblížime situáciu, kedy chce cudzinec z tretej krajiny s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ prísť na Slovensko a získať tu pobyt.

Dôvody udelenia 

Dôvodom na udelenie tohto typu pobytu môže byť, že štátny príslušník tretej krajiny, ktorému už bol udelený dlhodobý pobyt v inom členskom štáte príde na územie Slovenskej republiky:

 • podnikať
 • študovať
 • nájde si tu zamestnanie
 • bude uskutočňovať výskum
 • bude uskutočňovať niektorú z osobitných činností podľa zákona o pobyte cudzincov (napr. lektorská činnosť, umelecká činnosť, športová činnosť a pod.) alebo ak
 • je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa predchádzajúcich bodov, ak rodinna existovala už v členskom štáte, ktorý cudzincovi priznal dlhodobý pobyt

V praxi môže ísť aj o kombináciu viacerých uvedených dôvodov. 

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu 

Žiadosť o udelenie takéhoto prechodného pobytu cudzincovi, ktorý prichádza na Slovensko sa podáva na predpísanom tlačive a je k nej potrebné doložiť: 

 • dve aktuálne fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm
 • doklad preukazujúci finančné zabezpečenie (napr. dohoda o mzde)
 • doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania
 • doklad o dlhodobom pobyte v členskom štáte Európskej únie
 • doklad preukazujúci účel pobytu (napr. pracovnú zmluvu alebo prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania)

Tento typ prechodného pobytu môže byť udelený až na dobu päť rokov. 

Možnosť pracovať 

Udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte neznamená automaticky možnosť cudzinca byť na Slovensku zamestnaný. 

Podľa ustanovenia § 23a ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení neiktorých zákonov (ďalej ako „zákon o službách zamestnanosti“) zamestnávateľ môže bez potreby povolenia na zamestnanie alebo potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta: „zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, po uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky.“ 

Ako vyplýva z citovaného ustanovenia zákona o službách zamestnanosti, pokiaľ by cudzinec chcel pracovať pred uplynutím 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie je potrebné, aby mu po udelení prechodného pobytu bolo vydané povolenie na zamestnanie. 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710