Náležitosti zmluvy o nájme nebytových priestorov

Otázka:

Je zmluvy o nájme, prípadne o podnájme nebytových priestoro neplatná, ak sa uzavrie na dobu neurčitú? A v prípade, pokiaľ sa v zmluve spomína len výška nájomného a nie cena služieb spojených s užívaním nebytových priestorov?

Odpoveď:

Podľa ustanovenia § 2 a § 3 zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov „Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať: 

  • predmet a účel nájmu
  • výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia
  • a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom uzaviera
  • Pri nebytových priestoroch v objektoch, s ktorými hospodári bytová organizácia založená národným výborom, možno zmluvu na určitý čas uzavrieť najdlhšie na dva roky, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.

Ak zmluva neobsahuje náležitosti podľa odseku 3, je neplatná.“ 

Z uvedeného znenia zákona vyplýva, že zmluvu o nájme / podnájme nebytových priestorov je možné uzavrieť aj na dobu neurčitú a že uvedenie ceny služieb spojených s užívaním nebytových priestorov nie je náležitosťou, ktorá by bola vyžadovaná pod sankciou neplatnosti. 

K náležitostiam a špecifikám zmluvy odporúčame pozrieť aj tento článok.  

Samozrejme treba brať ohľad aj na akcesorický vzťah medzi nájmom a podnájmom, nakoľko podnájom nemôže trvať dlhšie ako nájom, aj keď bola zmluva uzavretá na neurčitý čas. 

Pre posúdenie platnosti zmluvy by bola potrebná komplexná analýza všetkých zmluvných ustanovení. Prečítajte si aj o odstúpení od zmluvy o nájme nebytových priestorov z dôvodu neplatenia nájomného.