Ako darovať 2 % alebo 3 % dane?

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 18.10.2017 |

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej ako „zákon o dani z príjmov“) môžu fyzické aj právnické osoby poukázať časť zo zaplatenej dane z príjmu niektorému zo zákonom určeného okruhu prijímateľov.

Ako darovať 2 % alebo 3 % dane?

Podľa ustanovenia § 50 ods. 4 zákona o dani z príjmov prijímateľom podielu zaplatenej dane z príjmu môže byť:

 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • neinvestičný fond,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
 • organizácia s medzinárodným prvkom,
 • Slovenský Červený kríž,
 • subjekty výskumu a vývoja,
 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy. 

2 % zo zaplatenej dane z príjmu 

Daňovník, ktorým je právnická osoba, samostatne zárobkovo činná osoba alebo iná fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie vyhlási v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním vybranému príjemcovi. Vyhlásenie je súčasťou formulára daňového priznania a uvádza sa v ňom obchodné meno / názov prijímateľa, jeho IČO, právna forma a sídlo.  

Prečítajte si aj:

Daňovník, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ vyhlási, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať prijímateľovi, ktorého si zvolil vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré predloží správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré obdrží od zamestnávateľa. 

3 % zo zaplatenej dane z príjmu 

Daňovník, fyzická osoba, ktorá v predmetnom zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o dobrovoľníctve“) počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie môže zvolenému prijímateľovi poukázať namiesto 2 % až 3 % zo zaplatenej dane z príjmu. 

V takomto prípade je teda správcovi dane potrebné okrem vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a potvrdenia o zaplatení dane zaslať aj potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti, ktoré vydá právnická osoba, pre ktorú dobrovoľnícku činnosť vykonával tzv. vysielajúca organizácia. 

Vysielajúcou organizáciou môže byť v zmysle ustanovenia § 4 zákona o dobrovoľníctve: 

 • občianske združenie
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo právnická osoba odvodzujúca svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • škola alebo školské zariadenie,
 • nadácia alebo
 • iná právnická osobou, ak to ustanovuje osobitný zákon 

Naše služby

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.