Ako darovať 2 % alebo 3 % dane?

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej ako „zákon o dani z príjmov“) môžu fyzické aj právnické osoby poukázať časť zo zaplatenej dane z príjmu niektorému zo zákonom určeného okruhu prijímateľov.

Podľa ustanovenia § 50 ods. 4 zákona o dani z príjmov prijímateľom podielu zaplatenej dane z príjmu môže byť:

 • občianske združenie
 • nadácia
 • neinvestičný fond
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
 • organizácia s medzinárodným prvkom
 • Slovenský Červený kríž
 • subjekty výskumu a vývoja
 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy

2 % zo zaplatenej dane z príjmu 

Daňovník, ktorým je právnická osoba, samostatne zárobkovo činná osoba alebo iná fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie vyhlási v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním vybranému príjemcovi. Vyhlásenie je súčasťou formulára daňového priznania a uvádza sa v ňom obchodné meno / názov prijímateľa, jeho IČO, právna forma a sídlo.  

Daňovník, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ vyhlási, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať prijímateľovi, ktorého si zvolil vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré predloží správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré obdrží od zamestnávateľa. 

3 % zo zaplatenej dane z príjmu 

Daňovník, fyzická osoba, ktorá v predmetnom zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o dobrovoľníctve“) počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie môže zvolenému prijímateľovi poukázať namiesto 2 % až 3 % zo zaplatenej dane z príjmu. 

V takomto prípade je teda správcovi dane potrebné okrem vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a potvrdenia o zaplatení dane zaslať aj potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti, ktoré vydá právnická osoba, pre ktorú dobrovoľnícku činnosť vykonával tzv. vysielajúca organizácia. 

Vysielajúcou organizáciou môže byť v zmysle ustanovenia § 4 zákona o dobrovoľníctve: 

 • občianske združenie
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo právnická osoba odvodzujúca svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • škola alebo školské zariadenie
 • nadácia alebo
 • iná právnická osobou, ak to ustanovuje osobitný zákon

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

Od 1.7.2024 je účinná nová úprava zodpovednosti za vady podľa Občianskeho zákonníka, viac si prečítate v našom článku: Zodpovednosť za vady od 1.7.2024

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti – právna poradňa

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie