Preprava osôb (taxislužba) do zahraničia - aké sú podmienky?

Aktualizované: 20.04.2021 | Vytvorené: 20.04.2021 |

Problematiku vykonávania taxislužby do zahraničia rieši na našom území zákon 56/2012 Z. z. v rámci prevádzkovania taxislužby. Podľa tohto zákona je akákoľvek preprava osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča za odplatu taxislužbou (§ 8 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z.).

Preprava osôb (taxislužba) do zahraničia - aké sú podmienky?

Obsah

Taxislužba do Rakúska a do Nemecka  Rakúsko  Nemecko

Koncesia na prevádzkovanie taxislužby sa vydáva pre celé územie SR s možnosťou dopraviť zákazníkov aj mimo územia SR smerom tam. V danej súvislosti je potrebné uviesť, že na prepravu osôb vozidlami s obsaditeľnosťou deväť osôb vrátane vodiča sa nevzťahuje žiadne nariadenie Európskej únie. V jednotlivých prípadoch je potrebné dodržiavať bilaterálne dohody.

Zároveň na území druhého členského štátu sa uplatňuje vnútroštátne právo tohto štátu. V prípade podmienok, ktoré platia v iných štátoch, je potrebné kontaktovať príslušné orgány v daných štátoch. Pre cestu späť a na území iného štátu je preto potrebné dodržiavať vnútroštátne predpisy príslušnej krajiny, z dôvodu, že preprava osôb do 9 miest vrátane vodiča nie je upravená v rámci EÚ. Preto je potrebné požiadať o povolenie, resp. iný potrebný doklad v príslušnej krajine za dodržania a splnenia príslušných podmienok vyžadovaných príslušným štátom. 

Podmienkou však na vykonávanie takýchto prepráv je splnenie podmienok v tejto oblasti v Slovenskej republike, a to predovšetkým mať príslušné oprávnenie na podnikanie – koncesiu. Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z. prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie podľa tohto zákona. Koncesie udeľuje miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Zároveň uvádzame, že okrem iného musia byť splnené aj požiadavky na vozidlo taxislužby a podmienky týkajúce sa vodičov vozidiel taxislužby. 

Taxislužba do Rakúska a do Nemecka 

Uvádzame základné informácie k výkonu taxislužby vozidlami, ktorých obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča - z územia Slovenskej republiky. 

Rakúsko 

Na prepravu osôb vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča, sa nevzťahuje v danom prípade ani bilaterálna dohoda. Znamená to, že na území druhého členského štátu, čiže Rakúska, sa uplatňuje vnútroštátne právo tohto štátu. V Rakúsku podľa § 11 ods. 5 platného zákona Bundesgesetz über die nichtlinienmässige gewerbsmässige Beförderungen von Personen mit Kraftfahrzeugen (Gelegenheitsverkehrs - Gesetz, 1996) (Spolkový zákon o nepravidelnej preprave osôb motorovými vozidlami, ktorá je podnikaním) na prepravu z územia Rakúska musí byť vydané od Spolkového ministerstva dopravy, rozvoja a technológie Rakúskej republiky (Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie) osobitné povolenie na osobnú príležitostnú dopravu vykonávanú malými vozidlami (Kleinbusse). Pokiaľ ide o medzinárodnú prepravu z územia Slovenskej republiky na územie Rakúskej republiky, bola preprava „tam“ s obsadeným vozidlom (príp. tranzitné prepravy) na základe rokovaní Zmiešanej komisie o medzinárodnej osobnej cestnej doprave konanej v roku 2004 a v roku 2005 od povolení oslobodená. 

Zákon je možné pozrieť na tomto odkaze

Kontakt:

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Radetzkystraße 2

1030 Wien

 

Mag. Bettina Huber

Abteilung IV/ST7 Personen- und Güterverkehr

Zimmer 1A 03

Telefon: +43 1 711 62 65 5734

Fax: +43 1 711 62 65 5866

E-Mail: Bettina.Huber@bmvit.gv.at

Nemecko

Vzhľadom na skutočnosť, že prepravu osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča neupravuje žiadne nariadenie Európskej únie, platí bilaterálna dohoda – dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave (ďalej len „dohoda“). Podmienkou na vykonávanie takýchto prepráv je zároveň splnenie podmienok v tejto oblasti v Slovenskej republike, a to predovšetkým mať príslušné oprávnenie na podnikanie – koncesiu.

Podľa článku 2 ods. 2 dohody sa za osobné vozidlá považujú motorové vozidlá, ktoré sú svojou konštrukciou a vybavením vhodné a určené na prepravu nie viac ako deviatich osôb (vrátane vodiča). Z uvedeného vyplýva, že dohoda sa vzťahuje aj na prepravu osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča.

Príležitostná doprava podľa článku 5 ods. 1 dohody je doprava, ktorá nie je pravidelnou autobusovou dopravou a nie je ani kyvadlovou dopravou. 

Podľa článku 5 ods. 2 na príležitostnú dopravu medzi oboma štátmi a na tranzitnú dopravu nie je potrebné povolenie v prípade, ak ide o:

 1. jazdy vykonávané jedným motorovým vozidlom, ktoré prepravuje na celej trase rovnakú skupinu cestujúcich a privezie ju do východiskového miesta (okružné jazdy za zatvorenými dverami), alebo
 2. jazdy, pri ktorých sa do cieľového miesta prepravujú cestujúci a spiatočná jazda je bez cestujúcich (prázdne spiatočné jazdy), alebo
 3. prázdne jazdy tam, s cieľom naložiť a prepraviť opäť do východiskového miesta skupinu cestujúcich, ktorú prepravil ten istý dopravca spôsobom uvedeným v bode 2. 

Pri príležitostnej doprave nesmú cestujúci počas jazdy ani nastupovať, ani vystupovať, iba ak by to povolili príslušné orgány štátu danej zmluvnej strany.

Na príležitostnú dopravu, ktorá nezodpovedá ustanoveniam článku 5 ods. 2 dohody sa v každom prípade vyžaduje povolenie príslušných orgánov štátu druhej zmluvnej strany. Ak prepravu možno zatriediť do článku 5 ods. 2 dohody, možno ju uskutočniť na základe jazdného listu.

Žiadosť o udelenie povolenia sa podáva priamo príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany. 

Žiadosť musí obsahovať najmä tieto údaje:

 1. priezvisko a meno alebo názov firmy, ako aj úplnú adresu dopravcu prípadne organizátora cesty, ktorý vydal príkaz na prepravu;
 2. účel cesty (jej popis);
 3. východiskové a cieľové miesto jazdy a štát, v ktorom sa vytvorí skupina cestujúcich;
 4. trasy jazdy s hraničnými priechodmi;
 5. termíny jázd tam a späť, či je jazda tam/späť s cestujúcimi alebo bez cestujúcich;
 6. čas vedenia a odpočinku vodičov;
 7. evidenčné číslo motorových vozidiel;
 8. počet miest na sedenie v používaných vozidlách. 

Z uvedeného vyplýva, že na príležitostnú dopravu, ktorá nezodpovedá článku 5 ods. 2 dohody, sa vyžaduje povolenie. Schvaľovací orgán je Spolkový úrad pre nákladnú dopravu v Kolíne nad Rýnom (BAG). 

Žiadosť musí dopravca podať minimálne 14 dní pred začatím jazdy na túto adresu:

Bundesamt für Güterverkehr

Referat 13

Postfach 19 01 80

D - 50498 Köln

Tel.: +49 (0)-221-5776 - 1321

Fax : +49 (0)-221-5776 - 1390

posteingang.referat13@bag.bund.de 

Bližšie informácie sú na tejto adrese.

Poplatok za jednorazové povolenie je v súčasnej dobe 110,00 €.

Vykonávanie týchto prepráv podlieha zároveň plateniu DPH v Nemecku, ako pri autobusoch. 

V prípade prepráv z jednotlivých štátov je potrebné kontaktovať príslušné orgány daných štátov. 

Zároveň upozorňujeme, že v súčasnej situácii je potrebné dodržiavať aj vnútroštátne protiepidemiologické opatrenia prijaté z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.

Využite naše právne služby

 • zabezpečenie koncesie na taxi
 • licencia na dopravu

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.