GDPR – Oboznámenie zamestnanca so spracovaním osobných údajov

Pri plnení povinností v oblasti ochrany osobných údajov vyplývajúcich zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) musia zamestnávatelia ako prevádzkovatelia pamätať aj na svojich zamestnancov ako dotknuté osoby.

Pri spracúvaní osobných údajov zamestnanca zamestnávateľom najčastejšie pôjde o spracúvanie osobných údajov získaných priamo od zamestnanca ako dotknutej osoby. Povinnosti zamestnávateľa pri takomto získaní osobných údajov si priblížime v článku.

O čom je potrebné zamestnanca informovať?

Zamestnávateľ, ktorý spracúva osobné údaje zamestnanca je pri ich získaní povinný zamestnancovi poskytnúť celú radu informácií:

 • svoje identifikačné a kontaktné údaje
 • kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je zodpovedná osoba určená (povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu ukladá zákon prevádzkovateľom v zákone vymedzených prípadoch, preto zodpovednú osobu nemusia mať určenú všetci zamestnávatelia)
 • účel spracúvania osobných údajov (účelom spracúvania osobných údajov zamestnanca zamestnávateľom bude najčastejšie plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom)
 • právny základ spracúvania osobných údajov (napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iné)
 • oprávnené záujmy zamestnávateľa alebo tretej strany ak spracúva osobné údaje zamestnanca aj na takomto základe (jedná sa o jeden zo zákonných dôvodov spracúvania osobných údajov, ktorý prichádza do úvahy v nevyhnutných prípadoch, ak takéto záujmy prevažujú nad záujmami dotknutej osoby)
 • identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu (teda informácia, komu môže zamestnávateľ osobné údaje pri spracúvaní poskytnúť (v praxi napr. sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, dôchodková správcovská spoločnosť, exekútor atď.)
 • doba uchovávania osobných údajov (napr. mzdové listy 20 rokov, prehlásenia k dani zo mzdy 5 rokov, evidencia dovoleniek 3 roky atď.)
 • informácia o práve požadovať prístup k svojim osobným údajom, práve na opravu osobných údajov, práve na vymazanie osobných údajov, práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, práve namietať spracúvanie osobných údajov a práve na prenosnosť osobných údajov
 • informácia o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať (bližšie o súhlase dotknutej osoby sa dočítate tu)
 • informácia o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov
 • informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou, požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy, či je zamestnanec ako dotknutá osoba povinný poskytnúť osobné údaje a o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov
 • informácia o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania a v prípade existencie aj informácie o použitom postupe, význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre zamestnanca
 • pokiaľ zamestnávateľ zamýšľa previesť osobné údaje zamestnanca do tretej krajiny (mimo EÚ) je povinný zamestnanca informovať aj o tomto úmysle a súvisiacich okolnostiach v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

Kedy je potrebné zamestnanca informovať? 

Všetky vyššie uvedené informácie by mali byť zamestnancovi poskytnuté najneskôr pri získaní jeho osobných údajov. Pokiaľ zamestnávateľ niektoré z týchto informácií zamestnancovi v minulosti už poskytol, nie je povinný poskytnúť mu ich opakovane. 

V zmysle dôvodovej správy k zákonu o ochrane osobných údajov je zamestnávateľ zamestnancovi uvedené informácie „povinný poskytnúť iniciatívne, nie až na základe žiadosti.“ 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Dotácia na nájomné z dôvodu koronavírusu

Máme s.r.o. venujúcu sa na Slovensku technickej podpore (zákazníkom produktov, ktoré si v zahraničí od našich partnerských spoločností kúpia zákazníci).  ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie platieb v hotovosti počas krízovej situácie (COVID-19)

Chcem kúpiť obchodný podiel jednej spoločnosti a zaplatiť zaň kúpnu cenu vyššej hodnoty. Moja účtovníčka mi povedala, že to spraviť nemôžem vzhľadom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom

Požiadal som Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, generálne riaditeľstvo v Banskej Štiavnici o informáciu kedy bude uzatvorená nájomná alebo kúpna...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie