Budú musieť mať advokáti a notári elektronickú registračnú pokladnicu?

Vo vláde SR sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Návrh sa dotýka aj zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Návrh novely má okrem iného za cieľ rozšíriť okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici. Tieto služby sú vymenované v prílohe č. 1 zákona. K týmto službám návrh zaraďuje aj právne činnosti, čím sa rozširuje povinnosť vedenia tržieb v registračnej pokladnici aj pre advokátov či notárov.

Podľa osobitnej časti dôvodovej správy k návrhu novely zákona je cieľom úpravy zabránenie, aby dochádzalo pri poskytovaní vybraných služieb zo strany podnikateľov ku kráteniu prijatých tržieb, ako aj ochrana spotrebiteľa, t. j. aby zákazník dostal pri zaplatení relevantný pokladničný doklad.

Právne činnosti podľa SK NACE

Pod právne činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE) patrí:

 • právne zastupovanie pri presadzovaní záujmov jednej strany voči druhej strane či už /alebo nie pred súdom alebo pred inými súdnymi orgánmi prostredníctvom alebo pod dohľadom osôb, ktoré sú členmi advokátskej komory:
  • poradenstvo a zastupovanie v občianskych sporoch
  • poradenstvo a zastupovanie v trestnom konaní
  • poradenstvo a zastupovanie v pracovno-právnych sporoch
 • všeobecné konzultácie a poradenstvo, vypracovanie právnych dokumentov:
  • stanovy spoločnosti, partnerské zmluvy, a podobné dokumenty súvisiace s vytvorením spoločnosti
  • patenty a autorské práva
  • vypracovanie listín, vôlí a poručníctva
 • ostatné činnosti verejných a občiansko-právnych notárov, súdnych vykonávateľov, zmierovacích sudcov, vyšetrovateľov a arbitrov

Prechodné ustanovenia a účinnosť

Predmetné ustanovenia majú nadobudnúť účinnosť 01.01.2015. Podľa prechodných ustanovení, podnikateľ, ktorý poskytuje právne činnosti je povinný začať používať  elektronickú registračnú pokladnicu najneskôr od 1. apríla 2015.

K návrhu novely zákona sa vyjadrila na svojej webovej stránke aj Slovenská advokátska komora.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie