Mediácia a facilitácia

Vyriešiť konflikt sa môžu strany pokúsiť sami alebo ho môžu zveriť do rúk niekomu inému.

Mediácia

Mediácia je najmladšia právna služba, ktorá bola upravená až v roku 2004 zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov. Mediácia je charakterizovaná ako mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý medzi nimi vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu. Mediáciou sa môžu riešiť spory, ktoré vznikli z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov.

Mediátor

Mediátor, ktorý túto činnosť vykonáva musí byť zapísaný v registri mediátorov. Register mediátorov vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Do registra mediátorov môže byť zapísaný ten, kto je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, je bezúhonný a má osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora.

Mediačná činnosť je podnikaním. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok mediácie musí mať písomnú formu a je záväzná pre osoby zúčastnené na mediácii. Mediačná dohoda je exekučným titulom. Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, poučiť osoby zúčastnené na mediácii o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté a bez zbytočného odkladu informovať o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť mediátor z výkonu mediácie vylúčený, vzhľadom na pomer k veci alebo k osobám zúčstneným na mediácii.

Mediácia ako alternatívna forma riešenia konfliktu je vhodná v takej fáze, keď sporové strany spolu nekomunikujú. Mediátor sa snaží vytvoriť také prostredie, v ktorom sporné strany dokážu komunikovať. Vytvára možnosti na vyjednávanie o ich záujmoch a pomáha sporným stranám prekonávať prekážky v procese dosahovania dohody. Účasť na mediácii je dobrovoľná.

Facilitácia

Ďalšia alternatívna možnosť riešenia konfliktu je facilitácia. Pri facilitácii sa jedná o zásah tretej strany do procesu riešenia konfliktu. Ten, kto pomáha s komunikáciou sa nazýva facilitátor. Facilitátor sa zameriava na komunikáciu medzi spornými stranami. Uplatňuje isté pravidlá, s ktorými sporné strany súhlasili a ktoré napomáhajú stranám dosiahnuť dohodu. Facilitátor nerozhoduje. Facilitátor len vytvára priestor pre každú zo zúčastnených strán, zachytáva informácie, postoje a názory, ktoré boli odprezentované spornými stranami a ďalej s nimi pracuje.

Alternatívne možnosti riešenia sporov vytvárajú účastníkom možnosť kontrolovať proces a výsledok riešenia sporu.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Dotácia na nájomné z dôvodu koronavírusu

Máme s.r.o. venujúcu sa na Slovensku technickej podpore (zákazníkom produktov, ktoré si v zahraničí od našich partnerských spoločností kúpia zákazníci).  ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie platieb v hotovosti počas krízovej situácie (COVID-19)

Chcem kúpiť obchodný podiel jednej spoločnosti a zaplatiť zaň kúpnu cenu vyššej hodnoty. Moja účtovníčka mi povedala, že to spraviť nemôžem vzhľadom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom

Požiadal som Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, generálne riaditeľstvo v Banskej Štiavnici o informáciu kedy bude uzatvorená nájomná alebo kúpna...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie