Kúpna zmluva

Kompletný právny servis súvisiaci s kúpou či predajom nehnuteľnosti vrátane rezervačnej zmluvy a úschovy. Pomôžeme aj s vkladom do katastra. Zvládneme to rýchlo a bezchybne aby ste sa o nič nemuseli starať.

Základ

Spripomienkovanie existujúcej zmluvy

Štandard

Vypracovanie novej kúpnej zmluvy Najobľúbenejšie

Prémium

Vypracovanie zmluvy, notárska úschova, kontrola bankových zmlúv
Základ
Spripomienkovanie existujúcej zmluvy
96 € hodinová sadzba 800 € vrátane DPH 1 000 € + úschova podľa jej výšky

Aké služby ponúkame

Tvorba aj pripomienkovanie kúpnej zmluvy si vyžadujú znalosti a skúsenosti, bez ktorých sa zmluvná strana vystavuje riziku uzavretia pre ňu nevýhodnej zmluvy, príp. zmluvy, ktorá nie je platná či právne vymožiteľná.

  • komplexný právny servis a poradenstvo pri vypracovaní / spripomienkovaní kúpnej zmluvy
  • promptné vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
  • podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v prípade, že sa jedná o kúpu nehnuteľnosti

Náležitosti kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť upravujú viaceré právne predpisy. Vo všetkých prípadoch prevodov nehnuteľností je však nevyhnutné, aby kúpna zmluva v zmysle § 42 ods. 2 zákona o katastri nehnuteľností obsahovala údaje o:

  • účastníkoch práv k nehnuteľnostiam; ak ide o fyzickú osobu uvádza sa meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, zmluva musí obsahovať názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má právnická osoba pridelené, prípadne iné identifikačné údaje
  • nehnuteľnosti; podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela registra “C” alebo parcela registra “E”, druhu pozemku a výmery pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku
  • mieste a čase jej spísania, právnom úkone a jeho predmete

Nevyhnutnou náležitosťou pri zmluvách o prevode nehnuteľností je zachovanie písomnej formy, čo priamo vyplýva z ust. § 46 ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

Ak kupujete nehnuteľnosť, okrem podpísania kúpnej zmluvy Vás čaká ďalší krok, bez ktorého vám vlastníctvo ku kúpenému pozemku, bytu alebo domu nevznikne. Práva k nehnuteľnostiam totiž vznikajú, menia sa alebo zanikajú až vkladom do katastra. Podpísanie kúpnej zmluvy či dokonca ani zaplatenie kúpnej ceny z Vás teda automaticky nerobia vlastníka predmetnej nehnuteľnosti, a preto sa príslušnému katastrálnemu úradu podáva návrh na vklad.

Zákon pozná aj kúpu hnuteľných vecí, s ktorou vám tiež ochotne pomôžeme.

Referencie od klientov

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie