Právne služby pre správcov bytových domov

Poradenstvo pri zvolávaní a organizovaní schôdzí vlastníkov bytových domov, spisovanie žalôb o neplatnosti uznesenia schôdze vlastníkov, vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom – vlastníkom bytov či iné právne služby súvisiace so správou.

Základ právnej úpravy v tejto oblasti predstavuje zákon č. 183/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Bytovým domom sa na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Pri správe bytov majú vlastníci k dispozícii dve možnosti:

  • buď si vytvoria tzv. spoločenstvo vlastníkov, ktoré je právnickou osobou, alebo
  • uzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou (správca), najmä s bytovým družstvom.

Referencie od klientov

218 hodnotení na Google
4,9