Nákladná doprava do 2,5t alebo 3,5t – vybavenie eurolicencie

Dopravcovia, ktorí prevádzkujú medzinárodnú dopravu do 3,5t, sú povinní si od februára 2022 na túto činnosť vybaviť licenciu Spoločenstva (tzv. eurolicencia alebo modrá povolenka). Živnostenské oprávnenie, ktorým doteraz disponovali (živnosť vydávaná živnostenským úradom v znení „Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla“) im už stačiť nebude.

Ak potrebujete vybaviť povolenie na dopravu (vnútroštátnu alebo medzinárodnú), neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na 0915 046 749.

Od 21.05.2022 sa povinnosť disponovať eurolicenciou vzťahuje aj na dopravcov s vozidlami alebo kombináciu ťažného vozidla a prívesu s celkovou prípustnou hmotnosťou nad 2,5 tony (napr. dodávky, kuriérske služby), ak budú vykonávať aj medzinárodnú dopravu. „Prevádzkovateľ cestnej dopravy vykonávajúci medzinárodnú dopravu motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony a nepresahuje 3,5 tony, je povinný mať udelené povolenie prevádzkovateľa cestnej dopravy a byť držiteľom licencie Spoločenstva.“

Čo je potrebné k vydaniu eurolicencie na dopravu do 2,5t resp. 3,5t?

K získaniu licencie na medzinárodnú dopravu do 2,5t resp. 3,5t bude potrebné okrem žiadostí zaslaných na úrad dopravy v sídle kraja doložiť aj tieto prílohy:

 • výpis z registra trestov osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľaa výpis vedúceho dopravy (iba originál nie starší ako 3 mesiace od dátumu podania tejto žiadosti). V niektorých prípadoch si úrad dopravy vie výpisy vyžiadať aj sám (napr. jednoosobová s.r.o.).
 • výpis z registra trestov obchodnej spoločnosti, ktorá žiada o vydanie licencie. V niektorých prípadoch si úrad dopravy vie výpis vyžiadať aj sám. Stretli sme sa však aj s úradom dopravy, ktorý ho vyžadoval doložiť od dopravcu.
 • fotokópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy
 • doklad o zmluvnom vzťahu vedúceho dopravy k žiadateľovi (je ním napr. pracovná zmluva aspoň na pár hodín mesačne, z dokladu musí byť zrejmé, že pracovník skutočne a sústavne riadi dopravné činnosti podniku)
 • fotokópia osvedčenia o evidencii (časť II), resp. technického preukazu motorového vozidla / vozidiel
 • nájomná zmluva na parkovacie priestory (v prípade, že žiadateľ nemá vlastné priestory na parkovanie a garážovanie)
 • finančná spoľahlivosť.

Niektoré úrady dopravy už pri vydaní povolenia preverujú aj zverejnenie prevádzkového poriadku na webovom sídle podnikateľa.

V prípade áut na leasing sa neprikladajú leasingové zmluvy ani súhlas leasingovej spoločnosti. 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

K vybaveniu povolenia bude dopravca potrebovať viaceré doklady, mimo iných už aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy. Vedúcim dopravy môže byť napríklad konateľ spoločnosti alebo samotný podnikateľ – fyzická osoba. Môže ním byť aj iná osoba. Podmienkou je, že má úspešné absolvované skúšky a vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej dopravy. Osoba vedúceho môže vystupovať u viacerých dopravcov. Úradu dopravy sa však preukazuje aj zmluvný vzťah medzi dopravcom a touto osobou.

Podľa § 6 ods. 7 zákona o cestnej doprave „Od skúšky je oslobodený ten, kto

 • a) je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na medzinárodnú dopravu vydaného v Slovenskej republike od 1. septembra 2002,
 • b) pred 4. decembrom 2009 v niektorom členskom štáte sústavne počas najmenej desiatich rokov riadil podnik cestnej dopravy,26) (t.j. Členské štáty môžu rozhodnúť oslobodiť od skúšky uvedenej v článku 8 ods. 1 osoby, ktoré môžu predložiť dôkaz o tom, že počas 10 rokov pred 4. decembrom 2009 sústavne riadili podnik cestnej nákladnej dopravy alebo podnik cestnej osobnej dopravy)v jednom alebo vo viacerých členských štátoch. alebo
 • c) pred 20. augustom 2020 v niektorom členskom štáte sústavne počas najmenej desiatich rokov riadil podnik cestnej dopravy;26) to platí len na účely udelenia licencie Spoločenstva podniku nákladnej cestnej dopravy, ktorý prevádzkuje len motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony.“

V praxi sme sa stretli s vydaním osvedčenia aj pre dopravcov, ktorí v minulosti robili činnosť napr. kuriérske služby, avšak nemali v predmete podnikania nákladnú cestnú dopravu. Nie však všetky úrady dopravy uvedené akceptujú.

Finančná spoľahlivosť na dopravu do 3,5t

Finančná spoľahlivosť sa odvíja od počtu vozidiel.

Za prvé vozidlo musí byť finančná spoľahlivosť vo výške najmenej 9.000 EUR+ 5.000 EUR na každé ďalšie vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3,5t alebo 900 EUR v prípade vozidla s hmotnosťou medzi 2,5t do 3,5t.

Ak dopravca má len vozidlá s celkovou hmotnosťou medzi 2,5t do 3,5, za prvé vozidlo je suma finančného zabezpečenia 1.800 EUR. Suma 900 Eur za každé ďalšie vozidlo zostáva zachovaná.

Dopravca – žiadateľ môže preukázať finančnú spoľahlivosť týmito spôsobmi:

 1. účtovnou závierkou za predchádzajúci rok, z ktorej vyplýva vlastné imanie (nie základné!) v uvedenej výške
 2. Niektoré úrady dopravy akceptujú aj preukázanie poistenia zodpovednosti za škodu. K zmluve sa dokladá aj doklad o úhrade tohto poistenia.
 3. Odporúčame tiež preveriť na príslušnom úrade dopravy akceptovanie potvrdenia zo strany banky dopravcu.

Bezúhonnosť

Podľa zákona o cestnej doprave sa „za bezúhonného na účely výkonu funkcie štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho dopravy sa nepovažuje ani ten, kto bol v súvislosti s riadením podniku alebo s výkonom funkcie vedúceho dopravy právoplatne postihnutý za závažný správny delikt podľa osobitného predpisu21) a v kategóriách a druhoch porušení určených Európskou komisiou. Strata bezúhonnosti sa uvádza vo vnútroštátnom elektronickom registri prevádzkovateľov cestnej dopravy (ďalej len „register prevádzkovateľov“). Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy, ktorý stratil bezúhonnosť sa považuje za neplatné. Ten, kto stratil bezúhonnosť a chce vykonávať funkciu vedúceho dopravy, je povinný absolvovať skúšku pred skúšobnou komisiou, a to najskôr tri roky po tom čo stratil bezúhonnosť. Pre tento prípad neplatia výnimky uvedené v odseku 7 ohľadom oslobodenia od skúšky.“

Poplatok za vydanie licencie spoločenstva

Za licenciu spoločenstva sa platí úradu dopravy poplatok 20 EUR.  

Lehota na vydanie licencie na dopravu

Úrad dopravy má na vydanie licencie 30 dní od podania kompletnej žiadosti. Dopravca bude automaticky po správoplatnení rozhodnutia zapísaný do registra dopravcov. V prípade záujmu obchodných spoločností činnosť dopíšeme aj do obchodného registra.

Kto eurolicenciu nepotrebuje?

Požiadavky na prístup k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy budú od 21. mája 2022 povinné aj pre prevádzkovateľov, ktorí používajú motorové vozidlá alebo jazdné súpravy na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony. Z povinnosti mať licenciu Spoločenstva budú naďalej vyňaté všetky prepravy (medzinárodné aj vnútroštátne) vykonávané vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojných vozidiel nepresahuje 2,5 tony a vnútroštátne prepravy vykonávané vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojných vozidiel presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony.

Na základe § 5 odseku 2 zákona č. 56/2012 Z. z. prevádzkovať medzinárodnú dopravu v členských štátoch môže prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý má udelenú licenciu Spoločenstva podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1071/2009. Povolenie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy a licenciu Spoločenstva nemusia mať podniky vykonávajúce medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 2,5 tony a tí, ktorí prepravujú tovar vo vnútroštátnej doprave vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 tony. Povolenie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy a licenciu Spoločenstva rovnako nemusia mať tí, ktorí poskytujú služby osobnej cestnej dopravy
výlučne na neobchodné účely. V súlade s článkom 1 bodu 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1071/2009 v znení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2020/1055 ide najmä o prepravu za ktorú sa neposkytuje žiadna priama ani nepriama protihodnota a ktorá nevytvára žiadny priamy ani nepriamy príjem pre vodiča vozidla ani pre iných, pričom nijakým spôsobom táto činnosť nesúvisí s profesionálnou činnosťou. (Dôvodová správa k zákonu č. 397/2021 Z. z. )

§ 2 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej ako „zákon“) „Prevádzkovanie cestnej dopravy je podnikanie, ktorého predmetom je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené.“

§ 2 ods. 2 zákona „Dopravnými službami sú v nákladnej doprave preprava tovaru a iných vecí a živých zvierat a súvisiace služby poskytované odosielateľom alebo príjemcom tovaru pri nakládke, vykládke a počas prepravy okrem prevádzky špeciálnych nákladných vozidiel, ktoré nie sú typovo schválené a určené na prepravu nákladu.“

§ 5 zákona:

 „(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, vykonávať povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy môže podnik na základe povolenia udeleného podľa tohto zákona a osobitného predpisu; povolenie sa udeľuje na desať rokov. Postup udeľovania, pozastavenia platnosti a odnímania povolenia ustanovuje osobitný predpis.“

(2) Prevádzkovať medzinárodnú dopravu v členských štátoch môže prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý má udelenú licenciu Spoločenstva podľa osobitných predpisov.

(3) Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na prevádzkovanie taxislužby, na cestnú dopravu podľa článku 1 ods. 5. nariadenia č. 1072/2009 a na cestnú dopravu prevádzkovanú podnikmi, ktoré

 • a) vykonávajú povolanie prevádzkovateľa nákladnej dopravy motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 2,5 tony,
 • b) poskytujú služby osobnej cestnej dopravy výlučne na neobchodné účely, alebo ktorých hlavnou činnosťou nie je povolanie prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy,
 • c) vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy motorovými vozidlami s maximálnou povolenou rýchlosťou nepresahujúcou 40 km/h.

(4) Odsek 1 sa nevzťahuje ani na prevádzkovateľa nákladnej dopravy vo vnútroštátnej doprave, ktorý poskytuje len tieto dopravné služby:

 • a) rozvoz tovaru výlučne na účely miestneho zásobovania obyvateľstva vrátane miestnych trhovísk do vzdialenosti 50 km,
 • b) prepravu osív, hnojív, krmív, poľnohospodárskych strojov a úrody na účely ich použitia alebo spracovania v poľnohospodárskej výrobe vrátane prepravy živých zvierat z fariem na bitúnky, krmív na kŕmenie hospodárskych zvierat a zberu mlieka a mliečnych výrobkov z fariem na spracovanie a spätnú prepravu kontajnerov na mlieko,
 • c) odvoz živočíšneho odpadu na zneškodnenie do kafilérií; to neplatí, ak ide o infekčný odpad, na ktorý sa vzťahujú pravidlá o preprave nebezpečných vecí,
 • d) nekomerčnú prepravu humanitárnej pomoci a pomoci obyvateľstvu v núdzových situáciách, najmä pri živelných pohromách, priemyselných haváriách a iných obdobných udalostiach,
 • e) komerčnú prepravu pre ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory a civilnú ochranu obyvateľstva, ak sa preprava uskutočňuje na základe ich objednávky na plnenie ich úloh a po celý čas prepravy pod ich kontrolou,
 • f) zber a odvoz komunálneho odpadu a prepravy súvisiace s jeho ukladaním a zneškodňovaním na skládkach alebo v spaľovniach, alebo
 • g) prepravy vecí vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.

Článok 1 ods. 5. nariadenia č. 1072/2009:

Nasledujúce druhy prepravy a jazdy prázdnych vozidiel, ktoré súvisia s touto prepravou, si nevyžadujú licenciu Spoločenstva a sú oslobodené od akéhokoľvek povolenia na prepravu:

 • a) preprava pošty ako univerzálna služba;
 • b) preprava poškodených alebo pokazených vozidiel;
 • c) od 21. mája 2022: preprava tovaru vo vozidlách, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 2,5 tony;
 • d) preprava tovaru v motorových vozidlách, ktoré spĺňajú tieto podmienky:
 • i) prevážaný tovar je vo vlastníctve podniku alebo ho podnik predal, kúpil, prenajal, prenajíma, vyrába, získal, spracoval alebo opravil;

ii) účelom cesty je preprava tovaru z alebo do podniku, či už v rámci, alebo mimo podniku, na jeho potreby;

iii) motorové vozidlo použité na takúto prepravu riadi člen personálu, ktorý je v podniku zamestnaný alebo ktorý je podniku k dispozícii na základe zmluvného záväzku;

iv) vozidlo, ktoré tovar prepravuje, je vo vlastníctve podniku, podnik ho zakúpil  na splátky alebo prenajal. Ak je vozidlo prenajaté, musí spĺňať podmienky smernice Európskeho parlamentu a Rady  2006/1/ES z 18.  januára 2006 o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru ( 1)  Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 82.  (1) a

v) takáto preprava je iba vedľajšou činnosťou v rámci celkových činností podniku;

 • e) preprava liečiv, lekárskych prístrojov, vybavenia a iných tovarov potrebných pre lekársku starostlivosť v prípade naliehavej pomoci, najmä pri prírodných katastrofách. Prvý pododsek písm.  d) bod  iv) sa neuplatňuje na použitie náhradných vozidiel počas krátkodobých výpadkov bežne používaných vozidiel.“

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710