Advokátska skúška – nový Skúšobný poriadok

Dňa 5.12.2013 bol predsedníctvom Slovenskej advokátskej komory (ďalej len “SAK”) schválený Skúšobný poriadok SAK. Okrem úpravy účasti advokáta – školiteľa na advokátskej skúške zavádza aj povinný test.

Advokátska skúška bude pozostávať z troch častí: 1) písomný test, 2) písomné úlohy a 3) ústna časť.

Písomný test

Do 3 mesiacov od doručenia prihlášky pozve SAK uchádzača, ktorý spĺňa podmienky stanovené zákonom o advokácii. Podmienkou je aj úhrada skúšobného poplatku vo výške 100 EUR.

Test pozostáva zo 100 otázok a každá obsahuje 3 možnosti odpovede. Len jedna odpoveď je správna. Otázky sú vypracované z okruhu predpisov týkajúcich sa výkonu advokácie, občianskeho práva hmotného a procesného, obchodného práva, rodinného, trestného práva hmotného a procesného, pracovného práva a práva EÚ.

Čas na vypracovanie testu je 90 minút. Uchádzač pritom nie je oprávnený používať na teste žiadne právne predpisy ani literatúru. Aby mohol uchádzač pokračovať do druhej časti advokátskej skúšky (písomné úlohy), musí dosiahnuť na teste aspoň 85 správnych odpovedí. Následne sa môže uchádzač prihlásiť na niektorý z termínov uverejnených na web stránke SAK a je oprávnený vybrať si niektorý z časových termínov.

Písomné úlohy

Novinkou je absolvovanie písomných úloh deň pred konaním ústnej časti advokátskej skúšky. Podmienkou absolvovania písomných úloh je zaplatenie poplatku vo výške 300 EUR. Poplatok musí byť uhradený do 5 dní od prihlásenia.

Nemenné sú oblasti, z ktorých budú písomné skúšky absolvované: občianske právo, obchodné právo a trestné právo.

Na vypracovanie písomnej úlohy z každej oblasti bude mať uchádzač namiesto 4 hodín už len 2 hodiny. Komentované znenia zákonov sú dovolené.

Ústna skúška

Bezprostredne pred konaní ústnej časti advokátskej skúšky sa uchádzač dozvie, či v predchádzajúcich dvoch častiach advokátskej skúšky prospel.

Ústna časť advokátskej skúšky pozostáva zo štyroch oblastí:

  • civilné právo – po jednej otázke z hmotného aj procesného občianskeho práva a obchodného práva
  • trestné právo – po jednej otázke z hmotného aj procesného práva
  • verejné právo – po jednej otázke z ústavného, správneho práva a práva EÚ
  • predpisy upravujúce výkon povolania advokátskeho koncipienta a advokáta – jedna otázka

Účasť školiteľa na advokátskej skúške

Školiteľ advokátskeho koncipienta je povinný sa zúčastniť ústnej časti advokátskej skúšky advokátskeho koncipienta. Advokátskej skúšky sa zúčastňuje ten advokát, ktorý vypracoval hodnotenie uchádzača na účely advokátskej skúšky. Advokát školiteľ sa môže ospravedlniť z neúčasti na advokátskej skúške z dôvodu prekážky v práci špecifikovanej predpismi pracovného práva. V tomto prípade je však uchádzač povinný zvoliť si náhradný termín skúšky. Náhradný termín je spoplatnený sumou 150 EUR.

Skúšobný poriadok pripúšťa aj možnosť neúčasti školiteľa na advokátskej skúške v prípade, a) ak je objektívne nemožná alebo b) ak školiteľ ku dňu konania ústnej časti skúšky nie je advokátom.

Účinnosť

Ustanovenia nového Skúšobného poriadku sa nepoužijú na advokátsku skúšku uchádzača, ktorý doručil prihlášku na advokátsku skúšku pred jeho účinnosťou (pred jeho uverejnením vo vestníku SAK, t.j. pred 11.12.2013).

zdroj: SAK

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie