Kto a kedy je oslobodený od súdneho poplatku?

Oslobodenie od súdneho poplatku upravuje jednak Civilný sporový poriadok, jednak zákon o súdnych poplatkoch.

Oslobodenie od súdneho poplatku upravuje jednak Civilný sporový poriadok, jednak zákon o súdnych poplatkoch.

Oslobodenie od súdneho poplatku v sporových konaniach

§ 254 Oslobodenie od súdneho poplatku

(1) Súd na návrh prizná oslobodenie od súdneho poplatku, ak to odôvodňujú pomery strany.

(2) Priznané oslobodenie od súdneho poplatku súd kedykoľvek počas konania odníme, a to i so spätnou účinnosťou, ak sa do právoplatného skončenia konania preukáže, že pomery strany neodôvodňujú alebo neodôvodňovali oslobodenie od súdneho poplatku.

Kedy sa súdny poplatok neplatí?

V zmysle § 4 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch sú od súdnych poplatkov oslobodení účastníci v týchto konaniach:

 • a) o ustanovení opatrovníka, vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní, vo veciach osvojenia a o povolenie uzavrieť manželstvo,
 • b) o spôsobilosti na právne úkony,
 • c) vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnych dávok a príspevkov, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, sociálnych služieb,3b) aktívnych opatrení na trhu práce3c) a poskytovania zdravotnej starostlivosti,
 • d) vo veciach výkonu rozhodnutí a exekúcie na vymáhanie pohľadávok zo súdnych a notárskych poplatkov, z peňažných trestov, pokút a trov konania vymáhaných štátom,
 • e) vo veciach plnenia záväzkov z kolektívnych zmlúv,
 • f) vo volebných veciach,
 • g) vo veciach vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí,
 • h) o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení,
 • i) o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy,
 • j) o kompetenčnej žalobe,3caa)
 • k) o vydaní súhlasu s inšpekciou.3cab)

Kto je oslobodený od súdneho poplatku?

Od poplatku sú podľa §  4 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch oslobodení:

 • a) Slovenská republika, štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy,3aa) právnická osoba vykonávajúca konsolidáciu pohľadávok verejného sektora,3cac) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, a Sociálna poisťovňa,
 • b) obce a vyššie územné celky v konaní vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu,
 • c) nadácie a charitatívne organizácie, humanitárne organizácie, ekologické organizácie a združenia pôsobiace na ochranu spotrebiteľov,
 • d) žalobca v
 • 1. konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
 • 2. individuálnom pracovnoprávnom spore3cad) neuvedenom v bode 1, ak žalobca v tomto spore nie je zamestnávateľom,
 • e) navrhovateľ v konaní o určenie výživného, v konaní o jeho zvýšenie, ako aj v konaní o uplatnenie práva na zaplatenie úrokov z omeškania s plnením výživného a v konaní o uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia o výživnom,3cb)
 • f) nevydatá matka v konaní o príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom,
 • g) prokurátor v konaní začatom na základe jeho žaloby alebo na jeho návrh a v konaní, do ktorého vstúpil,
 • h) maloleté dieťa v konaniach vo veciach určenia rodičovstva,
 • i) žalobca v konaní o náhradu škody vrátane škody na veciach, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví,
 • j) žalobca v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom,
 • k) žalobca v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,3cc) ak porušenie povinnosti potvrdil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • l) žalobca v konaní o poddlžníckej žalobe,
 • m) profesionálni vojaci, príslušníci Policajného zboru, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, príslušníci Národného bezpečnostného úradu a príslušníci Slovenskej informačnej služby a colníci v konaní o správnej žalobe proti rozhodnutiu služobných orgánov týkajúcich sa skončenia služobného pomeru a s tým súvisiacich nárokov podľa osobitných predpisov3d) a v konaní o nároky zo služobného pomeru,
 • n) žalobca v konaní o správnej žalobe vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,
 • o) navrhovateľ pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, návrhu na povolenie reštrukturalizácie a návrhu na povolenie oddlženia a pri podaní návrhov, žiadostí a oznámení podľa osobitného predpisu,3e)
 • p) správca podľa osobitného predpisu,3f) ak nejde o uplatňovanie nárokov z pohľadávok postúpených na úpadcu po vyhlásení konkurzu,
 • q) žalobca v konaní o vylúčení majetku zo súpisu majetku podstát podľa osobitného predpisu,3f)
 • r) žalobca v konaní o vylúčení majetku zo súpisu podstaty podľa osobitného predpisu,3g)
 • s) žalobca v konaní o vylúčení veci z exekúcie podľa osobitného predpisu,3h)
 • t) žalobca v konaní o určení popretej pohľadávky podľa osobitného predpisu,3f)
 • u) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, a to za predpokladu, že nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a že je zaručená vzájomnosť; toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky vyberané za poplatkové úkony týkajúce sa nehnuteľností a žalôb alebo návrhov na začatie konania, ak je predmetom sporu nehnuteľnosť,
 • v) spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva podľa osobitného predpisu,4aa)
 • w) žalobca v konaní o žalobe na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov podľa osobitného predpisu.4aaa)
 • (3) Od poplatku je oslobodený aj ten, komu bol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného predpisu.4ab)
 • (4) Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní, žalobe na obnovu konania, kasačnej sťažnosti a výkone rozhodnutia alebo exekúcii.
 • (5) Oslobodenie podľa odseku 2 sa nevzťahuje na poplatok podľa položky 20a.

Oslobodenie od súdneho poplatku v konaní o odvolaní, dovolaní, obnove konania a výkone rozhodnutia alebo exekúcii

Vyššie uvedené oslobodenie sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní, obnove konania a výkone rozhodnutia alebo exekúcii.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti – právna poradňa

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie