Zastupovanie pred Osobitnou matrikou (zápis narodenia, úmrtia, sobáša)

Do Osobitnej matriky sa zapisuje narodenie dieťaťa, úmrtie ako aj uzavretie manželstva štátnych príslušníkov Slovenskej republiky, ak tieto nastali:

  • v zahraničí (na území cudzieho štátu),
  • na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte napr. sobáš na zastupiteľskom úrade SR),
  • na lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky,
  • na území nepatriacom žiadnemu štátu.

Čo vieme vybaviť

Vybavíme za Vás aj tieto doklady:

  • slovenské rodné listy pre deti narodené v zahraničí
  • osvedčenie o slovenskom občianstve pre deti narodené v zahraničí
  • slovenský sobášny list pri sobáši v zahraničí
  • slovenský rozvodový rozsudok pri rozvode v zahraničí
  • slovenský úmrtný list pri úmrtí v zahraničí.

Ak sa Vám narodilo v zahraničí dieťa alebo ste mali sobáš či rozvod v cudzine, radi Vám pomôžeme s ich registráciou na Slovensku, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

350 € + DPH + poplatky
3 mesiace
Mám záujem

Prečítajte si aj:

Čo je potrebné k zápisu do osobitnej matriky?

Zápis do osobitnej matriky sa uskutoční na základe písomnej žiadosti. Žiadosť (formulár) na nachádza na stránke ministerstva. K žiadosti musia byť priložené doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike a slovenské doklady sa vydajú na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti. Týmto spôsobom nemožno nahradiť právoplatné rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho.

Lehota na vybavenie zápisu v osobitnej matrike

Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR.

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch (3) mesiacov odo dňa doručenia žiadosti na osobitnú matriku. Osobitná matrika môže lehotu predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.

Vyžiadanie rodného, sobášneho a úmrtného listu (duplikátu)

Ak potrebujete rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, vieme Vám ho zabezpečiť. Tieto doklady vieme vyžiadať tak z osobitnej matriky, ako aj z iných matričných úradov. Na dokumentoch vieme zabezpečiť aj overenie formou apostille alebo superlegalizácie.

Referencie od klientov

222 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zníženie výživného na dieťa

Máme dve deti neplnoleté 15 a 16 ročné. Odišiel som zo spoločnej domácnosti tri a pol roka dozadu, dva roky...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ne(vy)sporiadanie bsm po troch rokoch od rozvodu

S bývalým manželom sme už viac ako štyri roky rozvedení bez toho, aby sme vyporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo. Dohodnúť sa však nevieme....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Na ktorý kataster podať návrh na vklad pri nehnuteľnostiach v dvoch okresoch?

Uzavreli sme s bývalým manželom dohodu o vyporiadaní BSM. Jej predmetom boli aj dve nehnuteľnosti v rôznych okresoch. Môžeme návrh na vklad ohľadne...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie