Zánik poistenia – ako je možné ukončiť poistné zmluvy?

Poistné zmluvy sú ako samostatný zmluvný typ upravené v § 788 až 828a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej ako "Občiansky zákonník"). Právna úprava poistných zmlúv obsahuje aj ustanovenia o zániku poistenia, ktoré majú charakter špeciálnych ustanovení vo vzťahu k všeobecnej úprave zániku záväzkov. V dnešnom článku si priblížime jednotlivé možnosti zániku poistenia v zmysle uvedenej právnej úpravy poistných zmlúv.

Výpoveď ku koncu poistného obdobia 

Jednou z možností zániku poistenia je výpoveď ku koncu poistného obdobia. Podľa ustanovenia § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka je výpoveď potrebné dať aspoň šesť (6) týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Najneskôr v posledný deň predtým, ako začne plynúť posledných šesť (6) týždňov poistného obdobia musí byť výpoveď doručená druhej zmluvnej strane v písomnej forme. 

Takáto výpoveď však nemôže byť aplikovaná na vypovedanie poistenia osôb (okrem poistenia pre prípad úrazu). 

Upozorňujeme, že poisťovateľ je povinný poistníkovi oznámiť termín, do ktorého je možné podať výpoveď poistnej zmluvy iba pre zmluvy, kde je dojednané povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, čo upravuje zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Pri ostatných typoch poistných zmlúv túto povinnosť nemá a preto poistník si musí poistné obdobie ustriehnuť sám. 

Výpoveď do dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy 

Občiansky zákonník upravuje aj možnosť vypovedania poistnej zmluvy do dvoch (2) mesiacov od jej uzavretia ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Aby táto možnosť mohla byť aplikovaná, je potrebné, aby si ju zmluvné strany v poistnej zmluve dojednali

Pokiaľ bola možnosť vypovedania poistnej zmluvy do dvoch (2) mesiacov od jej uzavretia v poistnej zmluve dojednaná, je potrebné, aby bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená najneskôr v posledný deň z dvoch (2) mesiacov od uzavretia zmluvy. Doručením výpovede následne plynie osemdenná (8) výpovedná doba, ktorej uplynutím poistenie zanikne. 

Zánik poistenia z dôvodu nezaplatenia poistného 

Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie nebolo zaplatené do troch (3) mesiacov od jeho splatnosti alebo pri poistnom za ďalšie poistné obdobie, ak k zaplateniu poistného nedošlo do jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na zaplatenie poistného. Výzva pritom musí obsahovať upozornenie na zánik poistenia. 

Odstúpenie od zmluvy 

Občiansky zákonník upravuje aj možnosti odstúpenia od poistnej zmluvy. Poisťovateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak poistník porušil svoju povinnosť odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednania poistenia. A to v prípade, že pri poskytnutí pravdivých / úplných odpovedí by poistiteľ poistnú zmluvu neuzavrel. Odstúpiť od zmluvy poistiteľ môže v lehote troch (3) mesiacov, odkedy sa o porušení povinnosti dozvedel. 

Pokiaľ sa poistiteľ o takomto porušení povinnosti dozvie až po poistnej udalosti, môže plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť. Odmietnutím plnenia poistenie zanikne. 

Odstúpiť od zmluvy môže aj poistník. Občiansky zákonník zakotvuje odstúpenie od zmluvy v prípade poistenia osôb (okrem poistenia pre prípad úrazu). Odstúpenie je v takomto prípade možné v lehote do tridsať (30) dní od uzatvorenia poistnej zmluvy. 

Nárok na poistné pri zániku poistenia 

Poistiteľ má nárok na poistné až do zániku poistenia. V prípade, ak si prajete poistenie ukončiť, je preto potrebné presne vedieť, ku ktorému dňu poistenie zanikne. 

Ak sa napríklad blíži koniec poistného obdobia a v poistení už neplánujete pokračovať aj v ďalšom poistnom období, je potrebné poistenie vypovedať v zákonom zakotvenej lehote šesť (6) týždňov pred koncom poistného obdobia. Pokiaľ nie je výpoveď urobená v súlade s právnou úpravou poistenie zanikne až uplynutím jedného (1) mesiaca od doručenia výzvy na úhradu poistného na ďalšie obdobie (pokiaľ samozrejme nebude uhradené). V takomto prípade by teda poistník musel zaplatiť poistné aj za obdobie dokiaľ by mu bola doručená výzva poistiteľa a obdobie do uplynutia lehoty jedného (1) mesiaca.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

Od 1.7.2024 je účinná nová úprava zodpovednosti za vady podľa Občianskeho zákonníka, viac si prečítate v našom článku: Zodpovednosť za vady od 1.7.2024

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti – právna poradňa

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie