Zmena stanov občianskeho združenia

Právna úprava týkajúca sa združení je obsiahnutá v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Zmena sídla občianskeho združenia 

V zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o združovaní občanov“) sa musia k návrhu na registráciu združenia priložiť aj stanovy spoločnosti, ktorých obligatórnou náležitosťou je určenie orgánov občianskeho združenia. Pri zriaďovaní a pomenovaní orgánov je daná voľnosť zakladateľom občianskeho združenia. Najčastejšie budú zriaďované tieto orgány: valné zhromaždenie združenia, výkonná rada združenia, revízna komisia či iné orgány. Stanovy musia určiť aj rozsah kompetencií jednotlivých orgánov. Táto skutočnosť má význam aj pri zmene sídla. Orgán, do ktorého kompetencie patrí zmena stanov (najčastejšie pôjde o valné zhromaždenie) bude rozhodovať aj o zmene sídla. V zmysle ustanovenia § 11 Zákona o združovaní občanov ak dôjde k schváleniu zmeny stanov združenia, združenie je povinné ministerstvu písomne zaslať oznámenie o zmene stanov do 15 dní od jej schválenia; k oznámeniu pripojí v dvoch vyhotoveniach znenie dodatku k stanovám.“ Z uvedeného vyplýva, že bude potrebné Ministerstvu vnútra SR doručiť nasledovné dokumenty:

 • zápisnica napr. z valného zhromaždenia (ak ide o orgán, do ktorého pôsobnosti patrí rozhodovanie o zmene stanov)
 • oznámenie o zmene stanov
 • dodatok k stanovám v dvoch vyhotoveniach
 • kolok vo výške 16,50 EUR podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o správnych poplatkoch“)

Následne zašle ministerstvo združeniu do 15 dní od doručenia oznámenia o zmene stanov jedno vyhotovenie zmeny stanov, na ktorom vyznačí, že berie zmenu na vedomie. 

Voči štatistickému úradu nevzniká žiadna konkrétna povinnosť. Oznamovacia povinnosť však vzniká v závislosti od charakteru občianskeho združenia aj voči týmto subjektom:

 • daňový úrad
 • Sociálna poisťovňa
 • zdravotná poisťovňa
 • obchodní partneri
 • dopravný inšpektorát
 • prípadne príslušná banka

Zmena predsedu alebo štatutárneho zástupcu občianskeho združenia 

Ustanovenie § 11 Zákona o združovaní občanov upravuje postup pri zmene predsedu alebo štatutárneho zástupcu občianskeho združenia. Na zmenu osoby predsedu alebo štatutárneho zástupcu sa vyžaduje zmena stanov. Tak, ako v prípade zmeny sídla občianskeho združenia, bude o zmene stanov rozhodovať orgán, do ktorého kompetencie občianske združenie toto oprávnenie resp. povinnosť zverilo. „Združenie pri zmene údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu predloží ministerstvu dokumenty osvedčujúce skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu.“ Takýmto dokumentom môže byť napríklad zápisnica z valného zhromaždenia. 

Následne bude potrebné vypracovať oznámenie o zmene údajov o štatutárnom orgáne adresované Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Predmetné oznámenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov a súčasne aj novozvoleným štatutárnym orgánom alebo novozvolenými členmi štatutárneho orgánu. Pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená. V prípade, „ak štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v registri odmietne podpísať oznámenie a uznesenie združenia o zmene štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, jeho podpis možno nahradiť vyhlásením troch členov združenia, ich podpisy musia byť úradne osvedčené a nahrádzajú podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.“ 

Zmena názvu občianskeho združenia 

V prípade zmeny názvu Občianskeho združenia odporúčame postupovať analogicky ako v prípade zmeny sídla Občianskeho združenia. 

Orgán, do ktorého kompetencie patrí zmena stanov (najčastejšie pôjde o valné zhromaždenie) bude rozhodovať aj o zmene názvu občianskeho združenia. V zmysle ustanovenia § 11 Zákona o združovaní občanov ak dôjde k schváleniu zmeny stanov združenia, združenie je povinné ministerstvu písomne zaslať oznámenie o zmene stanov do 15 dní od jej schválenia; k oznámeniu pripojí v dvoch vyhotoveniach znenie dodatku k stanovám.“ Z uvedeného vyplýva, že bude potrebné Ministerstvu vnútra SR zaslať nasledovné dokumenty:

 • zápisnica napr. z valného zhromaždenia (ak ide o orgán, do ktorého pôsobnosti patrí rozhodovanie o zmene stanov)
 • oznámenie o zmene stanov
 • dodatok k stanovám v dvoch vyhotoveniach
 • kolok vo výške 16,50 EUR podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov

Prevod občianskeho združenia 

S prevodom občianskeho združenia to nefunguje ako s prevodom obchodného podielu v obchodnej spoločnosti. Zákonné ustanovenia Zákona o združovaní občanov prevod občianskeho združenia výslovne neupravujú. V praxi však dochádza k zmene jednotlivých členov združenia. 

Zrušenie občianskeho združenia 

Pojem zrušenie občianskeho združenia Zákon o združovaní občanov nepozná. 

V zmysle ustanovenia § 12 Zákona o združovaní občanov môže Občianske združenie zaniknúť viacerými spôsobmi, medzi ktoré zaraďujeme:

 • dobrovoľné rozpustenie združenia
 • zlúčenie združenia s iným už existujúcim združením
 • právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení
 • právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní

Dobrovoľné rozpustenie / zlúčenie združenia 

Spôsob dobrovoľného rozpustenia či zlúčenia s iným združením môžu osobitne upravovať stanovy spoločnosti. Pokiaľ stanovy dané ustanovenia neobsahujú, bude o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným občianskym združením rozhodovať najvyšší orgán občianskeho združenia. Tento orgán má povinnosť oznámiť zánik združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. 

Právoplatné rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

V prípade, ak Ministerstvo vnútra SR zistí problém v činnosti Občianskeho združenia spočívajúci vo vyvíjaní činnosti, ktorá:

 • je vyhradená politickým stranám
 • je vyhradená politickým hnutiam
 • je vyhradená organizáciám združujúcim občanov
 • je vyhradená na vykonávanie náboženstva, viery v cirkvách
 • porušuje zásady v § 3 ods. 1 a 2 Zákona o združovaní občanov: „Nikto nesmie byť nútený k združovaniu, k členstvu v združeniach ani k účasti na ich činnosti. Zo združenia môže každý slobodne vystúpiť. Nikomu nesmie byť občiansky na ujmu, že sa združuje, že je členom združenia, že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho.“
 • porušuje ustanovenie § 4 a ustanovenie § 5 Zákona o združovaní občanov spočívajúce najmä v popieraní a obmedzovaní osobných, politických a iných práv občanov z náboženských, rodových, politických a iných dôvodov, v nerešpektovaní ústavy a zákonov, v zakladaní ozbrojených zložiek a podobne. V týchto prípadoch je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky bez meškania upozorní občianske združenie a vyzve ho, aby od takej činnosti upustilo. Ak združenie v tejto činnosti pokračuje, ministerstvo ho rozpustí. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať rozklad. 

Po zániku združenia sa vykoná majetkové vyporiadanie. 

Poplatok za zmenu stanov 

Na základe Zákona o správnych poplatkoch, ako aj informácií dostupných na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je výška správneho poplatku za zmenu stanov určená na sumu 16,50 Eur.

Náležitosti podania

Zmene stanov sa venuje § 11 tohto zákona, ktorý stručne uvádza, že zmenu stanov oznámi združenie písomne ministerstvu do 15 dní od jej schválenia a pripojí vo dvoch vyhotoveniach text zmeny.Pri zmene stanov je potrebné dbať na zachovanie podstatných náležitostí stanov, ktorými sú:

 • názov združenia
 • sídlo
 • cieľ jeho činnosti
 • orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia
 • ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene
 • zásady hospodárenia

Navyše, názov združenia sa musí líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky.

Ak zmena stanov nie je v súlade s vyššie uvedeným, alebo ak sú uvedené údaje neúplné alebo nepresné alebo ak sa vyskytnú dôvody na odmietnutie registrácie, ministerstvo na to združenie bezodkladne upozorní. Združenie je povinné tieto závady odstrániť do 60 dní odo dňa doručenia tohto upozornenia a v lehote ďalších 10 dní o tom ministerstvo upovedomiť. Ak tak neurobí, ministerstvo združenie rozpustí; proti rozhodnutiu ministerstva možno podať opravný prostriedok na Najvyššom súde Slovenskej republiky.

Ak nie je dôvod na postup ministerstva podľa predchádzajúceho odseku, zašle združeniu do 10 dní jedno vyhotovenie zmeny stanov, na ktorom vyznačí, že berie zmenu na vedomie.

V praxi

Na Ministerstvo vnútra SR (sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29) je potrebné zaslať oznámenie o zmene stanov. K oznámeniu je potrebné priložiť:

 • Rozhodnutie orgánu občianskeho združenia, ktoré je podľa stanov oprávnené rozhodovať o zmene stanov
 • 2x úplné znenie stanov alebo dodatok zachytávajúci zmenu stanov
 • kolok v hodnote 16,50 EUR

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie