Novela Autorského zákona účinná od 1.11.2013

Viaceré zmeny v úprave Autorského zákona sa dostali do účinnosti dňom 1. novembra 2013. V predmetnej novele okrem iného je transportovaná smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ, ktorá zmenila smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12.12.2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv.

Na základe problémov z praxe bolo cieľom novely najmä upraviť uzatváranie licenčných zmlúv, rozšíriť výpočet súborných diel o noviny, predĺžiť ochranu práv výkonného umelca a výrobcov zvukových záznamov.

Najvýznamnejšími zmenami autorského zákona sú:

Doplnenie definície pojmu školské dielo, kde bolo zaradené aj dielo dieťaťa v materskej škole.

Spresnenie definície pojmu súborné dielo. Súborné dielo môže byť vyjadrené v akejkoľvek forme a to aj v elektronickej forme, zahŕňajúcej analógové aj digitálne vyjadrenie. Medzi výpočet diel, ktoré sú považované za súborné dielo boli zaradené aj noviny, ak spĺňajú pojmové znaky diela. Práve pre doplnenie „novín“ ako súborného diela bola táto novela opakovane prerokovávaná parlamentom.

Doplnenie negatívnej definície pojmu denná správa. V novele je vymedzené, čo sa nepovažuje za dennú správu, pretože na klasickú informatívnu dennú správu sa ochrana autorského zákona nevzťahuje. Ak bude dielo obsahovať informácie o aktuálnych udalostiach alebo témach politického, hospodárskeho, prípadne iného spoločenského charakteru výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, bude sa naň vzťahovať autorské právo.

Múzeá boli novelou zaradené medzi oprávnené inštitúcie, ktoré môžu využívať tzv. zákonné licencie. Dielo môžu použiť aj bez súhlasu autora, avšak len na zákonom stanovený účel. Pod pojmom múzeá sa chápu aj galérie. Doteraz mali túto možnosť len knižnice a archívy.

Novelou bola odstránená povinnosť písomnej formy licenčných zmlúv. Písomná forma musí byť zachovaná iba v prípade výhradnej licencie, hromadnej licencie a kolektívnej licencie. Ak je licenčná zmluva uzavretá písomnou formou, udelenie sublicencie a takisto aj postúpenie licencie musí mať písomnú formu. Pokiaľ licenčná zmluva nie je uzavretá písomne, majú zmluvné strany právo požadovať vydanie písomného potvrdenia o uzavretí licenčnej zmluvy. Právo na toto potvrdenie zaniká, pokiaľ sa neuplatní v lehote 15 dní od uzavretia licenčnej zmluvy. Ak druhá strana nevydá potvrdenie do 15 dní, považuje sa to, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

Obsah licenčnej zmluvy alebo jej časť sa môže určiť aj odkazom na licenčné podmienky.

Čo sa týka odmeny, pokiaľ nie je v licenčnej zmluve dohodnutá a nie je tu ani spôsob jej určenia, a licencia sa neudeľuje bezodplatne platí, že autor má právo na „obvyklú odmenu“. Obvyklá odmena je odmena v takej výške, ktorá je obvyklá v čase uzavretia licenčnej zmluvy pri podobných zmluvných podmienkach.

Ďalšou novinkou je zavedenie osobitnej možnosti ponuky licencie jednostranným právnym úkonom, ktorý smeruje voči neurčitým osobám, s podmienkou udelenia nevýhradnej a bezodplatnej licencie. Týmto sa upravuje možnosť tzv. „preklikávacích“ licencií“.

Autor sa môže pri porušení svojich práv domáhať vydania bezdôvodného obohatenia a to vo výške dvojnásobku obvyklej odmeny. Novelou sa zvyšuje aj ochrana práv výkonného umelca, napr. právo výkonného umelca na dodatočnú odmenu, ale aj predĺženie doby ochrany práv výkonného umelca z 50 na 70 rokov a možnosť odstúpenia od zmluvy s výrobcom zvukového záznamu po uplynutí 50 rokov.

Nové dĺžky trvania majetkových práv, ktoré neuplynuli do 31.10.2013 sa budú riadiť už novou právnou úpravou.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Sú veci BAMAIN z Dubaja „fake“?

Tieto dni sme v Paríži bývali v hoteli oproti niekoľko poschodovému obchodu značky BALMAIN Paris. To mi pripomenulo BALMAIN obchod v Dubaji v známom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie