Návrh na vydanie dopĺňacieho rozsudku

Aktualizované: 19.02.2020 | Vytvorené: 19.02.2020 |

Aj v našej praxi sme sa už stretli so situáciou, kedy súd vyniesol rozsudok, ale v rozsudku nerozhodol o časti predmetu konania. V našom konkrétnom prípade súd opomenul, že v konaní bola pripustená zmena žaloby, ktorou došlo k rozšíreniu žaloby a vydal rozhodnutie iba v rozsahu pôvodne navrhovaného petitu. V praxi však môže k obdobnému opomenutiu niektorej časti predmetu sporu dôjsť rôzne. Často sa vyskytujúcim príkladom je napr. opomenutie príslušenstva pohľadávky. V článku si priblížime, aký postup v takomto prípade umožňuje právna úprava civilného procesu zakotvená v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej ako "CSP").

Návrh na vydanie dopĺňacieho rozsudku

Obsah

Návrh na vydanie dopĺňacieho rozsudku  Náležitosti návrhu na vydanie dopĺňacieho rozsudku Dopĺňací rozsudok Verejné vyhlásenie dopĺňacieho rozsudku Návrh na doplnenie vs. odvolanie

Podľa § 212 ods. 2 prvá veta CSP: "Rozsudkom sa rozhoduje o celej prejednávanej veci." Pokiaľ tomu tak nie je, je potrebné vychádzať z ustanovenia § 225 CSP. 

Podľa § 225 CSP: „Ak nerozhodol súd v rozsudku o niektorej časti predmetu konania alebo o predbežnej vykonateľnosti, môže strana do 15 dní od doručenia rozsudku navrhnúť jeho doplnenie. Súd môže rozsudok, ktorý nenadobudol právoplatnosť, doplniť aj bez návrhu. Doplnenie urobí súd dopĺňacím rozsudkom, na ktorý sa primerane použijú ustanovenia o rozsudku. Ak súd nevyhovie návrhu strany na doplnenie rozsudku, návrh zamietne. Návrh na doplnenie sa netýka právoplatnosti ani vykonateľnosti výrokov pôvodného rozsudku.“ 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že návrh na vydanie dopĺňacieho rozsudku môže podať ktorákoľvek zo sporových strán a o doplnení môže súd rozhodnúť aj bez návrhu, z úradnej povinnosti (ak ešte nenadobudol právoplatnosť). 

Náležitosti návrhu na vydanie dopĺňacieho rozsudku

Náležitosťami návrhu na vydanie dopĺňacieho rozsudku sú všeobecné náležitosti podania podľa § 127 CSP - uvedenie, ktorému súdu je návrh určený (súd, ktorý rozsudok vydal), kto podáva návrh, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisová značka konania. Osobitnou náležitosťou je uvedenie doplnenia rozsudku.

Dopĺňací rozsudok

Pokiaľ nie sú dôvody na zamietnutie návrhu, súd vydá dopĺňací rozsudok.

Vo vzťahu k náležitostiam, ako aj vyhláseniu dopĺňacieho rozsudku, je potrebné vychádzať zo všeobecnej úpravy rozsudku. Podľa § 220 ods. 1 CSP: "V písomnom vyhotovení rozsudku sa po slovách "V mene Slovenskej republiky" uvedie označenie súdu, mená a priezviská sudcov rozhodujúcich vo veci, presné označenie strán a ich zástupcov, iných subjektov, označenie prejednávaného sporu, výrok, odôvodnenie, poučenie o lehote na podanie odvolania, o tom, na ktorý súd sa odvolanie podáva a o náležitostiach odvolania, poučenie o možnosti exekúcie a deň a miesto vyhlásenia." Taktiež obsahuje výslovné uvedenie, že sa jedná o dopĺňací rozsudok.

Ak nie sú splnené podmienky na vydanie dopĺňacieho rozsudku, súd návrh zamietne formou uznesenia. Voči rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie rozsudku je podľa § 357 písm. g) CSP prípustné dovolanie.

Verejné vyhlásenie dopĺňacieho rozsudku

Dopĺňací rozsudok musí byť verejne vyhlásený. V praxi sme sa stretli s tým, že stranám, resp. ich právnym zástupcom nebolo doručené predvolanie na vyhlásenie dopĺňacieho rozsudku, ale oznámenie o vyhlásení dopĺňacieho rozsudku bolo iba zverejnené na úradnej tabuli príslušného súdu.

Keďže riešením v situácii, kedy súd nerozhodol o prejednávanej veci v celom rozsahu je podanie návrhu na vydanie dopĺňacieho rozsudku, nie je na mieste z takéhoto dôvodu podanie odvolania, čo potvrdzuje aj odborná literatúra: "z účelu ustanovenia je potrebné vyvodiť, že nerozhodnutie súdu o niektorej časti konania nie je dôvodom na podanie odvolania. Ak by strana v odvolaní namietala túto skutočnosť, je potrebné, vychádzajúc z princípu bezformálnosti procesných úkonov posúdiť, či túto námietku podľa jej obsahu je možné považovať za návrh na doplnenie rozsudku. Podobne je možné postupovať aj v situácii, ak by strana podala odvolanie proti neexistujúcemu výroku, ktorý však mal byť obsiahnutý v rozsudku." (ŠTEVČEK, M. a kol.: Veľké komentáre. Civilný sporový poriadok, C. H. Beck, 2016, ISBN: 978-80-7400-629-6)

Naše služby

  • zastupovanie v občianskych súdnych konaniach
  • vypracovanie právnych stanovísk a analýz

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.