Rozšírenie licencie na dopravu nad 3,5t na ďalšie vozidlá

Otázka:

Sme prepravná spoločnosť, ktorá disponuje licenciou Spoločenstva pre podnikanie v medzinárodnej cestnej doprave. Náš vozový park sa však rozširuje (všetko nad 3,5 t) a z tohto titulu potrebujeme rozšíriť licenciu na ďalšie vozidlá. Z dôvodu pracovnej vyťaženosti Vás poprosím o informáciu, čo je potrebné predložiť k rozšíreniu činnosti na nákladnú dopravu (vnútroštátnu, medzinárodnú) o ďalšie vozidlá. Spoločnosť už povolenie má, len chce povolenie rozšíriť o ďalšie autá.

Odpoveď:

K požiadavke na zmenu (zvýšenie počtu motorových vozidiel) v povolení na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy je potrebné podať žiadosť na dopravu

V tlačive vyznačíte „zmena povolenia“ a pod to v políčku „Iné“ uvediete požadovanú zmenu – zvýšenie počtu o … motorových vozidiel

Priložiť je potrebné doklad o splnení podmienky finančnej spoľahlivosti na zvýšený počet motorových vozidiel – na plnenie podmienky finančnej spoľahlivosti je stanovené preukázať finančnú spoľahlivosť dopravcu vo výške 9.000,- € na prvé a 5.000,- € na každé ďalšie motorové vozidlo. 

Spôsoby preukazovania finančnej spoľahlivosti sú dané v § 6 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, v § 2 vyhlášky č. 124/2012 Z. z. ktorou sa vykonáva citovaný zákon a v čl. 7 Nariadenia EÚ č. 1071/2009 z 21.10.2009. 

Pre splnenie podmienky finančnej spoľahlivosti je možné tiež akceptovať (podľa čl. 7 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)  č. 1071/2009) preukázanie finančnej spoľahlivosti poistením zodpovednosti za škodu pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy s výškou poistnej sumy adekvátnej celkovému počtu motorových vozidiel a v prípade, že dopravca bude chcieť vykonávať aj medzinárodnú dopravu musí sa územná platnosť poistenia vzťahovať aj na zahraničie (minimálne štáty EÚ). 

Správny poplatok za zmenu povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy vo výške 10,- € podľa položky 79 písm. q) zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení je možné uhradiť prostredníctvom kiosku inštalovaného v klientskom centre pri podaní žiadosti (kód služby 831). 

Po udelení a správoplatnení uvedeného rozhodnutia o zmene povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy môže dopravca požiadať o udelenie ďalších overených kópii licencie Spoločenstva na medzinárodnú cestnú dopravu. Tlačivo žiadosti Vám tiež posielame v prílohe. 

Správny poplatok vo výške 3,- € v zmysle položky 79 písm. i) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za vydanie jednej overenej kópie licencie Spoločenstva je možné uhradiť prostredníctvom kiosku inštalovaného v klientskom centre pri podaní žiadosti (kód služby 834). (Zdroj: Úrad dopravy Bratislava) 

Iné doklady nie je potrebné predkladať, ak sa nemenili (napríklad, ak nedošlo k personálnym zmenám v spoločnosti, prípadne sa nemenil vedúci dopravy, či miesto garážovania a parkovania).