Kde podať návrh na súd po 1.6.2023 (súdna mapa)

Dňa 1.6.2023 nadobudla účinnosť reforma súdnej mapy. Zmeny nastali na viacerých úrovniach a to v oblasti špecializácie súdov, v počte existujúcich súdov a taktiež vznikli nové súdy – mestské súdy v Bratislave a Košiciach a tri správne súdy. 

Obvody okresných súdov Bratislava I-V sa zlučujú do jedného obvodu, ktorý tvoria Mestské súdy Bratislava I-IV a každý z nich je špecializovaný na výkon inej agendy. Špecializácia mestských súdov v Bratislave je nasledovná:

 • Mestský súd Bratislava I – trestnoprávna agenda,
 • Mestský súd Bratislava II – rodinná agenda,
 • Mestský súd Bratislava III – obchodnoprávna agenda,
 • Mestský súd Bratislava IV – občianskoprávna agenda.

Zmena nastáva vo všetkých procesnoprávnych predpisoch. V zákone č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok bol novelizovaný § 3, ktorý upravuje uvedené zmeny nasledovne:.

Mestský súd Bratislava II, ktorý vykonáva rodinnú agendu je príslušný na konania:

 • Konanie o povolenie uzavrieť manželstvo
 • Konanie o rozvod manželstva
 • Konanie o určenie neplatnosti alebo určenie neexistencie manželstva
 • Konania vo veciach určenia rodičovstva
 • Konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých
 • Konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní
 • Konania vo veciach osvojenia
 • Konanie vo veciach výživného plnoletých osôb
 • Konanie o vyhlásenie za mŕtveho
 • Konanie o spôsobilosti na právne úkony
 • Konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení
 • Konanie o ustanovení opatrovníka
 • Neodkladné opatrenie vo veciach ochrany maloletého
 • Neodkladné opatrenie osobnej starostlivosti maloletého
 • Neodkladné opatrenie vo veciach výživného
 • Neodkladné opatrenie vo veciach osobnej starostlivosti o maloletého
 • Neodkladné opatrenie o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých
 • Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých

Príslušnými odvolacími súdmi v rodinnoprávnej agende sú súdy:

 • Krajský súd v Žiline: aj pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Trenčíne,
 • Krajský súd v Trnave: aj pre obvody Krajského súdu v Bratislave a Krajského súdu v Nitre je príslušný,
 • Krajský súd v Prešove: aj pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Mestský súd Bratislava IV, ktorý vykonáva občianskoprávnu agendu v obvode mestských súdov v Bratislave je v prvej inštancii príslušný na konania:

 • Konania o dedičstve
 • Konanie o umorenie listiny
 • Konania vo veciach notárskych úschov
 • Konanie o potvrdení vydržania

Obchodný register vedú súdy:

 • Mestský súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
 • Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach,
 • Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 • Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 • Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
 • Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 • Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
 • Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline.

Na konanie v obchodnoprávnych sporoch sú príslušné

 • Mestský súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
 • Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach,
 • Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 • Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 • Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
 • Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 • Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
 • Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline.

Na konanie v individuálnych pracovnoprávnych sporoch a v sporoch z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky sú príslušné

 • Mestský súd Bratislava IV,
 • Mestský súd Košice,
 • Okresný súd Banská Bystrica,
 • Okresný súd Nitra,
 • Okresný súd Prešov,
 • Okresný súd Trenčín,
 • Okresný súd Trnava,
 • Okresný súd Žilina.

Na konanie v sporoch určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu je príslušný Okresný súd Malacky. Jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie