Občianske právo

Zbavenie (obmedzenie) svojprávnosti – postup a lehoty

Spôsobilosť na právne úkony Skôr ako prejdeme k samotnému postupu ako obmedziť osobu v spôsobilosti na právne úkony, vysvetlíme si obsah pojmu spôsobilosť na právne...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Osvedčenie o štátnom občianstve

Slováci, ktorí nemajú platný slovenský doklad totožnosti môžu v prípade potreby požiadať o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako postupovať pri reklamácii tovaru

Pri spotrebiteľských kúpnych zmluvách (predaj tovaru v obchode) sú dôležité ustanovenia § 619 - § 627 zákona č. 40/1964 Zb....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Povolenie na predaj alkoholu

Pre predaj alkoholu v spotrebiteľskom balení je nevyhnutné získať Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu. Povolenie vydáva príslušný colný...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Novela Občianskeho súdneho poriadku (od 01.01.2013)

Novelou č. 335/2012 Z. z., ktorou sa menil zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii došlo zároveň k zmene Občianskeho...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ochrana osobných údajov od 1.7.2013

Dňa 30. apríla 2013 bol Národnou radou SR schválený nový zákon na ochranu osobných údajov. Zákon nadobudol účinnosť 1.7.2013. Zároveň...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Príkazná zmluva – základná charakteristika

Príkazná zmluva je výhradne upravená v Občianskom zákonníku v paragrafoch 724 až 732. Nakoľko tento typ zmluvy nie je upravený...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Odvolanie voči rozhodnutiu súdu

Účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK