Fotografovanie sochárskych a architektonických diel na verejnom priestranstve

Fotografi nielen architektúry sa v praxi často stretávajú s otázkami súvisiacimi s fotografovaním na verejných priestranstvách.

Kedy sa nevyžaduje súhlas autora?

Zaznamenávať dielo trvalo umiestnené na verejnom priestranstve fotografiou či filmom je možné bez súhlasu autora diela. Súhlas autora sa tu nevyžaduje ani pri vyhotovení rozmnoženiny diela, či pri jeho ďalšom verejnom rozširovaní predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva.

Nárok na odmenu

Za použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve nevzniká autorovi ani nárok na odmenu. Okrem vyhotovovania fotografií či filmov je možné dielo trvalo umiestnené na verejnom priestranstve zaznamenať bez súhlasu autora a bez jeho nároku na odmenu aj kresbou, maľbou, reliéfnym modelom či obrázkom alebo grafikou.

To znamená, že ak fotograf odfotí napríklad Ganymedovu fontánu na Hviezdoslavovom námestí, môže ju kľudne nielen publikovať na svojej webstránke, ale aj voľne predávať. A to bez potreby súhlasu autora a taktiež jeho nároku na odmenu.

Toto oprávnenie vyplýva priamo z ustanovenia § 27 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s výnimkou zakotvenou v článku V. odsek 3. písm. h) Smernice Európskeho parlamentu a rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorského práva a súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, ktorú Slovenská republika implementovala do svojho právneho poriadku.

Podmienkou uplatnenia je umiestnenie (1) stáleho diela, (2) na verejnom priestranstve, (3) oprávnene:

  1. Prvou podmienkou je, že ide o stále (trvalé) umiestnenie diela na verejnom priestranstve. Takýmito dielami sú sochárske a architektonické diela ako sochy, maľby, reliéfy… Nepostačuje tak, ak je dielo umiestnené na verejnom priestranstve len dočasne, napríklad na niekoľko týždňov alebo mesiacov v rámci prebiehajúcej výstavy alebo inej akcie.
  2. Ďalšou podmienkou je, že dielo musí byť umiestnené na verejnom priestranstve. Pojem verejné priestranstvo Autorský zákon nedefinuje. Tento pojem je špecifikovaný inými zákonmi, napríklad zákonom č. 582/2004 Z. z., kde v § 30 sa uvádza, že verejné priestranstvo sú “verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce“ s podmienkou, že nejde o pozemky ďalej obcou prenajaté podľa osobitného zákona. Verejné priestranstvo bližšie definujú všeobecne záväzné nariadania jednotlivých miest a obcí. Za verejné priestranstvo možno považovať najmä cesty, mosty, parky a záhrady či námestia voľne prístupné verejnosti vo vlastníctve štátu, miest a obcí.
  3. Poslednou podmienkou je umiestnenie diela na verejnom priestranstve oprávnene na základe zmluvy s vlastníkom verejného priestranstva.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Sú veci BAMAIN z Dubaja „fake“?

Tieto dni sme v Paríži bývali v hoteli oproti niekoľko poschodovému obchodu značky BALMAIN Paris. To mi pripomenulo BALMAIN obchod v Dubaji v známom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie