Vecné bremeno

Otázka:

Chcem sa opýtať na vecné bremeno pri pozemku (orná pôda). Som majiteľka ornej pôdy, ktorú momentálne využívam na sadenie zemiakov a iných poľnohospodárskych plodín pre vlastnú potrebu. Moja príbuzná, ktorá tiež tento pozemok využíva na sadenie zeleniny, ale nie je vlastníčka pozemku. Odo mňa chce, aby som sa zaviazala vecným bremenom, že ona môže tento pozemok využívať, do kedy bude ona chcieť. Obáva sa totiž, že by mohlo dôjsť v budúcnosti medzi nami k sporom, ktoré by vyústili do toho, že by som jej zakázala používať môj pozemok na sadenie. Je teda možné, aby bolo zriadené vecné bremeno k ornej pôde v znení, že „osoba XY môže počas svojho života užívať ornú pôdu na konkrétnej parcele na poľnohospodársku činnosť “? Môže sa k nehnuteľnej veci zriadiť hocijaké vecné bremeno, alebo je niekde určené čo všetko môže byť vecným bremenom?

Odpoveď:

Právna úprava vecných bremien je obsiahnutá v ustanovení § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka. Podľa § 151n ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe.“ 

Zákon nevylučuje, aby obsahom vecného bremena bolo aj právo využívať pozemok na sadenie / pestovanie poľnohospodárskych plodín. V takomto prípade by sa jednalo o povinnosť vlastníka nehnuteľnosti strpieť užívanie nehnuteľnosti oprávneným z vecného bremena. 

Takéto vecné bremeno môže byť zriadené zmluvou. V zmluve o zriadení vecného bremena odporúčame presne vymedziť obsah vecného bremena ako aj vzájomné práva a povinnosti napr. vo vzťahu k nákladom na nehnuteľnosť (§ 151n ods. 3: „Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania.“).

Prečítajte si aj: 

Vecné bremeno doživotného užívania

Zriadenie či výmaz vecného bremena