Konateľ vo viacerých s.r.o. – pozor na zákaz konkurencie!

Zákaz konkurencie upravujú viaceré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Zákaz konkurencie konateľa nemožno v spoločenskej zmluve vylúčiť

Všeobecné ustanovenia upravujúce zákaz konkurencie sú zakotvené v § 65 Obchodného zákonníka, pri spoločnosti s ručením obmedzeným je zákaz konkurencie bližšie upravený v § 136. Obe ustanovenia sú kogentného charakteru, čo znamená, že ich v spoločenskej zmluve (zakladateľskej listine) spoločnosti s ručením obmedzeným nemožno vylúčiť, resp. tento zákaz nie je možné ani zúžiť.

Vzťahuje sa zákaz konkurencie aj na spoločníkov?

Zo zákona nevyplýva zákaz konkurencie pre spoločníkov spoločnosti. Rozšírenie na spoločníkov v spoločnosti s ručením obmedzeným je však možné nakoľko podľa § 136 ods. 3 Obchodného zákonníka “Spoločenská zmluva alebo stanovy môžu určiť, v akom rozsahu sa zákaz konkurencie vzťahuje aj na spoločníkov.”

Vzťahuje sa zákaz konkurencie aj po ukončení funkcie konateľa?

Podľa nášho názoru zákon spája zákaz konkurencie len s osobou, ktorá vykonáva funkciu konateľa. Vyplýva to zo samotného jazykového znenia predmetného paragrafu. Tu treba upozorniť na dve veci.

Po prvé, funkcia konateľa nezaniká až výmazom z obchodného registra. Výmaz z obchodného registra má len deklaratórny účinok. V prípade odvolania konateľa valným zhromaždením prestáva osoba byť konateľom dňom, ktorý je v ňom uvedený ako deň odvolania, nie až keď spoločnosť zabezpečí výmaz z obchodného registra. V minulosti sme sa dokonca stretli s tým, že obchodný register v Trnave odmietol návrh na výmaz konateľa ku dňu “zápisu zmeny v obchodnom registri”, ale požadoval, aby v rozhodnutí bol uvedený konkrétny deň.

Po druhé, pokiaľ bude mať spoločnosť záujem o predĺženie zákazu konkurencie aj po ukončení funkcie, podľa niektorých autorov (Husár, J.: Účinnosť sankcií za porušenie zákazu konkurencie v obchodných spoločnostiach. 2009) “predĺženie trvania zákazu konkurencie poskytuje Obchodný zákonník viacero možností. Napr. v ust. § 16 ObchZ možno v spoločenskej zmluve alebo dokonca v stanovách určiť aj ďalšie obmedzenia pre výkon funkcie konateľa spoločnosti. Takýmto obmedzením by mohlo byť predĺženie zákazu konkurencie o konkrétne obdobie po skončení vykonávania funkcie. Toto časové predĺženie zákazu konkurencie však nemôže byť neprimerane dlhé…”

Čo znamená zákaz konkurencie konateľa v s.r.o.?

Zákaz konkurencie predstavuje obmedzenie konateľa: 

  • vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti
  • sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti
  • zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením
  • vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa

Sankcie za porušenie zákazu konkurencie

Podľa zákona spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá tento zákaz porušila, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie, alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Taktiež má právo aj na náhradu škody.

Lehoty

Tieto práva treba u zodpovednej osoby uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. V opačnom prípade zanikajú.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie