Pobyt cudzinca, občianstvo imigrácia

Uznanie sobáša s cudzincom na Slovensku (zápis sobáša do osobitnej matriky)

Sobášili ste sa ako slovenský občan s osobou inej štátnej národnosti v zahraničí? Ak áno, nezabudnite si dať sobáš na Slovensku zapísať do osobitnej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Tolerovaný pobyt

Komu sa môže tolerovaný pobyt udeliť? Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov uvádza, že tento druh pobytu sa udelí cudzincovi:...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Trvalý pobyt cudzinca na Slovensku

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v zásade rozoznáva tri druhy trvalého pobytu cudzincov – príslušníkov tretích krajín:...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Povinnosti cudzincov a zamestnávateľov po udelení pobytu na účely zamestnania

Tento článok obsahuje výpočet povinností, ktoré má cudzinec (štátny príslušník tretej krajiny) po udelení prechodného pobytu na účely zamestnania (udelený...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zamestnávanie cudzincov z Európskej únie

Občania členských štátov Európskej únie a ich rodinní príslušníci majú podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti rovnaké...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Udelenie štátneho občianstva SR

Podmienky udelenia štátneho občianstva SR upravuje § 7 zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR. Priblížime si ich...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Získanie štátneho občianstva SR občanom Ruskej federácie

Podľa medzinárodnej zmluvy platnej medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou (č. 71/1981 Zb. o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva) nie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Prechodný pobyt cudzinca

Najpodstatnejší zákon, ktorý upravuje pobyte cudzincov na Slovensku je zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyt cudzincov a o zmene...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK