Prepravný poriadok dopravcu (nákladná cestná doprava/osobná doprava)

V zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej len ako „zákon o cestnej doprave“) je dopravca povinný prevádzkovať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku. Prepravný poriadok je tiež potrebné predložiť k žiadosti o vydanie povolenia na dopravu na niektorých úradoch dopravy (napr. v Košiciach; v Banskej Bystrici a Bratislave od našich klientov doloženie prepravného poriadku nepožadovali)

Upozornenie pre dopravcov!

Zákon tiež vyžaduje, aby dopravca zverejnil svoj prepravný poriadok na svojom webovom sídle (web stránke), čo môže byť v zmysle § 48 zákona o cestnej doprave sankcionované pokutou až do výšky 5.000 EUR.

Ak máte záujem o vypracovanie prevádzkového poriadku, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Náležitosti prepravného poriadku pre cestnú nákladnú dopravu

Prepravný poriadok v zmysle § 4 zákona o cestnej doprave by mal obsahovať najmä: 

 • druh prevádzkovanej cestnej dopravy
 • rozsah poskytovaných dopravných služieb
 • spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb alebo zmluvy o preprave tovaru
 • práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví cestujúcich a zvierat a na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu škody alebo na zľavu z ceny prepravy

Pokiaľ dopravca prevádzkuje nákladnú dopravu, mal by prevádzkový poriadok obsahovať aj rozsah dopravných služieb, ktoré dopravca poskytuje odosielateľom a príjemcom vecí, a rozsah ich spolupráce s dopravcom, najmä pravidlá prepravy rôznych druhov vecí a živých zvierat a podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku.

Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

Dopravca, ktorý prevádzkuje osobnú dopravu aj nákladnú dopravu, je povinný mať prepravný poriadok osobitne pre každú z nich.

Ďalšie náležitosti prepravného poriadku v osobnej doprave

Prepravný poriadok v osobnej doprave by mal okrem vyššie uvedených náležitostí obsahovať aj:

 1. rozsah práv a povinností dopravcu v pravidelnej doprave alebo v taxislužbe
 2. spôsob rezervácie a predaja cestovných lístkov na autobusových staniciach a v linkových autobusoch alebo elektronickými médiami v elektronickom rezervačnom a predajnom systéme
 3. spôsob objednávania vozidiel taxislužby, podmienky uzatvárania zmluvy o preprave osôb a platenia cestovného
 4. spôsob objednávania prepravy autobusmi a autokarmi v príležitostnej doprave
 5. rozsah práv a povinností cestujúcich pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne po skončení prepravy, ako aj pri neuskutočnení, nedokončení alebo omeškaní prepravy a postup uplatňovania ich nárokov vyplývajúcich z nedodržania podmienok prepravy
 6. rozsah osobitných práv a povinností cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcov, žiakov a študentov
 7. podmienky prepravy príručnej batožiny cestujúcich, cestovnej batožiny, poštových a autobusových zásielok a živých spoločenských zvierat
 8. podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím
 9. pravidlá platnosti cestovných lístkov a miesteniek a spôsob preukazovania zaplateného cestovného pri kontrole a možnosti náhrady za stratu cestovného lístka v pravidelnej doprave
 10. pravidlá platenia cestovného a vydávania potvrdeniek o zaplatení v taxislužbe
 11. postup pri kontrole cestovných lístkov v pravidelnej doprave, práva a povinnosti zamestnancov dopravcu oprávnených kontrolovať cestovné lístky a spôsob sankcionovania cestujúcich bez platného cestovného lístka a vymáhania cestovného
 12. tarifu
 13. reklamačný poriadok

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710