Právo v podnikaní

Dopísanie údajov do obchodného registra do 30.09.2022

Spoločnosti, ktoré boli do obchodného registra zapísané do 30.09.2020 ešte nemuseli niektoré údaje o členoch svojich orgánov zapisovať do obchodného...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Výmaz organizačnej zložky (neplnená povinnosť do 31.09.2021)

Jednou zo zmien, ktorú priniesla novela Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Povinnosti podnikateľa v súvislosti s prevádzkarňou

Témou prevádzkarne podnikateľa sme sa zaoberali už v staršom článku: https://www.akmv.sk/ako-zriadit-prevadzkaren#povinnosti_podnikatela, v ktorom sme si priblížili hlavne vymedzenie prevádzkarne, oznámenie zriadenia prevádzkarne...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Postup zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov

Zoznam hospodárskych subjektov vedie Úrad pre verejné obstarávanie a sú v ňom uvedené subjekty, ktoré splnili podmienky účasti na verejnom...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zrušenia účasti (výmaz) spoločníka v s.r.o.

V súlade s platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky spoločník nemôže zo spoločnosti s ručením obmedzeným jednostranne vystúpiť. Vylučuje to...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako zriadiť prevádzkareň?

Pojem “prevádzkareň” sa často zamieňa so sídlom / miestom podnikania podnikateľa. Sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa však nie je prevádzkarňou.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Prevod obchodného podielu v spoločnosti

Problematiku prevodu obchodného podielu nájdeme v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov. Pod pojmom obchodný...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu

S účinnosťou od 01.10.2012 sa pri prevodoch obchodných podielov v spoločnostiach vyžaduje doložiť ako príloha k návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka súhlas správcu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK