Konateľ vo viacerých s.r.o. – pozor na zákaz konkurencie!

Zákaz konkurencie upravujú viaceré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Zákaz konkurencie konateľa nemožno v spoločenskej zmluve vylúčiť

Všeobecné ustanovenia upravujúce zákaz konkurencie sú zakotvené v § 65 Obchodného zákonníka, pri spoločnosti s ručením obmedzeným je zákaz konkurencie bližšie upravený v § 136. Obe ustanovenia sú kogentného charakteru, čo znamená, že ich v spoločenskej zmluve (zakladateľskej listine) spoločnosti s ručením obmedzeným nemožno vylúčiť, resp. tento zákaz nie je možné ani zúžiť.

Vzťahuje sa zákaz konkurencie aj na spoločníkov?

Zo zákona nevyplýva zákaz konkurencie pre spoločníkov spoločnosti. Rozšírenie na spoločníkov v spoločnosti s ručením obmedzeným je však možné nakoľko podľa § 136 ods. 3 Obchodného zákonníka “Spoločenská zmluva alebo stanovy môžu určiť, v akom rozsahu sa zákaz konkurencie vzťahuje aj na spoločníkov.”

Vzťahuje sa zákaz konkurencie aj po ukončení funkcie konateľa?

Podľa nášho názoru zákon spája zákaz konkurencie len s osobou, ktorá vykonáva funkciu konateľa. Vyplýva to zo samotného jazykového znenia predmetného paragrafu. Tu treba upozorniť na dve veci.

Po prvé, funkcia konateľa nezaniká až výmazom z obchodného registra. Výmaz z obchodného registra má len deklaratórny účinok. V prípade odvolania konateľa valným zhromaždením prestáva osoba byť konateľom dňom, ktorý je v ňom uvedený ako deň odvolania, nie až keď spoločnosť zabezpečí výmaz z obchodného registra. V minulosti sme sa dokonca stretli s tým, že obchodný register v Trnave odmietol návrh na výmaz konateľa ku dňu “zápisu zmeny v obchodnom registri”, ale požadoval, aby v rozhodnutí bol uvedený konkrétny deň.

Po druhé, pokiaľ bude mať spoločnosť záujem o predĺženie zákazu konkurencie aj po ukončení funkcie, podľa niektorých autorov (Husár, J.: Účinnosť sankcií za porušenie zákazu konkurencie v obchodných spoločnostiach. 2009) “predĺženie trvania zákazu konkurencie poskytuje Obchodný zákonník viacero možností. Napr. v ust. § 16 ObchZ možno v spoločenskej zmluve alebo dokonca v stanovách určiť aj ďalšie obmedzenia pre výkon funkcie konateľa spoločnosti. Takýmto obmedzením by mohlo byť predĺženie zákazu konkurencie o konkrétne obdobie po skončení vykonávania funkcie. Toto časové predĺženie zákazu konkurencie však nemôže byť neprimerane dlhé…”

Čo znamená zákaz konkurencie konateľa v s.r.o.?

Zákaz konkurencie predstavuje obmedzenie konateľa: 

  • vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti
  • sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti
  • zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením
  • vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa

Sankcie za porušenie zákazu konkurencie

Podľa zákona spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá tento zákaz porušila, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie, alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Taktiež má právo aj na náhradu škody.

Lehoty

Tieto práva treba u zodpovednej osoby uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. V opačnom prípade zanikajú.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako získam povolenie na predaj alkoholu v kaviarni?

Potrebovala by som povolenie na predaj alkoholu, nalievanie v kaviarni. Kde môžem získať toto povolenie?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Chov sladkovodných rýb – oprávnenie na podnikanie

Predmet podnikania Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi je zaradený medzi voľné živnosti. Avšak chov sladkovodných rýb podľa § 3 zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť bezobalový obchod?

Z formulácie činnosti nie je zrejmé, čo bude predmetom „obchodnej činnosti“, t. j. či nepôjde o predaj tovaru, ktorý je z režimu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie