Ako darovať 2 % alebo 3 % dane?

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej ako „zákon o dani z príjmov“) môžu fyzické aj právnické osoby poukázať časť zo zaplatenej dane z príjmu niektorému zo zákonom určeného okruhu prijímateľov.

Podľa ustanovenia § 50 ods. 4 zákona o dani z príjmov prijímateľom podielu zaplatenej dane z príjmu môže byť:

 • občianske združenie
 • nadácia
 • neinvestičný fond
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
 • organizácia s medzinárodným prvkom
 • Slovenský Červený kríž
 • subjekty výskumu a vývoja
 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy

2 % zo zaplatenej dane z príjmu 

Daňovník, ktorým je právnická osoba, samostatne zárobkovo činná osoba alebo iná fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie vyhlási v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním vybranému príjemcovi. Vyhlásenie je súčasťou formulára daňového priznania a uvádza sa v ňom obchodné meno / názov prijímateľa, jeho IČO, právna forma a sídlo.  

Daňovník, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ vyhlási, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať prijímateľovi, ktorého si zvolil vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré predloží správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré obdrží od zamestnávateľa. 

3 % zo zaplatenej dane z príjmu 

Daňovník, fyzická osoba, ktorá v predmetnom zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o dobrovoľníctve“) počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie môže zvolenému prijímateľovi poukázať namiesto 2 % až 3 % zo zaplatenej dane z príjmu. 

V takomto prípade je teda správcovi dane potrebné okrem vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a potvrdenia o zaplatení dane zaslať aj potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti, ktoré vydá právnická osoba, pre ktorú dobrovoľnícku činnosť vykonával tzv. vysielajúca organizácia. 

Vysielajúcou organizáciou môže byť v zmysle ustanovenia § 4 zákona o dobrovoľníctve: 

 • občianske združenie
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo právnická osoba odvodzujúca svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • škola alebo školské zariadenie
 • nadácia alebo
 • iná právnická osobou, ak to ustanovuje osobitný zákon

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zbavenie svojprávnosti

Sme nútení zbaviť syna právnej resp. zdravotnej spôsobilosti, nakoľko trpí schizofréniou. My ako rodičia, ako aj syn, máme všetci rakúske...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie