Náležitosti akcie podľa Obchodného zákonníka a zákona o cenných papieroch

Definícia akcie je uvedená v Obchodnom zákonníku. Podľa § 155 Obchodného zákonníka predstavuje akcia práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom.

Akcia môže mať podobu listinného alebo zaknihovaného cenného papiera.

Náležitosti akcie podľa Obchodného zákonníka

Podľa § 155 Obchodného zákonníka akcia obsahuje: 

  • obchodné meno a sídlo spoločnosti
  • menovitú hodnotu
  • označenie, či akcia znie na doručiteľa alebo na meno; pri akcii na meno obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom; ak je akcionárom zahraničná právnická osoba, identifikačné číslo sa uvádza, ak je pridelené; ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené
  • výšku základného imania a počet všetkých akcií spoločnosti k dátumu vydania emisie akcií, ak osobitný zákon neustanovuje inak
  • dátum vydania emisie akcií

Navyše, pokiaľ je akcia vydaná ako v podobe listinného cenného papiera (listinná akcia), obsahuje aj:

  • číselné označenie a podpis člena alebo podpisy členov predstavenstva, ktorí sú oprávnení konať za spoločnosť v čase vydania akcie
  • určenie práv s ňou spojených aspoň s odkazom na úpravu v stanovách

Pokiaľ spoločnosť vydáva viac druhov akcií, musia akcie obsahovať aj označenie druhu. Akcie, s ktorými nie sú spojené žiadne osobitné práva (ďalej len „kmeňová akcia“), nemusia obsahovať označenie druhu.

Náležitosti akcie podľa zákona o cenných papieroch

Náležitosti cenného papiera sú uvedené aj v § 13 zákona o cenných papieroch. Náležitosťou každého cenného papiera je označenie druhu cenného papiera ustanovené zákonom. Pri vkladovom liste možno namiesto názvu vkladový list použiť označenie vkladový certifikát alebo označenie depozitný certifikát. Náležitosťou zaknihovaného cenného papiera je aj jeho ISIN; to neplatí pre pokladničné poukážky vydané ministerstvom, podielové listy otvoreného podielového fondu vedené v samostatnej evidencii a pokladničné poukážky vydané Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska. ISIN môže byť pridelený aj pre iný finančný nástroj, ak o to požiada právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá finančný nástroj vydala. Náležitosťou nekapitálového cenného papiera s pohľadávkou, s ktorou je spojený záväzok podriadenosti, je aj informácia, že s pohľadávkou z tohto cenného papiera je spojený záväzok podriadenosti.

Náležitosťou zaknihovaného cenného papiera nie je

  • číselné označenie
  • podpis alebo faksimile podpisu alebo podpisov osôb oprávnených konať v mene emitenta
  • údaj o povolení Národnej banky Slovenska na vydanie emisie cenných papierov, ktorej súčasťou je tento cenný papier, ak sa na vydanie týchto cenných papierov vyžaduje povolenie podľa osobitného zákona

Náležitosťou vkladového listu je aj záväzok emitenta vyplácať dohodnuté výnosy v určených termínoch, spôsob týchto výplat a určenie platobného miesta.

Náležitosti jednotlivých druhov cenných papierov musia byť na nich uvedené už pri ich vydaní.

Cenný papier je vydaný okamihom, keď má všetky náležitosti ustanovené zákonom alebo osobitným zákonom a keď sa zákonom ustanoveným spôsobom stane majetkom prvého majiteľa alebo ak je v prípade zaknihovaného cenného papiera pripísaný na účet majiteľa, klientsky účet alebo držiteľský účet.

Na žiadosť emitenta cenných papierov centrálny depozitár pridelí cennému papieru bezodkladne ISIN.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie