Dohody medzi spoločníkmi obchodných spoločností

Okrem spoločenskej / zakladateľskej zmluvy, ktorá predstavuje základnú dohodu medzi spoločníkmi obchodných spoločností zakotvuje zákon č. 513/2011 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) osobitne aj možnosť, aby si spoločníci obchodných spoločností vymedzili vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z ich účasti na spoločnosti v samostatných písomných dohodách. Dohody medzi spoločníkmi resp. tiež akcionárske dohody si priblížime v dnešnom článku.

Dohody medzi spoločníkmi 

Možnosť uzavretia dohôd medzi spoločníkmi je zakotvená v ustanovení § 66c Obchodného zákonníka, ktorý bol do Obchodného zákonníka pridaný novelou účinnou od 01.01.2017. Uzatváranie dohôd medzi spoločníkmi samozrejme nebolo vylúčené ani pred uvedeným dátumom (na základe ustanovenia § 261 ods. 6 Obchodného zákonníka ako nepomenované zmluvy), avšak v praxi sa vyskytovali prípady, že niektoré dohody medzi spoločníkmi neboli súdmi v ich rozhodovacej praxi akceptované. 

V zmysle dôvodovej správy bolo potrebné zakotvenie výpočtu otázok, ktoré môžu byť predmetom dohôd medzi spoločníkmi aj z toho dôvodu, že spoločenské zmluvy (alebo tiež zakladateľské zmluvy, zakladateľské listiny a stanovy) sú v dôsledku zverejnenia v Zbierke listín prístupné aj tretím osobám. V niektorých prípadoch ale môže byť v záujeme spoločníkov dohodnúť aj také dojednania, ktoré by neboli prístupné tretím stranám. 

Čo možno dohodnúť dohodou medzi spoločníkmi? 

Písomnou dohodou medzi spoločníkmi možno podľa ustanovenia § 66c Obchodného zákonníka dohodnúť: 

  • spôsob a podmienky výkonu práv spojených s účasťou na spoločnosti
  • spôsob výkonu práv súvisiacich so správou a riadením spoločnosti
  • podmienky a rozsah účasti na zmenách základného imania
  • vedľajšie dojednania súvisiace s prevodom účasti na spoločnosti

Nakoľko sa jedná o demonštratívny výpočet, predmetom takýchto dohôd môžu byť aj iné práva a povinnosti spoločníkov vyplývajúce z ich účasti na spoločnosti za predpokladu, že nepredstavujú rozpor s právnym poriadkom alebo dobrými mravmi. 

Vzťah k rozhodnutiam orgánov spoločnosti 

Podľa ustanovenia § 66c ods. 2 Obchodného zákonníka: „Rozpor rozhodnutia orgánu spoločnosti s dohodou medzi spoločníkmi nespôsobuje jeho neplatnosť.“ 

Rozhodnutím orgánu spoločnosti môže byť uznesenie valného zhromaždenia, rozhodnutie konateľov, predstavenstva alebo dozornej rady atď. 

Dohoda medzi spoločníkmi zaväzuje jej účastníkov – dvoch alebo viacerých spoločníkov, nie však tretie osoby, a teda ani spoločnosť, ktorá je samostatnou právnickou osobou. Je preto v záujme účastníkov dohody, aby si v dohode dohodli aj vhodný mechanizmus vynútenia plnenia dohody. 

Zakázané dohody akcionárov 

Uzatváranie dohôd sa v praxi najčastejšie vyskytuje medzi akcionármi akciových spoločností. Obchodný zákonník v ustanovení § 186a zakazuje dohody, „ktorými sa akcionár zaväzuje voči spoločnosti alebo niektorému z jej orgánov, alebo členovi jej orgánov dodržovať pri hlasovaní pokyny spoločnosti alebo niektorého z jej orgánov o tom, ako má hlasovať, hlasovať za návrhy predkladané orgánmi spoločnosti alebo uplatniť hlasovacie právo určitým spôsobom, alebo nehlasovať ako protiplnenie za výhody poskytnuté spoločnosťou.“

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie