Mediácia a facilitácia

Vyriešiť konflikt sa môžu strany pokúsiť sami alebo ho môžu zveriť do rúk niekomu inému.

Mediácia

Mediácia je najmladšia právna služba, ktorá bola upravená až v roku 2004 zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov. Mediácia je charakterizovaná ako mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý medzi nimi vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu. Mediáciou sa môžu riešiť spory, ktoré vznikli z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov.

Mediátor

Mediátor, ktorý túto činnosť vykonáva musí byť zapísaný v registri mediátorov. Register mediátorov vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Do registra mediátorov môže byť zapísaný ten, kto je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, je bezúhonný a má osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora.

Mediačná činnosť je podnikaním. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok mediácie musí mať písomnú formu a je záväzná pre osoby zúčastnené na mediácii. Mediačná dohoda je exekučným titulom. Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, poučiť osoby zúčastnené na mediácii o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté a bez zbytočného odkladu informovať o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť mediátor z výkonu mediácie vylúčený, vzhľadom na pomer k veci alebo k osobám zúčstneným na mediácii.

Mediácia ako alternatívna forma riešenia konfliktu je vhodná v takej fáze, keď sporové strany spolu nekomunikujú. Mediátor sa snaží vytvoriť také prostredie, v ktorom sporné strany dokážu komunikovať. Vytvára možnosti na vyjednávanie o ich záujmoch a pomáha sporným stranám prekonávať prekážky v procese dosahovania dohody. Účasť na mediácii je dobrovoľná.

Facilitácia

Ďalšia alternatívna možnosť riešenia konfliktu je facilitácia. Pri facilitácii sa jedná o zásah tretej strany do procesu riešenia konfliktu. Ten, kto pomáha s komunikáciou sa nazýva facilitátor. Facilitátor sa zameriava na komunikáciu medzi spornými stranami. Uplatňuje isté pravidlá, s ktorými sporné strany súhlasili a ktoré napomáhajú stranám dosiahnuť dohodu. Facilitátor nerozhoduje. Facilitátor len vytvára priestor pre každú zo zúčastnených strán, zachytáva informácie, postoje a názory, ktoré boli odprezentované spornými stranami a ďalej s nimi pracuje.

Alternatívne možnosti riešenia sporov vytvárajú účastníkom možnosť kontrolovať proces a výsledok riešenia sporu.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie