Zastupovanie pred Osobitnou matrikou (zápis narodenia, úmrtia, sobáša)

Do Osobitnej matriky sa zapisuje narodenie dieťaťa, úmrtie ako aj uzavretie manželstva štátnych príslušníkov Slovenskej republiky, ak tieto nastali:

  • v zahraničí (na území cudzieho štátu),
  • na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte napr. sobáš na zastupiteľskom úrade SR),
  • na lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky,
  • na území nepatriacom žiadnemu štátu.

Ak sa Vám narodilo v zahraničí dieťa alebo ste mali sobáš či rozvod v cudzine, radi Vám pomôžeme s ich registráciou na Slovensku, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Čo vieme vybaviť

Narodilo sa Vám dieťa v zahraničí? Alebo ste sa v zahraničí vydali alebo rozviedli? Vybavíme za Vás aj tieto doklady:

Kde sa podáva žiadosť o zápis do osobitnej matriky?

Žiadosti na osobitnú matriku sa nepodávvajú priamo na osobitnej matrike, ale podľa § 23 zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách na:

  • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte
  • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt
  • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt alebo
  • ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území SR trvalý pobyt

Prečítajte si aj:

Čo je potrebné k zápisu do osobitnej matriky?

Zápis do osobitnej matriky sa uskutoční na základe písomnej žiadosti. Žiadosť (formulár) na nachádza na stránke ministerstva.

K žiadosti musia byť priložené doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike a slovenské doklady sa vydajú na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti. Týmto spôsobom nemožno nahradiť právoplatné rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho.

Odovzdané dokumenty osobitná matrika nevracia.

Lehota na vybavenie zápisu v osobitnej matrike

Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR.

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch (3) mesiacov odo dňa doručenia žiadosti na osobitnú matriku. Osobitná matrika môže lehotu predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.

§ 23 ods. 5 zákona o matrikách: „Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti na osobitnú matriku. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.“

Vyžiadanie rodného, sobášneho a úmrtného listu (duplikátu)

Ak potrebujete rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, vieme Vám ho zabezpečiť. Ako na to si prečítate aj v našom článku Vyžiadanie duplikátu rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu.

Tieto doklady vieme vyžiadať tak z osobitnej matriky, ako aj z iných matričných úradov. Na dokumentoch vieme zabezpečiť aj overenie formou apostille alebo superlegalizácie.

Referencie od klientov

Tím AKMV nám veľmi expertne a vo veľmi krátkom čase pomohli získať občianske osvedčenia a rodné listy pre naše deti narodené v USA, čo sme z predošlého prieskumu právnych zákonov brali ako nemožný labyrint a teda nemožnú vec zariaďovať na diaľku z USA.
Ďakujem veľmi pekne celému tímu AKMV!
Galina
244 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Oslobodenie od súdnych poplatkov za rozvod

Po pracovnom úraze som ostala na invalidnom dôchodku, chcem požiadať o rozvod, avšak pri mojom nízkom príjme je pre mňa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vyživovacia povinnosť dospelých detí voči rodičom

Dobrý deň, chcem sa spýtať, od kedy a v akých prípadoch mám vyživovaciu povinnosť k rodičom. Som zamestnaná, živím sa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Patrí príjem z prenájmu (nájomné) do BSM?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie