Podanie návrhu na vykonanie exekúcie

Exekučné konanie predstavuje druh konania, ktoré sa začína podaním návrhu. Takýto návrh môže podať oprávnená osoba, ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie.

Z návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zjavné, ktorému exekútorovi je určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, musí byť podpísaný a datovaný. Okrem toho návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba, a presné označenie exekučného titulu, vymedzenie vymáhaného nároku, prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva.

Nevyhnutnou náležitosťou každého návrhu na vykonanie exekúcie je pripojenie rovnopisu rozhodnutia opatreného potvrdením o jeho vykonateľnosti, teda pripojenie tzv. exekučného titulu. Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Čo všetko je exekučným titulom vymedzuje ust. § 41 ods. 2 Exekučného poriadku, najčastejšie ide o rôzne druhy rozhodnutia súdu (uznesenie, rozsudok, schválený zmier, platobný rozkaz), osvedčenie o dedičstve, notárska zápisnica a i.

Exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor však môže začať s výkonom exekúcie až po udelení poverenia súdu na jej vykonanie. Exekútor, ktorému bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, postupuje tak, že predloží tento návrh spolu s exekučným titulom najneskôr do 15 dní od doručenia alebo odstránenia vád návrhu súdu a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

Návrh pritom možno podať ktorémukoľvek súdnemu exekútorovi zapísanému v zozname Slovenskej komory exekútorov. Je to tak z toho dôvodu, že súdni exekútori môžu vykonávať svoju pôsobnosť v rámci celého územia SR, pri výbere exekútora sa tak oprávnený nemusí riadiť miestom svojho bydliska či podnikania.

Aké služby ponákame

  • Komplexný právny servis a poradenstvo pri podaní návrhu na vykonanie exekúcie
  • Komunikácia v anglickom jazyku je samozrejmosťou
  • Sme advokátska kancelária, okamžite reagujeme na všetky požiadavky klienta

Poplatky

  • Pri návrhu na výkon exekúcie je potrebné zaplatiť súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie vo výške 16,50 EUR (poplatok sa však zahrnie do vymáhanej sumy, čím ho neskôr uhradí povinný). Vymáhanie výživného je od súdneho poplatku oslobodené.

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb šitej na mieru presne podľa Vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať.

Referencie od klientov

222 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zbavenie svojprávnosti

Sme nútení zbaviť syna právnej resp. zdravotnej spôsobilosti, nakoľko trpí schizofréniou. My ako rodičia, ako aj syn, máme všetci rakúske...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie