Založenie spoločnosti

Ako zriadiť prevádzkareň?

Pojem “prevádzkareň” sa často zamieňa so sídlom / miestom podnikania podnikateľa. Sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa však nie je prevádzkarňou.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie neziskovej organizácie

Ak ste sa rozhodli pre založenie neziskovej organizácie, odporúčame Vám ešte pred absolvovaním celého postupu uvedomiť si samotný účel a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie sociálneho podniku

Už dlhodobejšie sa do popredia dostáva téma sociálneho podnikania, prípadne v širšom kontexte aj spoločensky zodpovedného podnikania, kedy nie je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie SE – 3. časť (Pramene práva)

Pramene práva podľa čl. 9 Nariadenia SE Úprava prameňov právneho inštitútu SE je rozdelená medzi Nariadenie SE, Smernicu o SE, stanovy a právo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Výpis z registra trestov cudzinca ako štatutára novozakladanej spoločnosti

Niekedy nastáva situácia, kedy štatutárom novozakladanej spoločnosti je občan jednej krajiny, ktorý má zároveň pobyt v druhej krajine. V prípade,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

5 najčastejších predmetov podnikania

V tomto článku sme sa zamerali na 5 najčastejších predmetov podnikania, o ktoré naši kienti pravidelne prejavujú najväčší záujem. Ide...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zápis cudzinca do obchodného registra (podnik zahraničnej osoby)

Fyzická osoba s trvalým bydliskom mimo územia Slovenskej republiky (cudzinec) môže na území Slovenskej republiky podnikať za rovnakých podmienok a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmena Obchodného zákonníka účinná od 01.10.2012

S účinnosťou od 1.10.2012 sa pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným a pri prevodoch obchodných podielov v týchto spoločnostiach vyžaduje...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK