Licencia na dopravu (nákladnú / osobnú)

Podmienky podnikania v cestnej doprave 

Prevádzkovanie cestnej dopravy upravuje zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o cestnej doprave“), ktorý v ustanovení § 2 ods. 1 definuje pojem prevádzkovanie cestnej dopravy ako „podnikanie, ktorého predmetom je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené.“ Pojem dopravné služby je potrebné chápať v závislosti od toho, či ide o osobnú cestnú dopravu alebo nákladnú cestnú dopravu. V prípade podnikania v nákladnej cestnej doprave sa dopravnými službami rozumejú najmä preprava tovaru, živých zvierat a tým súvisiace služby. 

Ak máte záujem o vybavenie povolenia na dopravu, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na 0915 046 749.

Prevádzkovateľa cestnej dopravy nazývame dopravca. Na to, aby sa osoba mohla stať dopravcom, musí splniť viacero podmienok:

 • musí získať povolenie prevádzkovateľa cestnej dopravy
 • musí získať licenciu spoločenstva, ak chce prevádzkovať dopravu na medzinárodnej úrovni
 • do 30 dní odo dňa právoplatnosti povolenia alebo licencie Spoločenstva má dopravca povinnosť zapísať sa do obchodného registra
 • musí získať dopravnú licenciu, ak chce prevádzkovať autobusovú linku
 • musí získať licenciu na taxislužbu, ak chce prevádzkovať taxislužbu
 • musí získať licenciu na dispečing, ak chce vykonávať činnosť dispečingu
 • musí získať koncesiu, ak chce prevádzkovať autoškolu
 • musí si zvoliť vedúceho dopravy, ktorý musí byť odborne spôsobilý

V tomto článku si priblížime informácie o založení kamiónovej dopravy, získaní licencie tak pre vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravu, získaní licencie na autobusovú dopravu či povolenia na dopravu do 3,5 tony. 

Vedenie cudzieho motorového vozidla 

Úvodom upozorňujeme na zmeny, ktoré nastali s účinnosťou od 1.4.2019. Doterajší živnostníci pôsobiaci ako vodiči len na základe živnostenského oprávnenia (na činnosť „Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla“) si budú musieť vybaviť povolenie na dopravu, ktoré bude vydané na ich meno. Tým sa stanú sami dopravcami. 

Viac nájdete aj v našej právnej poradni v časti dopravné právo.

Nákladná cestná doprava nad 3,5 tony (vnútroštátna doprava) 

Na prevádzkovanie vnútroštátnej dopravy je potrebné udelenie povolenia podniku podľa Zákona o cestnej doprave, ktoré sa udeľuje na obdobie 10 rokov. Pri úprave postupu udelenia povolenia podniku Zákon o cestnej doprave odkazuje na osobitný predpis, ktorým je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21.10.2009 ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy (ďalej len „Nariadenie 1071/2009 v cestnej doprave“). Predmetné Nariadenie 1071/2009 v cestnej doprave v čl. I ods. 3 písm. a) stanovuje okrem iného vylúčenie jeho aplikácie na prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy, ak celková povolená hmotnosť vozidiel nepresahuje 3,5 tony. Z uvedeného vyplýva, že Nariadenie 1071/2009 v cestnej doprave sa bude aplikovať na prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy a nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 tony. 

Ako sme už uviedli, povolenie sa prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy sa vydáva podniku. V zmysle Nariadenia 1071/2009 v cestnej doprave môžeme pod pojmom „podnik“ rozumieť: „podnik je fyzická osoba, právnická osoba, zisková alebo nezisková, akékoľvek ziskové alebo neziskové združenie alebo skupina osôb bez právnej subjektivity, alebo akákoľvek úradná inštitúcia, či už má vlastnú právnu subjektivitu, alebo závisí od orgánu, ktorý má takúto subjektivitu, ktorá vykonáva osobnú dopravu, alebo akákoľvek zisková fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva nákladnú dopravu na obchodné účely.“ Povolením na výkon prevádzkovateľa cestnej dopravy rozumieme povolenie vydané v správnom konaní, ktorým sa deklaruje, že podnik spĺňa podmienky na prevádzkovanie cestnej dopravy. V podmienkach Slovenskej republiky povolenie vydáva okresný úrad v sídle kraja

Nariadenie 1071/2009 v cestnej doprave pre udelenie povolenia na prevádzkovanie cestnej dopravy vyžaduje:

 • Podmienky týkajúce sa usadenia (čl. 5): Na splnenie tejto podmienky sa vyžaduje:
  • mať priestory podnikania v členskom štáte so všetkými dokladmi o podnikateľskej činnosti
  • po udelení povolenia musí disponovať jedným alebo viacerými vozidlami, ktoré môže mať v osobnom vlastníctve alebo ich môže užívať na základe zmluvy o prenájme alebo leasingovej zmluvy. Spolu s kúpnou, nájomnou či leasingovou zmluvou je potrebné predložiť aj kópie technických preukazov nákladných vozidiel
  • skutočne vykonávať činnosť týkajúcu sa vozidiel s náležitým technickým vybavením – vozidlá musia mať platnú STK a emisnú kontrolu. Nákladné vozidlá pre účely získania povolenia musia byť registrované v Slovenskej republike.
 • Bezúhonnosť (čl. 6): Týka sa podniku ako celku, ale aj vedúceho dopravy osobitne. Nariadenie iba príkladmi stanovuje, že za bezúhonného sa nepovažuje vedúci dopravy alebo dopravný podnik, ak bol odsúdený alebo sankcionovaný za závažné porušenie obchodného práva, konkurzného práva či v pravidiel premávky (ako nedodržanie odpočinkov, času jazdy, zlý technický stav vozidiel a iné.) Bližšie podmienky určia konkrétne členské štáty. V podmienkach Slovenskej republiky bližšie podmienky stanovuje ustanovenie § 6 ods. 3 a 4 Zákona o cestnej doprave. Výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 3 mesiace.
 • Finančná spoľahlivosť (čl. 7): Finančná spoľahlivosť vyžaduje schopnosť podniku plniť svoje finančné záväzky počas celého účtového roku. Na základe účtovnej závierky musí každoročne preukázať, že disponuje imaním a rezervami v hodnote 9.000 eur – ak používa jedno vozidlo a 5.000 eur na každé ďalšie vozidlo, ktoré používa. Finančnú spoľahlivosť je možné preukázať aj iným spôsobom najmä bankovou zárukou či poistením zodpovednosti za výkon povolania. „Finančnú spoľahlivosť podniku, ktorý existuje menej ako 15 mesiacov, možno preukázať aj základným imaním podľa informácií z obchodného registra, zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou alebo otváracou súvahou zostavenou ku dňu vzniku podniku.“ (§ 6 ods. 5 Zákona o cestnej doprave).
 • Odborná spôsobilosť (čl. 8): Preukazuje sa prostredníctvom povinnej písomnej skúšky, ktorej výsledkom je získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Skúška sa vykonáva na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii. Následne bude potrebné preukázať vzťah medzi takouto osobou a podnikom (môže ísť o zamestnanca, spoločníka, konateľa). Táto osoba mala byť menovacím dekrétom menovaná za vedúceho dopravy.

Ďalšie podmienky

 • Oprávnenie na podnikanie (živnostenské alebo iné oprávnenie)
 • Prevádzkovateľ cestnej dopravy musí spĺňať požiadavku minimálneho veku 21 rokov, ak je prevádzkovateľom právnická osoba, túto požiadavku musí spĺňať jej štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo vedúci dopravy
 • Vytvorenie prepravného poriadku a jeho zverejnenie na webovom sídle
 • Technická základňa spoločnosti, ktorá predstavuje priestor, kde je možné parkovať a vykonávať údržbu vozidiel, minimálne vo veľkosti 60 m2 na každé nákladné vozidlo

V zmysle čl. 10 Nariadenie 1071/2009 v cestnej doprave si každý členský štát určí príslušný orgán na posudzovanie žiadosti a vydávanie povolení v zmysle predmetného nariadenia. V podmienkach Slovenskej republiky je takýmto orgánom okresný úrad v sídle kraja. 

Vyššie uvedené sa nevzťahuje na prípady v ustanovení § 5 ods. 5 Zákona o cestnej doprave, a teda konkrétne na prevádzkovateľa nákladnej dopravy vo vnútroštátnej doprave, ktorý prepravuje veci vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg, ktorý rozváža tovar výlučne na účely miestneho zásobovania obyvateľstva a iné. 

Ak je držiteľom povolenia na prevádzkovanie cestnej dopravy fyzická osoba, platnosť povolenia zaniká dňom jej smrti za predpokladu, že v prevádzkovaní cestnej dopravy nepokračujú jej dedičia, pozostalý manžel alebo manželka či správca dedičstva. Zákon totiž dedičom poskytuje 30 dňovú lehotu (ide o 30 kalendárnych dní), ktorá začína plynúť skončením konania o dedičstve na nadobudnutie vlastného povolenia na prevádzkovanie cestnej dopravy, ak nadobudli majetkový podiel na prevádzkovaní cestnej dopravy. Najskôr však v lehote 30 dní od úmrtia držiteľa povolenia musia vyššie uvedené osoby písomne oznámiť okresnému úradu v sídle kraja, že pokračujú v prevádzkovaní cestnej dopravy. Okresný úrad má následne 15 dní na oznámenie prípadných námietok. Ak do 30 kalendárnych dní od skončenia dedičského konania nenadobudnú vlastné povolenie na prevádzkovanie cestnej dopravy, nemôžu v prevádzkovaní cestnej dopravy pokračovať. 

Podnikanie v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (licencia na medzinárodnú dopravu) 

Na prevádzkovanie medzinárodnej dopravy nestačí len udelenie povolenia okresným úradom v sídle kraja, o ktorom sme písali vyššie, ale v zmysle § 5 ods. 2 Zákona o cestnej doprave možno prevádzkovať medzinárodnú dopravu v členských štátoch len po vydaní licencie Spoločenstva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 zo dňa 21.10.2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (ďalej len „Nariadenie 1072 o pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy“). 

V zmysle č. 4 Nariadenie 1072 o pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy vydá licenciu príslušný vnútroštátny orgán na obdobie maximálne 10 rokov. Overená kópia licencie Spoločenstva sa musí nachádzať v každom vozidle dopravcu a na požiadanie predložiť oprávnenej osobe, ktorá vykonáva kontrolu. 

Žiadosť o udelenie licencie Spoločenstva je možné podať písomne na adresu príslušného okresného úradu, ale aj elektronicky vyplnením elektronického formulára. 

Predmetné nariadenie v čl. 1 ods. 5 ustanovuje prípady, kedy sa v medzinárodnej preprave nevyžaduje licencia Spoločenstva. Medzi tieto prípady môžeme napr. zaradiť prepravu tovaru v motorových vozidlách, ktorých celková povolená hmotnosť vrátane prívesného vozidla nepresahuje 3,5 tony a iné. V prípade, ak je vodič štátnym príslušníkom tretej krajiny je potrebné získať aj tzv. osvedčenie vodiča. 

Zápis do obchodného registra 

Právnické osoby, ktoré získali oprávnenie na dopravu, by si mali dopísať činnosť na dopravu do obchodného registra. Od 1.10.2020 sa už fyzické osoby, vrátane dopravcov, do obchodného registru nezapisujú.

Vedúci dopravy 

Nariadenie 1071/2009 v cestnej doprave stanovuje, že podnik, ktorý vykonáva prevádzkovateľa cestnej dopravy, musí mať vedúceho dopravy – fyzickú osobu, ktorá musí byť:

 • bezúhonná
 • odborne spôsobilá
 • musí skutočne riadiť dopravné činnosti podniku
 • je na podnik napojená ako zamestnanec, prípadne riaditeľ, vlastník, akcionár
 • má bydlisko v Spoločenstve

Prevádzkovateľ cestnej dopravy musí mať aspoň jedného vedúceho dopravy, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky. Jeden vedúci dopravy môže riadiť dopravné činnosti v najviac 4 rozličných podnikoch s maximálne 50 vozidlami. Takéto obmedzenie sa nevzťahuje na vedúceho dopravy, ktorý riadi iba jeden podnik a je skutočne spojený s podnikom. Túto povinnosť bolo potrebné splniť do 31.12.2019. 

Ak prevádzkovateľ riadi aj osobnú aj nákladnú cestnú dopravu, musí mať vedúceho dopravy pre každú z nich osobitne. V prípade, ak má vedúci dopravy osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre oba druhy dopravy, vyššie uvedená veta sa neuplatní. 

NEPREHLIADNITE povinnosť zápisu ŠPZ do Jednotného informačného systému v cestnej doprave

Zapisovanie evidenčných čísiel motorových vozidiel prevádzkovateľov cestnej dopravy do Jednotného informačného systému v cestnej doprave

Na základe článku 16 ods. 2 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21.  októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES, vnútroštátny register členského štátu musí obsahovať evidenčné čísla vozidiel, ktorými podnik disponuje. Podľa § 7 písm. k) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov dopravca je povinný s účinnosťou od 21. 2. 2022 oznámiť dopravnému správnemu orgánu evidenčné čísla motorových vozidiel, ktorými disponuje. Táto povinnosť sa vzťahuje na nákladnú a aj osobnú dopravu. Zmena bola zavedená zákonom č. 397/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 

Na základe § 41 odsek 1 písm. k) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky  vedie register prevádzkovateľov prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave.(https://www.jiscd.sk/) Tento systém po prihlásení obsahuje funkcionalitu na oznámenie evidenčných čísiel motorových vozidiel dopravnému správnemu orgánu.

 

Prezentácia k zapisovaniu evidenčných čísiel motorových vozidiel sa nachádza na nasledovnej adrese:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/balik-mobility/prezentacia-md-sr-zapisovanie-evidencnych-cisiel-vozidiel

 

Video návod k zapisovaniu evidenčných čísiel motorových vozidiel sa nachádza na nasledovnej adrese:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/balik-mobility/sprava-vozidloveho-parku-zaevidovanie-jednotliveho-vozidla-pomocka

 

Video návod hromadný import evidenčných čísiel motorových vozidiel  sa nachádza na nasledovnej adrese: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/balik-mobility/sprava-vozidloveho-parku-hromadny-import-vozidiel-pomocka

 (zdroj: okresný úrad Košice)

Dopravná licencia – licencia na autobusovú dopravu 

Dopravnou licenciou sa zriaďuje autobusová linka na pravidelnú vnútroštátnu dopravu. Na každú autobusovú linku je potrebná samostatná dopravná licencia. Na prevádzkovanie autobusových liniek v mestskej doprave, ktorú prevádzkuje jeden prevádzkovateľ stačí jedna dopravná licencia. Licenciu možno udeliť najviac na 10 rokov po splnení nasledovných podmienok:

 • žiadateľ má povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy alebo licenciu Spoločenstva
 • prevádzkovanie pravidelnej dopravy umožňuje technický stav ciest
 • zriadenie vnútroštátnej autobusovej linky v súlade s plánom dopravnej obslužnosti
 • vlastná alebo prenajatá dostatočná technická základňa potrebná na obsluhu autobusovej linky

Vyšší územný celok udeľuje a odníma dopravné licencie na pravidelnú dopravu okrem mestskej dopravy a vedie ich evidenciu. Obec udeľuje a odníma dopravné licencie v mestskej doprave. 

Na zriadenie medzinárodnej autobusovej linky a na vznik oprávnenia jej prevádzkovania je potrebné povolenie podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 zo dňa 21.10.2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy (ďalej len „Nariadenie 1073/2009 o autokarovej a autobusovej doprave.“) 

Koncesia na taxislužbu

V zmysle ustanovenia § 27 zákona o cestnej doprave možno prevádzkovať na základe koncesie na taxislužbu. Koncesia oprávňuje dopravcu prevádzkovať aj dispečing. Na udelenie koncesie musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • pobyt alebo miesto podnikania na Slovensku alebo v inom členskom štáte
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • vlastníctvo aspoň jedného vozidla, vypožičanie aspoň jedného vozidla, prípadne aspoň jedno vozidlo na leasing

Koncesia sa udeľuje na 10 rokov a je neprenosná na inú osobu. „Ak držiteľom koncesie je fyzická osoba, platnosť koncesie zaniká dňom smrti jej držiteľa, ak v prevádzkovaní taxislužby nepokračujú dedičia, pozostalý manžel alebo pozostalá manželka alebo správca dedičstva.“ Tieto osoby musia do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa koncesie písomne oznámiť okresnému úradu v sídle kraja, že pokračujú v prevádzkovaní taxislužby. Následne má okresný úrad v sídle kraja 15 dňovú lehotu na námietky. Ak do 30 kalendárnych dní od skončenia konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa koncesie nenadobudnú vyššie uvedené osoby vlastnú koncesiu, nemôžu ďalej taxislužbu prevádzkovať. 

Živnosť na podnikanie v doprave do 3,5 tony 

Nákladnú vnútroštátnu dopravu do 3,5 tony je možné prevádzkovať na voľnú živnosť, ktorú je potrebné ohlásiť na príslušnom okresnom úrade živnostenskom odbore. Správny poplatok za ohlásenie je 5 eur, v prípade elektronického podania je ohlásenie bez poplatku.

Ako sme už v článku spomínali, na prevádzkovanie vnútroštátnej cestnej dopravy nad 3,5t je potrebné vydanie povolenia, v prípade medzinárodnej cestnej dopravy je nevyhnutné udelenie licencie spoločenstva.

V prípade vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy do 3,5 t vám stačí mať vydané oprávnenie na toto podnikanie od odboru živnostenského podnikania. Ak chcete prevádzkovať aj medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu, tak je potrebné mať vydané z nášho odboru povolenie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a licencie spoločenstva.“ (zdroj: OÚ BA, odbor dopravy)

Podnikanie v doprave nad 3,5 tony 

Ak chcete podnikať v doprave nad 3,5 tony, nebude vám postačovať len ohlásenie živnosti ako pri podnikaní do 3,5 tony, avšak bude potrebné, aby ste získali povolenie od okresného úradu v sídle kraja, prípadne licenciu spoločenstva na podnikanie v medzinárodnej doprave, o ktorých sme sa zmienili už v úvode článku. 

Celý postup pred začatím podnikania zhrnieme do niekoľkých krokov:

 • získanie povolenia, ktoré vydáva okresný úrad v sídle kraja, ak chcete podnikať len vo vnútroštátnej cestnej doprave (spôsob a podmienky jej získania sme už opísali v predchádzajúcom texte)
 • získanie licencie Spoločenstva pred podnikanie v medzinárodnej cestnej doprave (spôsob a podmienky jej získania sme už opísali v predchádzajúcom texte)
 • zápis do obchodného registra Slovenskej republiky
 • zaplatenie správnych poplatkov

FAQ

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710