Kto a kedy je oslobodený od súdneho poplatku?

Oslobodenie od súdnych poplatkov upravuje tak Občiansky súdny poriadok ako aj zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Oslobodenie od súdneho poplatku podľa Občianskeho súdneho poriadku

O oslobodenie od súdneho poplatku je možné žiadať z dôvodu, ak to pomery účastníka odôvodňujú. O oslobodenie od súdneho poplatku musí účastník požiadať súd. Súd môže účastníka oslobodiť od platenia súdneho poplatku buď celkom alebo sčasti.

Účastník musí návrh doložiť dokladmi preukazujúcimi svoje pomery, a to buď:

 • vyplneným tlačivom, ktorého vzor uverejní ministerstvo spravodlivosti na svojom webovom sídle, alebo
 • rozhodnutím o hmotnej núdzi

Podmienkou je, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva.

Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

Kedy sa súdny poplatok neplatí?

V zmysle § 4 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch sú od súdnych poplatkov oslobodení účastníci v týchto konaniach:

 • opatrovníckych, starostlivosti o maloleté deti, osvojenia a povolenia uzavrieť manželstvo
 • spôsobilosti na právne úkony
 • zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a sociálneho zabezpečenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, sociálnych služieb, aktívnych opatrení na trhu práce a poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • výkonu rozhodnutí a exekúcie na vymáhanie pohľadávok zo súdnych a notárskych poplatkov, z peňažných trestov, pokút a trov konania vymáhaných štátom
 • plnenia záväzkov z kolektívnych zmlúv
 • opravy chýb a odstránenia nedostatkov v zoznamoch voličov
 • vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí
 • vyslovenia prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti
 • nečinnosti orgánu verejnej správy
 • ochrany pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy

Kto je oslobodený od súdneho poplatku?

Od poplatku sú podľa §  4 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch oslobodení:

 • a) Slovenská republika, štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy,3aa) právnická osoba vykonávajúca konsolidáciu pohľadávok verejného sektora,3cac) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, a Sociálna poisťovňa,
 • b) obce a vyššie územné celky v konaní vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu,
 • c) nadácie a charitatívne organizácie, humanitárne organizácie, ekologické organizácie a združenia pôsobiace na ochranu spotrebiteľov,
 • d) žalobca v:
 • 1. konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
 • 2. individuálnom pracovnoprávnom spore3cad) neuvedenom v bode 1, ak žalobca v tomto spore nie je zamestnávateľom,
 • e) navrhovateľ v konaní o určenie výživného, v konaní o jeho zvýšenie, ako aj v konaní o uplatnenie práva na zaplatenie úrokov z omeškania s plnením výživného a v konaní o uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia o výživnom,3cb)
 • f) nevydatá matka v konaní o príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom,
 • g) prokurátor v konaní začatom na základe jeho žaloby alebo na jeho návrh a v konaní, do ktorého vstúpil,
 • h) maloleté dieťa v konaniach vo veciach určenia rodičovstva,
 • i) žalobca v konaní o náhradu škody vrátane škody na veciach, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví,
 • j) žalobca v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom,
 • k) žalobca v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,3cc) ak porušenie povinnosti potvrdil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • l) žalobca v konaní o poddlžníckej žalobe,
 • m) profesionálni vojaci, príslušníci Policajného zboru, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, príslušníci Národného bezpečnostného úradu a príslušníci Slovenskej informačnej služby a colníci v konaní o správnej žalobe proti rozhodnutiu služobných orgánov týkajúcich sa skončenia služobného pomeru a s tým súvisiacich nárokov podľa osobitných predpisov3d) a v konaní o nároky zo služobného pomeru,
 • n) žalobca v konaní o správnej žalobe vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,
 • o) navrhovateľ pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, návrhu na povolenie reštrukturalizácie a návrhu na povolenie oddlženia a pri podaní návrhov, žiadostí a oznámení podľa osobitného predpisu,3e)
 • p) správca podľa osobitného predpisu,3f) ak nejde o uplatňovanie nárokov z pohľadávok postúpených na úpadcu po vyhlásení konkurzu,
 • q) žalobca v konaní o vylúčení majetku zo súpisu majetku podstát podľa osobitného predpisu,3f)
 • r) žalobca v konaní o vylúčení majetku zo súpisu podstaty podľa osobitného predpisu,3g)
 • s) žalobca v konaní o vylúčení veci z exekúcie podľa osobitného predpisu,3h)
 • t) žalobca v konaní o určení popretej pohľadávky podľa osobitného predpisu,3f)
 • u) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, a to za predpokladu, že nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a že je zaručená vzájomnosť; toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky vyberané za poplatkové úkony týkajúce sa nehnuteľností a žalôb alebo návrhov na začatie konania, ak je predmetom sporu nehnuteľnosť,
 • v) spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva podľa osobitného predpisu,4aa)
 • w) žalobca v konaní o žalobe na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov podľa osobitného predpisu.4aaa)
 • (3) Od poplatku je oslobodený aj ten, komu bol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného predpisu.4ab)
 • (4) Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní, žalobe na obnovu konania, kasačnej sťažnosti a výkone rozhodnutia alebo exekúcii.
 • (5) Oslobodenie podľa odseku 2 sa nevzťahuje na poplatok podľa položky 20a.

Oslobodenie od súdneho poplatku v konaní o odvolaní, dovolaní, obnove konania a výkone rozhodnutia alebo exekúcii

Vyššie uvedené oslobodenie sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní, obnove konania a výkone rozhodnutia alebo exekúcii.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zbavenie svojprávnosti

Sme nútení zbaviť syna právnej resp. zdravotnej spôsobilosti, nakoľko trpí schizofréniou. My ako rodičia, ako aj syn, máme všetci rakúske...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie