Registrácia ochrannej známky

Ak ste sa rozhodli zaregistrovať obchodný názov alebo logo Vašej spoločnosti, príp. oboje a na základe toho získať výlučné právo na ich používanie, v stručnosti Vám prinášame opis celého procesu registrácie ochrannej známky spolu s užitočnými informáciami týkajúcimi sa okrem iného i výšky poplatkov.

Čo je ochranná známka?

Podľa ust. § 2 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach, ochrannú známku predstavuje „akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.“

Postup registrácie ochrannej známky

V prvom rade je potrebné podať na Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „Úrad“) nachádzajúci sa v Banskej Bystrici riadne vypísanú Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra, a to na predpísanom tlačive, ktoré si ľahko nájdete na webovej stránke Úradu. V súlade so zákonom, žiadosť môže podať fyzická alebo právnická osoba a v prípade kolektívnej ochrannej známky tiež združenie podnikateľov.

V žiadosti musia byť uvedené identifikačné údaje o Vás ako navrhovateľovi, príp. ak ste touto úlohou poverili inú osobu, tak aj údaje o Vašom zástupcovi ako aj originál plnej moci, ktorý treba pripojiť k žiadosti.

Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia, v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie. V súvislosti s tým by sme Vás chceli upozorniť na skutočnosť, že ak má byť Vami predložené označenie zo strany Úradu schválené, musí spĺňať viacero zákonných požiadaviek. Úrad odmietne registrovať označenie ako ochrannú známku v prípade, ak takéto označenie: 

 • nemá rozlišovaciu spôsobilosť (označenie musí byť jedinečné a jeho používanie jednoznačne odlíši výrobok alebo službu podnikateľa)
 • je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb
 • je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach
 • je tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý vyplýva z povahy samotného výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, alebo dáva výrobku podstatnú hodnotu
 • je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi
 • môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb
 • obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru
 • obsahuje označenia, ktorých používanie nie je v súlade s ustanoveniami iného právneho predpisu alebo je v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z medzinárodných zmlúv
 • obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol
 • obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, znaky, emblémy alebo erby iné, než tie, ktoré sú chránené podľa medzinárodného dohovoru a ktoré sú predmetom verejného záujmu
 • je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere
 • obsahuje zemepisný údaj a je prihlasované pre vína alebo liehoviny, ktoré takýto pôvod nemajú

Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je zoznam tovarov a služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka, spolu s príslušným označením triedy. V tomto kroku treba vychádzať z Nicejského dohovoru, ktorého znenie si môžete pozrieť tu. Na základe Nicejského dohovoru existuje dokopy celkom 45 tried tovarov a služieb rozličného druhu a charakteru, ochrannú známku pritom možno registrovať pre minimálne 3 triedy výrobkov. Užitočnou pomôckou pri zatrieďovaní jednotlivých tovarov a služieb Vám môže byť dokument vypracovaný samotným Úradom, ktorý nájdete tu.

Takto vyplnenú a podpísanú žiadosť môžete podať na Úrad, proces registrácie sa tým však ešte nekončí. Čo je dôležité, už samotným podaním prihlášky Vám vzniká tzv. právo prednosti pred každým, kto podá neskôr prihlášku obsahujúcu zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby.

Konanie pred Úradom

Po podaní návrhu sa začína konanie, v rámci ktorého sa treba vysporiadať s viacerými náležitosťami. V prvom rade Úrad skúma, či rovnaké označenie už nie je registrované a či označenie spĺňa všetky zákonom stanovené požiadavky. Ak je v tomto ohľade Vaša žiadosť bezchybná, nasleduje jej zverejnenie vo vestníku, kedy je možné proti nej podávať námietky v lehote 3 mesiacov (tzv. námietkové konanie) od zverejnenia. Účelom tohto postupu je umožniť iným majiteľom ochranných známok, aby sa bránili pred registráciou podobnej známky. Z tohto dôvodu je teda nutné rátať s dlhodobejším procesom. V prípade, ak proti nie sú podané žiadne námietky, Úrad ochrannú známku zapíše a vydá osvedčenie o zapísaní ochrannej známky. Ochrannú známku možno začať používať až po skončení celého tohto procesu.

Dĺžka platnosti

Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky. Platnosť zápisu je možné i obnoviť, a to na obdobie ďalších desať rokov, avšak takáto možnosť Vám ako navrhovateľovi prislúcha najskôr v poslednom roku platnosti jej zápisu.

Poplatky

Pokiaľ ide o poplatky, ich výška sa odvíja od množstva tried. Ako sme už uviedli, ochrannú známku možno registrovať pre minimálne 3 triedy výrobkov – poplatok za registráciu v takom prípade je 166 EUR. Za každú ďalšiu triedu sa poplatok zvyšuje o 17 EUR. Ak máte záujem o úplnú ochranu a chcete si zaregistrovať ochrannú známku pre všetky triedy, cena sa potom vyšplhá na 880 EUR. Poplatok za podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra je pritom splatný do 15 dní po prijatí informácie od Úradu o pridelení čísla prihlášky ochrannej známky.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Sú veci BAMAIN z Dubaja „fake“?

Tieto dni sme v Paríži bývali v hoteli oproti niekoľko poschodovému obchodu značky BALMAIN Paris. To mi pripomenulo BALMAIN obchod v Dubaji v známom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie