Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Otázka:

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia § 10a ods. 1. zákona č. 488/2013 Z. z. s tým, že dňa 1.2.2017 v čase o 14:12 som užívala vymedzený úsek cesty R1 vozidlom bez úhrady diaľničnej známky. Moja diaľničná známka bola platná do 31.01.2017 (vrátane). Novú diaľničnú známku som si zakúpila 06.02.2017. Išla som po diaľnici bez diaľničnej známky z dôvodu mojej nepozornosti pri zmene mesiacov (rozdiel medzi platnou a neplatnou známkou je jeden deň), ale ďalší krát som si známku už kúpila. Ako mám prosím postupovať pri podaní odporu? Mám vôbec šancu uspieť? Aké je prax? Dostala som radu, že sa mám odvolať na paragraf 3 odsek 1 zákon 488/2013: „Diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“ Mám prosím do odporu proti rozkazu o uložení pokuty zahrnúť ešte nejaký iný argument? A ako ten odpor proti rozkazu o uložení pokuty formulovať? Mám tam uviesť aj ten dôvod nepozornosti, alebo len „po zákonoch“.  

Odpoveď:

K Vami popísanej situácii si dovolíme uviesť nasledovné: 

Podľa § 10a zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o diaľničnej známke“) sa správneho deliktu dopustí ten, kto ako prevádzkovateľ vozidla poruší povinnosť podľa § 4 ods. 2. V § 4 ods. 2 zákona o diaľničnej známke sa prevádzkovateľovi vozidla ukladá povinnosť zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky. V § 3 ods. 1 zákona o diaľničnej známke je zakotvené, že diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

Vo Vašom prípade teda predpokladáme, že v prípade predmetnej diaľničnej známky išlo o diaľničnú známku s ročnou platnosťou (t. j. od 1.1. príslušného kalendárneho roka do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka). Platnosť ročnej diaľničnej známky teda končí vždy k 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka po jej zakúpení. To znamená, že nasledujúci deň (1.2.) už takáto diaľničná známka nie je platná a na to, aby ste mohli užívať spoplatnené úseky ciest od tohto dátumu (t. j. od 1.2) v súlade so zákonom, je potrebné, aby ste si zakúpili novú diaľničnú známku. 

V prípade, ak ste teda užívali príslušný vymedzený úsek cesty R1 bez úhrady novej diaľničnej známky, predpokladáme, že rozhodnutie príslušného správneho orgánu je vecne správne a prípadne podaný opravný prostriedok z Vašej strany (vyargumentovaný Vašou nepozornosťou) by bol s najväčšou pravdepodobnosťou príslušným správnym orgánom v súlade so zákonom o diaľničnej známke odmietnutý.