Elektronické schránky na www.slovensko.sk – aktivácia, prístup

Dňa 01.11.2013 nadobudne účinnosť zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Zákon upravuje výkon verejnej moci elektronicky v rozsahu právomocí orgánu verejnej moci. Za týmto účelom zavádza aj zriadenie elektronických schránok.

Elektronické schránky

Elektronické schránky sa zriaďujú nasledovným subjektom: orgánom verejnej moci, právnickým osobám, fyzickým osobám (podnikateľom aj nepodnikateľom), ako aj organizačným zložkám právnických osôb zapísaných do zákonom ustanovenej evidencie.Elektronické schránky sú zriaďované Úradom vlády SR automaticky:

  1. orgánom verejnej moci, právnickým osobám a organizačným zložkám bezodkladne po tom, ako sa dozvie o ich vzniku
  2. fyzickým osobám podnikateľom bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku ich oprávnenia na podnikanie
  3. všetkým fyzickým osobám v deň, kedy fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky dosiahne 18. rok veku

Na základe žiadosti je možné zriadenie schránky aj pre iné osoby.

Elektronická schránka sa zriaďuje bezodplatne. Každému z vyššie uvedených subjektov je možné zriadiť len jednu elektronickú schránku. Výnimkou je prípad, ak je fyzická osoba zároveň podnikateľom alebo orgánom verejnej moci, alebo ak je orgán verejnej moci zároveň aj právnickou osobou, ktorá nevykonáva verejnú moc. V tomto prípade sa im elektronická schránka zriaďuje pre každé z týchto právnych postavení osobitne (napríklad notár bude mať zriadené tri schránky – pre fyzickú osobu, pre podnikateľa a pre orgán verejnej moci).

Úrad vlády zverejňuje na Ústrednom portáli verejnej správy (www.portal.gov.sk alebo www.slovensko.sk) zoznam adries elektronických schránok orgánov verejnej moci.

Aktivácia elektronickej schránky

Aby bolo možné elektronickú schránku využívať, je ju potrebné aktivovať. Aktiváciu elektronických schránok osôb, ktoré nie sú orgánom verejnej moci, právnickou osobou a zapísanou organizačnou zložkou vykoná Úrad vlády SR na žiadosť majiteľa elektronickej schránky, ktorá sa podáva prostredníctvom aktivačnej funkcie elektronickej schránky, a to ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr tretí pracovný deň po doručení žiadosti.

Pri orgáne verejnej moci, organizačnej zložke a právnickej osobe vykoná aktiváciu Úrad vlády SR súčasne s jej zriadením.

Prístup do elektronickej schránky

Prístup do schránky je umožnený jej majiteľovi po autentifikácii (t.j. po použití identifikátora osoby a použití autentifikátora prideleného osobe, ktorá je pre prístup a disponovanie so schránkou oprávnená). Majiteľom je osoba, pre ktorú je schránka zriadená. Majiteľ však môže udeliť oprávnenie na prístup do elektronickej schránky aj iným osobám.

Elektronickú schránku je možné deaktivovať. Po smrti alebo zániku jej majiteľa bude schránka zrušená až po uplynutí 3 rokov.

Kapacita elektronickej schránky

Úrad vlády dohliada na zabezpečenie rovnakej základnej úložnej kapacity elektronickej schránky. V prípade potreby môže majiteľ elektronickej schránky požiadať úrad vlády o zvýšenie jej úložnej kapacity.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie