Rôzne

Akmv-advokatska-kancelaria

Nostrifikácia dokladu o vzdelaní na Slovensku

Uznávanie dokladov o vzdelaní upravuje zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní. Dokladom o vzdelaní, ktorý je možné na Slovensku uznať,  je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Minimálna mzda 2013 – 2023

V zmysle zákona č. 662/2007 Z. z. o minimálnej mzde sa určí suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok najmenej vo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Príspevok na úhradu voľnočasových aktivít pre dieťa (príspevok na krúžky)

Od 1. júla 2022 vstúpil do účinnosti zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa. Štát poskytne príspevok na úhradu voľnočasových...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Uznanie zahraničného rozvodu na Slovensku

Častokrát sa stáva, že k rozvodu manželstva dochádza v zahraničí. Ak následne chce slovenský občan dať si rozvod zapísať na Slovensku, potrebuje k tomu uznanie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Nároky cestujúcich pri meškaní letu

Nie je neobvyklé, že najmä počas letnej dovolenkovej sezóny civilné lety meškávajú. Cestujúci, ktorému sa stane takáto nepríjemná udalosť, má právo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Zmeny_v_spolocnosti_v_or_36x36

Dokedy môžem byť potrestaný za priestupok?

Zánik zodpovednosti za priestupok upravuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Podľa § 20 ods. 1: „Priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zaručený elektronický podpis

V našom článku – Elektronické schránky a nový zákon o eGovernmente – sme Vás informovali o nadobudnutí účinnosti zákona č....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Doručovanie do elektronickej schránky, elektronický OP

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK