Rôzne

Akmv-advokatska-kancelaria

Uznanie zahraničného rozvodu na Slovensku

Častokrát sa stáva, že k rozvodu manželstva dochádza v zahraničí. Ak následne chce slovenský občan dať si rozvod zapísať na Slovensku, potrebuje k tomu uznanie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Nároky cestujúcich pri meškaní letu

Nie je neobvyklé, že najmä počas letnej dovolenkovej sezóny civilné lety meškávajú. Cestujúci, ktorému sa stane takáto nepríjemná udalosť, má právo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Zmeny_v_spolocnosti_v_or_36x36

Dokedy môžem byť potrestaný za priestupok?

Zánik zodpovednosti za priestupok upravuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Podľa § 20 ods. 1: „Priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zaručený elektronický podpis

V našom článku – Elektronické schránky a nový zákon o eGovernmente – sme Vás informovali o nadobudnutí účinnosti zákona č....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Doručovanie do elektronickej schránky, elektronický OP

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Elektronické schránky na www.slovensko.sk – aktivácia, prístup

Dňa 01.11.2013 nadobudne účinnosť zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia – 1.časť

Na to, aby bolo vydané súdne rozhodnutie platné a vykonateľné aj v inom štáte ako v tom, ktorý ho vydal,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia – 2. časť

Uznanie a výkon cudzích rozhodcovských rozhodnutí (nálezov) v Slovenskej republike sa spravuje zákonom č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK