Prevod a oprávnenie na používanie ochrannej známky

Ochrannou známkou je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Ochranné známky sú zapísané v registri, ktorý vedie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pre konkrétne triedy tovarov a služieb v zmysle Nicejského dohovoru. O registrácii ochrannej známky si môžete prečítať v staršom článku: Registrácia ochrannej známky na Slovensku. V dnešnom článku si priblížime, ako môže majiteľ ochrannú známku previesť na inú osobu alebo inej osobe udeliť oprávnenie na používanie ochrannej známky. 

Ak máte záujem o registráciu ochrannej známky, neváhajte nás kontaktovať na +421 915 046 749 alebo emailom na office@akmv.sk.

Prečítajte si aj:

Majiteľ ochrannej známky 

V zmysle ustanovenia § 7a zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej ako „zákon o ochranných známkach) je majiteľom ochrannej známky osoba (fyzická alebo právnická), ktorá je ako majiteľ zapísaná v registri ochranných známok. Majiteľovi ochrannej známky priznáva zákon o ochranných známkach výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná a je tiež oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®. 

Prevod ochrannej známky 

Súčasťou práva majiteľa ochrannej známky disponovať ochrannou známkou je aj možnosť previesť ochrannú známku na nového majiteľa. 

Podľa ustanovenia § 17 zákona o ochranných známkach je možné ochrannú známku písomnou zmluvou o prevode ochrannej známky previesť na inú osobu, a to buď pre všetky tovary a / alebo služby, pre ktoré bola zapísaná alebo len pre niektoré z nich. 

Po uzavretí zmluvy o prevode ochrannej známky je na Úrad priemyselného vlastníctva SR potrebné podať Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky. Hoci k prevodu ochrannej známky dochádza už účinnosťou zmluvy o prevode ochrannej známky, účinnosť voči tretím osobám prevod nadobudne až zápisom do registra. 

Licencia 

Okrem majiteľa ochrannej známky môžu ochrannú známku používať aj osoby, ktorým majiteľ ochrannej známky udelil oprávnenie na používanie ochrannej známky pre všetky alebo niektoré tovary a služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Takéto oprávnenie môže majiteľ udeliť prostredníctvom písomnej licenčnej zmluvy. 

Všeobecná právna úprava licenčnej zmluvy je obsiahnutá v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“). Podľa ustanovenia § 508 Obchodného zákonníka „licenčnou zmluvou na predmety priemyselného vlastníctva oprávňuje poskytovateľ nadobúdateľa v dojednanom rozsahu a na dojednanom území na výkon práv z priemyselného vlastníctva (ďalej len „právo“) a nadobúdateľ sa zaväzuje na poskytovanie určitej odplaty alebo inej majetkovej hodnoty.“ Uzavretím licenčnej zmluvy teda nedôjde k zmene majiteľa ochrannej známky, iba k udeleniu oprávnenia na jej užívanie v dojednanom rozsahu. Okrem všeobecnej právnej úpravy Obchodného zákonníka sa na licenčnú zmluvu na ochrannú známku aplikuje aj § 20 zákona o ochranných známkach. 

Ak vyplýva z citovaného ustanovenia Obchodného zákonníka, základnými náležitosťami licenčnej zmluvy je vymedzenie zmluvných strán (poskytovateľ licencie a nadobúdateľ licencie), vymedzenie predmetu licencie, rozsah licencie, územie, na ktorom môže nadobúdateľ realizovať výkon práva, odplata. Okrem základných náležitostí je však odporúčané zakotviť do licenčnej zmluvy aj ďalšie ustanovenia na základe konkrétnych okolností, napr. možnosti kontroly dodržiavania licenčnej zmluvy atď. 

Po uzavretí licenčnej zmluvy je na Úrad priemyselného vlastníctva SR potrebné podať Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku. Až zápisom licenčnej zmluvy do registra je licenčná zmluva účinná aj voči tretím osobám.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Sú veci BAMAIN z Dubaja „fake“?

Tieto dni sme v Paríži bývali v hoteli oproti niekoľko poschodovému obchodu značky BALMAIN Paris. To mi pripomenulo BALMAIN obchod v Dubaji v známom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie