Právo v podnikaní

GDPR pre správcov bytových domov

Subjekty, ktoré vykonávajú správu bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej ako „zákon o vlastníctve bytov“)...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako založiť rodinný podnik?

S účinnosťou od roku 2022 by mohli vznikať rodinné podniky. Pripravovaná zmena zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Živnostenské podnikanie od 01.08.2021

Dňa 18.06.2021 bol prijatý zákon, ktorým došlo k viacerým zmenám v právnej regulácii živnostenského podnikania. Zmeny nadobúdajú účinnosť od 01.08.2021 a majú...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Povolenie na distribúciu alkoholu

Colný úrad vydáva dve povolenia na alkohol - jedno je na predaj spotrebiteľského balenia liehu, druhé na distribúciu alkoholu.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Postup zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov

Zoznam hospodárskych subjektov vedie Úrad pre verejné obstarávanie a sú v ňom uvedené subjekty, ktoré splnili podmienky účasti na verejnom...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Osobný dotazník podľa GDPR

Jedným z častých spôsobov nakladania s osobnými údajmi je aj ich spracúvanie vo forme dotazníkov. S dotazníkmi sa môžeme stretnúť napr. v pracovnoprávnej oblasti,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Na čo si dať pozor pri vypracovaní GDPR?

Jednou zo základných povinností, ktorá prevádzkovateľom vyplýva zo Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (ďalej ako „GDPR“) je aj vypracovanie internej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmeny v zákone proti praniu špinavých peňazí od 1.1.2020

Dňa 01.11.2020 nadobudla účinnosť novela, ktorou došlo k zmenám zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK