GDPR – Oboznámenie zamestnanca so spracovaním osobných údajov

Pri plnení povinností v oblasti ochrany osobných údajov vyplývajúcich zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) musia zamestnávatelia ako prevádzkovatelia pamätať aj na svojich zamestnancov ako dotknuté osoby.

Pri spracúvaní osobných údajov zamestnanca zamestnávateľom najčastejšie pôjde o spracúvanie osobných údajov získaných priamo od zamestnanca ako dotknutej osoby. Povinnosti zamestnávateľa pri takomto získaní osobných údajov si priblížime v článku.

O čom je potrebné zamestnanca informovať?

Zamestnávateľ, ktorý spracúva osobné údaje zamestnanca je pri ich získaní povinný zamestnancovi poskytnúť celú radu informácií:

 • svoje identifikačné a kontaktné údaje
 • kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je zodpovedná osoba určená (povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu ukladá zákon prevádzkovateľom v zákone vymedzených prípadoch, preto zodpovednú osobu nemusia mať určenú všetci zamestnávatelia)
 • účel spracúvania osobných údajov (účelom spracúvania osobných údajov zamestnanca zamestnávateľom bude najčastejšie plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom)
 • právny základ spracúvania osobných údajov (napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iné)
 • oprávnené záujmy zamestnávateľa alebo tretej strany ak spracúva osobné údaje zamestnanca aj na takomto základe (jedná sa o jeden zo zákonných dôvodov spracúvania osobných údajov, ktorý prichádza do úvahy v nevyhnutných prípadoch, ak takéto záujmy prevažujú nad záujmami dotknutej osoby)
 • identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu (teda informácia, komu môže zamestnávateľ osobné údaje pri spracúvaní poskytnúť (v praxi napr. sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, dôchodková správcovská spoločnosť, exekútor atď.)
 • doba uchovávania osobných údajov (napr. mzdové listy 20 rokov, prehlásenia k dani zo mzdy 5 rokov, evidencia dovoleniek 3 roky atď.)
 • informácia o práve požadovať prístup k svojim osobným údajom, práve na opravu osobných údajov, práve na vymazanie osobných údajov, práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, práve namietať spracúvanie osobných údajov a práve na prenosnosť osobných údajov
 • informácia o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať (bližšie o súhlase dotknutej osoby sa dočítate tu)
 • informácia o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov
 • informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou, požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy, či je zamestnanec ako dotknutá osoba povinný poskytnúť osobné údaje a o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov
 • informácia o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania a v prípade existencie aj informácie o použitom postupe, význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre zamestnanca
 • pokiaľ zamestnávateľ zamýšľa previesť osobné údaje zamestnanca do tretej krajiny (mimo EÚ) je povinný zamestnanca informovať aj o tomto úmysle a súvisiacich okolnostiach v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

Kedy je potrebné zamestnanca informovať? 

Všetky vyššie uvedené informácie by mali byť zamestnancovi poskytnuté najneskôr pri získaní jeho osobných údajov. Pokiaľ zamestnávateľ niektoré z týchto informácií zamestnancovi v minulosti už poskytol, nie je povinný poskytnúť mu ich opakovane. 

V zmysle dôvodovej správy k zákonu o ochrane osobných údajov je zamestnávateľ zamestnancovi uvedené informácie „povinný poskytnúť iniciatívne, nie až na základe žiadosti.“ 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie