Predaj zubnej ambulancie a odborný zástupca

Otázka:

Som stomatológ, založil som si dve s.r.o. v rôznych mestách. Zatiaľ ani jedna z nich nemá v predmete činnosti výkon stomatologickej činnosti, ale plánujem si vybaviť povolenie. Môžem na 2 mesiace robiť odborného garanta v jednej s.r.o., ktorú plánujem okamžite predať a zároveň v druhej, ktorú si chcem ponechať?

Odpoveď:

Momentálne sú rôzne právne názory na túto otázku, či môžete byť garantom v dvoch s.r.o. 

Podmienkou na vydanie povolenia pre zubnú ambulanciu je splnenie podmienky uvedenej v §12 ods. 11 zákona 578/2004 Z. z. „Odborný zástupca môže byť určený len pre jedno zdravotnícke zariadenie; uvedené sa nevzťahuje na ambulancie a mobilné hospice.“ V § 82 ods. 3 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. sa však uvádza, že sa uloží pokuta pokuta až do výšky 33 193 EUR „odbornému zástupcovi, ak vykonáva činnosť odborného zástupcu pre viac ako jedného poskytovateľa.“ 

Práve tieto ustanovenie spôsobujú rôzny výklad zákona.

Väčšina samosprávnych krajov si zákon vysvetľuje tak, že nie je možné byť odborným zástupcom v dvoch obchodných spoločnostiach – zubných ambulanciach. Naopak stretli sme sa aj s názorom Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý povolenie vydáva aj v prípade garanta v dvoch rôznych subjektoch a zároveň má odporúčanie z ministerstva neudeľovať pokuty. 

Pokiaľ máte záujem jednu spoločnosť, ktorá má povolenie na stomatológiu (zubnú ambulanciu) predať inej osobe, do úvahy by prichádzali dve možnosti:

  1. Založíte si obe obchodné spoločnosti a požiadate na obidve o povolenie na činnosť zubnej ambulancie. Pri vybavovani povolenia si zvolíte na každú z nich odborných garantov. Tzn., že na jednej budete figurovať ako garant Vy, na druhej si zvolíte inú osobu (budete si musieť nájsť odborného zástupcu, ktorý musí byť so spoločnosťou v pracovnoprávnom vzťahu.) Postačuje buď na dohodu o pracovnej činnosti alebo na pracovnú zmluvu (§ 12 ods. 9 „Odborný zástupca [odsek 3 písm. a)] je fyzická osoba, ktorá osobne zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení. Odborný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s poskytovateľom.“) Zákon neurčuje veľkosť pracovného úväzku. 
  2. Druhou možnosťou je, že požiadate o vydanie povolenia len v prípade jednej spoločnosti s ručením obmedzeným. Tá bude zabezpečovať poskytovanie zubno starostlivosti v jednom meste a v druhom meste budete naďalej vykonávať činnosť stomatológa ako fyzická osoba – podnikateľ. Po prevode obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným si požiadate o vydanie povolenia pre Vašu druhú spoločnosť. Po prevode s.r.o. je potrebné požiadať príslušný samosprávny kraj o vydanie povolenia – zmena odborného zástupcu.

Prečítajte si aj: Založenie zubnej techniky