Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Otázka:

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia § 10a ods. 1. zákona č. 488/2013 Z. z. s tým, že dňa 1.2.2017 v čase o 14:12 som užívala vymedzený úsek cesty R1 vozidlom bez úhrady diaľničnej známky. Moja diaľničná známka bola platná do 31.01.2017 (vrátane). Novú diaľničnú známku som si zakúpila 06.02.2017. Išla som po diaľnici bez diaľničnej známky z dôvodu mojej nepozornosti pri zmene mesiacov (rozdiel medzi platnou a neplatnou známkou je jeden deň), ale ďalší krát som si známku už kúpila. Ako mám prosím postupovať pri podaní odporu? Mám vôbec šancu uspieť? Aké je prax? Dostala som radu, že sa mám odvolať na paragraf 3 odsek 1 zákon 488/2013: „Diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“ Mám prosím do odporu proti rozkazu o uložení pokuty zahrnúť ešte nejaký iný argument? A ako ten odpor proti rozkazu o uložení pokuty formulovať? Mám tam uviesť aj ten dôvod nepozornosti, alebo len „po zákonoch“.  

Odpoveď:

K Vami popísanej situácii si dovolíme uviesť nasledovné: 

Podľa § 10a zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o diaľničnej známke“) sa správneho deliktu dopustí ten, kto ako prevádzkovateľ vozidla poruší povinnosť podľa § 4 ods. 2. V § 4 ods. 2 zákona o diaľničnej známke sa prevádzkovateľovi vozidla ukladá povinnosť zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky. V § 3 ods. 1 zákona o diaľničnej známke je zakotvené, že diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

Vo Vašom prípade teda predpokladáme, že v prípade predmetnej diaľničnej známky išlo o diaľničnú známku s ročnou platnosťou (t. j. od 1.1. príslušného kalendárneho roka do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka). Platnosť ročnej diaľničnej známky teda končí vždy k 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka po jej zakúpení. To znamená, že nasledujúci deň (1.2.) už takáto diaľničná známka nie je platná a na to, aby ste mohli užívať spoplatnené úseky ciest od tohto dátumu (t. j. od 1.2) v súlade so zákonom, je potrebné, aby ste si zakúpili novú diaľničnú známku. 

V prípade, ak ste teda užívali príslušný vymedzený úsek cesty R1 bez úhrady novej diaľničnej známky, predpokladáme, že rozhodnutie príslušného správneho orgánu je vecne správne a prípadne podaný opravný prostriedok z Vašej strany (vyargumentovaný Vašou nepozornosťou) by bol s najväčšou pravdepodobnosťou príslušným správnym orgánom v súlade so zákonom o diaľničnej známke odmietnutý.

Zmena evidenčného čísla vozidla

„Zmena evidenčného čísla vozidla a jej nenahlásenie Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. nenaplňuje znaky deliktu užívania ciest bez diaľničnej známky

I. Počas platnosti ročnej diaľničnej známky došlo iba k zmene evidenčného čísla toho istého vozidla s VIN číslom vyššie uvedeným z ev.č. C. na ev.č. C., pričom žalobca správnemu orgánu prvého stupňa predložil v priebehu administratívneho konania osvedčenie o evidencii časť II. (technický preukaz). Zdôraznil, že sa jedná o identické vozidlo s rovnakým VIN číslom, pri ktorom došlo iba k zmene evidenčného čísla počas platnosti ročnej diaľničnej známky. Uvedené vozidlo nezmenilo majiteľa. Došlo len k zmene evidenčného čísla toho istého osobného motorového vozidla.

II. Na objasnenie a sankcionovanie predmetného správneho deliktu musia byť obligatórne naplnené a zistené všetky štyri znaky skutkovej podstaty správneho deliktu – subjekt, subjektívna stránka, objekt, objektívna stránka (a to kumulatívne), pričom v prípade, že by čo i len jeden znak skutkovej podstaty nebol objasnený, nemožno potom hovoriť o správnom delikte. Ak pri niektorej časti skutkovej podstaty existujú pochybnosti o jej existencii a nebola preukázaná pochybnosť, uplatní sa zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného). Z povahy správneho deliktu podľa § 10a ods. 1, ods. 2 k § 4 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z. z. vyplýva, že objektom skutkovej podstaty správneho deliktu, teda spoločensky chráneným záujmom, je fiškálny záujem štátu manifestovaný v povinnosti prevádzkovateľa vozidla zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky. V konaní bolo jednoznačne preukázané z obsahu administratívneho spisu, že povinnosť úhrady diaľničnej známky, teda fiškálny záujem štátu, nebol dotknutý. Objekt skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 10a ods. 1, ods. 2 k § 4 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z. z. nie je naplnený, tzn. že nie sú naplnené a zistené všetky štyri znaky skutkovej podstaty správneho deliktu, a teda nejde o správny delikt. Sankcionované nie je porušenie povinnosti prevádzkovateľa vozidla vyplývajúcich z Všeobecných obchodných podmienok správcu výberu úhrady diaľničnej známky – zmena údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky, ale sankcionované je užívanie vymedzených úsekov ciest bez úhrady diaľničnej známky.“ (zdroj: Krajský súd Prešov, sp. zn. 6S/44/2020)