Elektronické podanie do katastra nehnuteľností a praktické úskalia

Podľa § 22 ods. 4 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností možno katastrálne konanie vykonať aj elektronicky.

Dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom sa podávajú prostredníctvom univerzálneho podania na stránke Ústredného portálu verejnej správy. Bližšie informácie o podaní návrhu na vklad elektronicky sa dočítate v našom článku: Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podaný ELEKTRONICKY.

Úskalia zaručeného elektronického podpisu pri katastrálnom konaní

Elektronické podanie do katastra nehnuteľností sa však vyznačuje viacerými špecifikami.

– plné moci či návrh na vklad musia byť podpísané elektronickým podpisom osôb, ktoré listiny podpísali aj fyzicky

V praxi sme sa stretli s prípadom, že autorizovanú kúpnu zmluvu podpisovala za manžela manželka na základe plnej moci, ktorú jej manžel udelil. Plná moc bola manželom podpísaná pred notárom. Po podaní elektronického podania okresný úrad, katastrálny odbor, katastrálne konanie prerušil s odôvodnením, že “všetky prílohy elektronicky podaného návrhu na vklad musia byť opatrené zaručeným elektronickým podpisom ich vyhotoviteľa (podpisovateľa) alebo elektronicky osvedčené (vidimované) notárom, ktorý ako vyhotoviteľ (podpisovateľ) úradne overenej fotokópie môže svojím zaručeným elektronickým podpisom na ním overenej fotokópii potvrdiť pravosť listiny.”

Ako uvádzal ďalej príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, doručenú plnú moc opatrenú zaručeným elektronickým podpisom splnomocneného advokáta považoval len za naskenovaný dokument, ktorý nebol opatrený elektronickými podpismi osôb, ktoré ho podpísali a preto ho nemožno považovať za elektronické podanie.

Z uvedeného tak vyplynulo, že ani advokát na základe plnej moci nie je oprávnený plné moci účastníkov (napr. plnú moc udelenú manželom manželke na podpis zmluvy) podpísať svojím zaručeným elektronickým podpisom. Zaujímavosťou je, že iné úrady, napríklad obchodný ani živnostenský register, nepostupujú tak ako kataster nehnuteľností a akceptujú podania advokáta, ktorý podpíše všetky dokumenty (aj tie, ktoré nepodpisoval fyzicky) svojím zaručeným elektronickým podpisom.

Pri prerušení konania sme od príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru, dostali poučenie, že chybné elektronické podanie do katastra nehnuteľností je možné opraviť tromi spôsobmi:

  1. listinu, ktorú nepovažoval za elektronický dokument, podpísať zaručeným elektronickým podpisom osôb, ktoré ju podpisovali fyzicky (tzn. plnú moc podpísať tak ZEPom manžela ako aj manželky)
  2. listinu, ktorú nepovažoval za elektronický dokument, doložiť na príslušný okresný úrad v listinnej podobe
  3. vyhotoviť overenú fotokópiu listiny, ktorú nepovažoval okresný úrad za elektronický dokument a podpísať ju zaručeným elektronickým podpisom notára

V prípade druhej možnosti by bolo potrebné doložiť plnú moc ako pri klasickom listinnom podaní. V tomto prípade sa stratí výhoda ušetrenia 50% správneho poplatku.

Pri prvej a tretej možnosti je možné doplnenie podania elektronicky, rovnakým postupom ako pri novom návrhu na vklad. Zaujímavosťou pri tretej možnosti je, že okresný úrad nevyžadoval plnú moc udelenú notárovi ako splnomocnencovi na podanie doplnenia.

– lehota na rozhodnutie neplynie od momentu elektronického podania

Po úspešnom overení platnosti zaručeného elektronického podpisu putuje elektronické podanie na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor. Až doručením na okresný úrad, katastrálny odbor, sa podanie považuje za doručené, o čom osoba, ktorá ho podala, dostane emailovú správu s prideleným číslom vkladu a informáciami o platobných podmienkach.

Vyplýva to z § 24 ods. 3 Vyhlášky Úradu geodézie, kartografie, katastra č. 74/2011 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon, ktorý hovorí, že elektronické podanie sa považuje za doručené až vtedy, keď ho zaeviduje príslušná správa katastra s náležitosťami podľa § 30 ods. 6 zákona. O zaevidovaní príde navrhovateľovi na email uvedený v podaní správa spolu s číslom vkladu.

Lehota od vykonania elektronického podania až po príjem správy o doručení trvá podľa našich skúseností cca 2 pracovné dni, preto je potrebné počítať s tým, že zákonné lehoty na vybavenie podania sa o túto dobu predĺžia.

– potvrdenie o nedoplatkoch musí byť súčasťou zmluvy, nie prílohou návrhu

Podľa § 5 zákona o vlastníctve bytov je prílohou zmluvy o prevode nehnuteľnosti vyhlásenie o tom, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu. Z uvedeného vyplýva, že toto potvrdenie správcu alebo predsedu spoločenstva musí byť pevne zviazané so zmluvou ako jej príloha, nestačí, aby potvrdenie tvorilo prílohu návrhu na vklad. V prípade, ak by potvrdenie nebolo prílohou zmluvy, postupoval by príslušný okresný úrad zrejme obdobne ako sme vyššie uviedli a žiadal by, aby potvrdenie bolo podpísané elektronickým podpisom osoby, ktorá ho vystavila, t.j. samotným správcom alebo predsedom spoločenstva.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie