Právo Európskej únie a medzinárodné právo

Komplexný právny servis a poradenstvo v oblasti práva Európskej únie a medzinárodného práva. Poskytujeme právne služby v obchodných či rodinných záležitostiach s medzinárodným prvkom.

Európska únia (EÚ) ako nadnárodná organizácia, ktorej členom je od roku 2004 aj Slovenská republika má svoj vlastný právny poriadok. Právo EÚ, označované aj ako úniové právo, platí vo všetkých členských štátoch EÚ záväzné, ale v zmysle princípu nadradenosti, má v prípade rozporu s vnútroštátnou právnou normou dokonca prednosť.

Jeho dvoma hlavnými prameňmi sú:

  • zakladajúce zmluvy (primárne právo) – napr. o Zmluva o EÚ, Zmluva o fungovaní EÚ a i.
  • jednostranné akty a dohody (sekundárne právo) – nariadenia, smernice, rozhodnutia, stanoviská a odporúčania.

Pokiaľ ide o medzinárodné právo, je pri ňom nevyhnutné rozlišovať medzi jeho súkromnou a verejnou časťou. Medzinárodné právo verejné upravuje vzťahy medzi štátmi (tzv. medzištátne právo), vzťahy štátov k medzinárodným organizáciám, vzájomné vzťahy medzinárodných organizácií a niektoré vzťahy jednotlivcov k štátu.

Predmetom úpravy medzinárodného práva súkromného sú súkromnoprávne vzťahy (napr. obchodné, občianske, pracovné rodinné) s cudzím prvkom. Obsahuje tak úpravu právnych vzťahov  medzi štátnymi príslušníkmi rôznych štátov, nie medzi štátmi.

Referencie od klientov

244 hodnotení na Google
4,9