Kto a kedy je oslobodený od súdneho poplatku?

Oslobodenie od súdnych poplatkov upravuje tak Občiansky súdny poriadok ako aj zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Oslobodenie od súdneho poplatku podľa Občianskeho súdneho poriadku

O oslobodenie od súdneho poplatku je možné žiadať z dôvodu, ak to pomery účastníka odôvodňujú. O oslobodenie od súdneho poplatku musí účastník požiadať súd. Súd môže účastníka oslobodiť od platenia súdneho poplatku buď celkom alebo sčasti.

Účastník musí návrh doložiť dokladmi preukazujúcimi svoje pomery, a to buď:

 • vyplneným tlačivom, ktorého vzor uverejní ministerstvo spravodlivosti na svojom webovom sídle, alebo
 • rozhodnutím o hmotnej núdzi

Podmienkou je, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva.

Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

Kedy dochádza k oslobodeniu od súdnych poplatkov?

V zmysle § 4 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch sú od súdnych poplatkov oslobodení účastníci v týchto konaniach:

 • opatrovníckych, starostlivosti o maloleté deti, osvojenia a povolenia uzavrieť manželstvo
 • spôsobilosti na právne úkony
 • zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a sociálneho zabezpečenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, sociálnych služieb, aktívnych opatrení na trhu práce a poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • výkonu rozhodnutí a exekúcie na vymáhanie pohľadávok zo súdnych a notárskych poplatkov, z peňažných trestov, pokút a trov konania vymáhaných štátom
 • plnenia záväzkov z kolektívnych zmlúv
 • opravy chýb a odstránenia nedostatkov v zoznamoch voličov
 • vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí
 • vyslovenia prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti
 • nečinnosti orgánu verejnej správy
 • ochrany pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy

Kto je oslobodený od súdneho poplatku?

Od poplatku sú podľa §  4 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch oslobodení:

 • Slovenská republika, štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, Národný úrad práce a Sociálna poisťovňa
 • obce a vyššie územné celky v konaní vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu
 • nadácie a charitatívne, humanitárne, ekologické organizácie a združenia pôsobiace na ochranu spotrebiteľov
 • navrhovateľ v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru
 • navrhovateľ v konaní o určenie výživného, v konaní o jeho zvýšení, ako aj v konaní o uplatnení práva na zaplatenie úrokov z omeškania s plnením výživného a v konaní o uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia o výživnom
 • nevydatá matka v konaní o príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom
 • prokurátor v konaní začatom na jeho návrh a v konaní, do ktorého vstúpil
 • maloleté dieťa v konaní o určenie alebo zapretie rodičovstva a v konaní o prípustnosti zapretia otcovstva
 • navrhovateľ v konaní o náhrade škody vrátane škody na veciach, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví
 • navrhovateľ v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom
 • navrhovateľ v konaní o poddlžníckej žalobe
 • profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci Policajného zboru, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, príslušníci Národného bezpečnostného úradu a príslušníci Slovenskej informačnej služby a colníci v konaní o preskúmanie rozhodnutí služobných orgánov týkajúcich sa skončenia služobného pomeru a s tým súvisiacich nárokov podľa osobitných predpisov
 • navrhovateľ pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, návrhu na povolenie reštrukturalizácie a návrhu na povolenie oddlženia
 • správca podľa osobitného predpisu, ak nejde o uplatňovanie nárokov z pohľadávok postúpených na úpadcu po vyhlásení konkurzu
 • navrhovateľ v konaní o vylúčení majetku zo súpisu majetku podstát podľa osobitného predpisu
 • navrhovateľ v konaní o vylúčení majetku zo súpisu podstaty podľa osobitného predpisu
 • navrhovateľ v konaní o vylúčení veci z exekúcie podľa osobitného predpisu
 • navrhovateľ v konaní o určení popretej pohľadávky podľa osobitného predpisu
 • diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, a to za predpokladu, že nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a že je zaručená vzájomnosť. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky vyberané za poplatkové úkony týkajúce sa nehnuteľností a návrhov na začatie konania (odvolaní), ak je predmetom sporu nehnuteľnosť.
 • navrhovateľ podľa § 16 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam
 • navrhovateľ v konaní podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov a v ďalších konaniach, ak to ustanovujú osobitné predpisy
 • cudzinec v konaní o udelenie azylu
 • navrhovateľ v konaní podľa § 5 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení zákona č. 217/2004 Z. z.
 • spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva podľa osobitného predpisu

Od poplatku je oslobodený aj účastník, ktorému bol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného predpisu.

Oslobodenie od súdneho poplatku v konaní o odvolaní, dovolaní, obnove konania a výkone rozhodnutia alebo exekúcii

Vyššie uvedené oslobodenie sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní, obnove konania a výkone rozhodnutia alebo exekúcii.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Občiansky zástupca v súdnom konaní (zastúpenie inou osobou ako advokátom pred súdom)

Dobrý deň, mohol by som sa opýtať, či by som nášho otca (zo zdravotných dôvodov - infarkt) mohol ja alebo...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vrátená neprevzatá zásielka a začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy

Chcela by som Vás poprosiť o informáciu, od kedy nám končí zmluvný vzťah s klientom, ktorému sme posielali odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie