Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 od 4.4.2020

Dňa 02.04.2020 bol schválený zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý upravuje opatrenia v pôsobnosti Ministerstva financií SR na zmiernenie následkov pandémie. V článku sa zameriame na vybrané opatrenia v oblasti správy daní zakotvené v uvedenom zákone.

Časová pôsobnosť 

Opatrenia sa budú uplatňovať v období od vyhlásenia mimoriadnej situácie (13.03.2020) až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá, u niektorých opatrení do uplynutia neskorších lehôt zakotvených v zákone. Zákon zároveň zakotvuje možnosť vlády predĺžiť uplatňovanie opatrení nariadením vlády. Nariadením vlády bude tiež možné ustanoviť aj rozsah uplatňovania, osobitné podmienky uplatňovania a podrobnosti o opatreniach podľa predmetného zákona. 

Forma podania 

Podanie urobené elektronickými prostriedkami nemusí v niektorých prípadoch spĺňať podmienky pre elektronickú komunikáciu podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Podľa Dôvodovej správy k zákonu: „Daňový subjekt, ktorý nie je povinný komunikovať voči finančnej správe elektronickým prostriedkami (t. j. cez portál finančnej správy alebo cez ÚPVS) a zároveň nejde o také podanie, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu (napr. daňové priznanie), môže počas pandémie, podať podanie aj iným elektronickým spôsobom, akým je napr. e-mail. Takéto podanie nie je potrebné doručiť do piatich dní aj v listinnej podobe. Finančná správa ho bude považovať za doručené aj bez tohto doplnenia. Najjednoduchším spôsobom takéhoto podania je, že daňový subjekt svoje podanie vytlačí a podpíše a následne naskenuje alebo odfotí, a ako prílohu ho pošle finančnej správe prostredníctvom e-mailovej komunikácie.“ 

Na odstránenie prípadných nedostatkov podania správny orgán vyzve spôsobom, akým bolo podanie podané, spolu s poučením o následkoch spojených s neodstránením nedostatkov. Teda, ak bude podanie zaslané e-mailom, správny orgán vyzve na odstránenie nedostatkov taktiež e-mailom. 

Prerušenie daňovej kontroly 

Ďalším z opatrení v oblasti správy daní je možnosť požiadať o prerušenie daňovej kontroly. Podľa § 6 zákona: „Počas obdobia pandémie sa lehota na vykonanie daňovej kontroly, ktorá začala plynúť pred začatím obdobia pandémie, prerušuje na žiadosť daňového subjektuAk sa počas obdobia pandémie vykonáva daňová kontrola oprávnenosti nadmerného odpočtu, správca dane môže vydať čiastkový protokol, pričom čiastkový protokol môže správca dane vydať aj, ak neobsahuje preukázané kontrolné zistenia a vyhodnotenia dôkazov. Vydaním tohto čiastkového protokolu sa daňová kontrola prerušuje.“ 

Zoznamy finančnej správy 

Počas obdobia trvania pandémie nebudú aktualizované zoznamy vedené Finančným riaditeľstvom SR. Jedná sa o zoznam daňových dlžníkov, zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, ako aj zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty. 

Podľa Dôvodovej správy k zákonu sa: „Uvedeným ustanovením sa zabráni negatívnym účinkom, ktoré by mohli v dôsledku zverejnenia daňových subjektov v zoznamoch nastať, napr. by daňový subjekt nedostal dotáciu, úver a pod.“ 

Zánik práva vyrubiť daň a premlčanie 

Počas obdobia trvania pandémie tiež dôjde k prerušeniu plynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň, plynutia lehoty, v ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie daňového nedoplatku a plynutia lehoty na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok. 

Daňové nedoplatky 

Zákon zakotvuje, že pokiaľ dlžná suma dane, ktorej splatnosť uplynula počas trvania epidémie, nebola počas epidémie uhradená, nebude sa na takýto dlh pozerať ako na daňový nedoplatok, pokiaľ bude tento dlh zaplatený / odvedený do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia epidémie. 

Odloženie daňovej exekúcie 

Podľa § 11 zákona: Daňová exekúcia sa počas obdobia pandémie odkladá. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované.“ V daňových exekúciách sa následne bude pokračovať až po uplynutí obdobia pandémie. 

Celá znenie zákona č. 67/2020 Z. z. nájdete tu

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie