Doručovanie podľa civilného sporového poriadku od 1.7.2016

Doručovanie je jedným z ťažiskových procesných úkonov súdu. Je tomu tak z toho dôvodu, že s doručením súdnych písomností sú spojené zásadné následky. Doručovanie, tak ako bolo upravené v Občianskom súdnom poriadku, predstavovalo najväčšie prieťahy v konaní, čo zároveň spôsobovalo, že ochrana porušených alebo ohrozených subjektívnych práv bola menej efektívna a rýchla. Cieľom civilného sporového poriadku je zrýchliť a zefektívniť súdne konanie.

Písomnosti, ktoré sa nedoručujú do vlastných rúk 

Písomnosti, ktoré sa nedoručujú do vlastných rúk, sa preferovane doručujú elektronickými prostriedkami, vrátane elektronickej schránky. Strana si v konaní môže zvoliť elektronickú adresu na doručovanie. Súd považuje takúto zásielku za doručenú po 3 dňoch od jej odoslania, bez ohľadu na to, či sa s ňou adresát oboznámil. 

V prípade, keď súd nemôže písomnosť doručiť sám na pojednávaní, alebo pri inom úkone súdu, ani do elektronickej schránky a strana nepožiadala o doručovanie písomností na ňou uvedenú elektronickú adresu, súd doručuje prostredníctvom doručujúceho orgánu, ktorým je najmä poštový podnik a súdny doručovateľ. 

Pokiaľ adresát neuviedol inú adresu, doručuje sa fyzickej osobe na adresu evidovanú v registri obyvateľov SR alebo adresu miesta pobytu cudzinca na území SR a právnickej osobe na adresu sídla zapísaného v obchodnom alebo inom registri. Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov SR, doručuje súd písomnosti tejto fyzickej osobe oznámením na úradnej tabulina webovej stránke príslušného súdu. Takáto písomnosť sa považuje za doručenú po 15 dňoch od jej zverejnenia. To neplatí v osobitných prípadoch, keď sa doručujú písomnosti napríklad osobám vo výkone trestu odňatia slobody, vo väzbe, umiestnených v zariadeniach na výkon ústavnej starostlivosti a v ďalších prípadoch uvedených v § 107 ods. 2 Civilného sporového poriadku. 

Civilný sporový poriadok pripúšťa aj možnosť doručovania písomností prostredníctvom exekútora či polície. 

Doručovanie písomností advokátom 

Písomnosť, ktorá je adresovaná advokátovi, môže byť prevzatá aj jeho zamestnancom prípadne inej osobe, ktorá je s advokátom aj v inom obdobnom pracovnom vzťahu, ak ju ten na preberanie písomností poveril. 

Ak je advokát stranou v spore splnomocnený na celé konanie, doručujú sa len jemu všetky písomnosti. Výnimkou, kedy sa písomnosť doručuje aj jednotlivej strane je prípad, ak má táto strana v konaní niečo napr. vykonať. Iba advokátovi ako zástupcovi strany sa doručuje výzva na zaplatenie súdneho poplatku ako aj procesné poučenia vydané súdom. Civilný sporový poriadok upravuje aj prípady, ak má strana viacerých advokátov (viď § 110). 

Fikcia doručenia 

V prípade, že sa adresát na adrese, ktorú uviedol súdu, alebo ktorú má evidovanú v registri obyvateľov alebo v obchodnom, príp. inom registri, naozaj zdržuje a preberá si zásielky, ktoré sú mu doručované, nevznikajú pri doručovaní žiadne problémy. Zásielka je doručená dňom, keď si ju adresát skutočne prevzal a kedy sa s ňou aj reálne oboznámil. 

Čo však v prípade, že adresát sa nezdržiava na adrese, ktorú má evidovanú v registri? Vzhľadom k zásadnému významu, ktorý sa s doručovaním spája, sa pre prípad neúspešného doručenia zásielky zaviedol inštitút fikcie doručenia. 

Pôvodná právna úprava Občianskeho súdneho poriadku poznala nasledovné fikcie doručenia: 

  • Pri doručovaní fyzickej osobe sa zásielka považovala za doručenú dňom, kedy bola vrátená súdu. Fikcia doručenia však nastala len v prípade, že sa adresát v mieste doručovania zdržiaval, čo spôsobovalo rôzne problémy súvisiace s obtiažnosťou zisťovania skutočného zdržiavania sa na adrese, o čom svedčí aj uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. marca 2012, sp. zn. 6 M Cdo 3/2011, v ktorom Najvyšší súd poznamenal, „že si je vedomý obtiažnosti, ba až praktickej nemožnosti zisťovania podmienky pre uplatnenie fikcie náhradného doručenia, spočívajúcej v zdržovaní sa adresáta písomnosti v mieste doručenia pri prvom neúspešnom pokuse o doručenie.
  • Pri doručovaní právnickej osobe na adresu sídla zapísaného v obchodnom alebo inom registri sa zásielka považovala za doručenú po 3 dňoch od jej vrátenia súdu. Predpokladom fikcie doručenia bolo, že iná adresa nebola súdu známa.
  • Pri bezdôvodnom odopretí prijatia písomnosti, doručenie nastalo dňom odopretia prijatia, avšak len za predpokladu, že adresát bol o následkoch odopretia písomnosti poučený. 

Nová právna úprava zásadným spôsobom mení fikcie doručenia písomnosti zaslanej na poštovú adresu, čím sa postup pri doručovaní sprísňuje a formalizuje: 

  • Pri doručovaní fyzickej osobe sa písomnosť považuje za doručenú dňom vrátenia zásielky súdu. Fikcia doručenia nastáva bez ohľadu na to, či sa adresát na tejto adrese zdržiaval.
  • Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov SR, písomnosť sa považuje za doručenú po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke príslušného súdu.
  • Právnickej osobe súd doručuje písomnosť na adresu sídla zapísaného v obchodnom alebo inom registri. Nie je povinnosťou súdu zisťovať inú adresu právnickej osoby.
  • Pri bezdôvodnom odopretí prijatia písomnosti, doručenie nastáva dňom odopretia prijatia. Nevyžaduje sa, aby bol adresát poučený o následkoch odopretia prijatia zásielky. 

Do pozornosti dávame aj ust. § 114, ktorý upravuje odpustenie zmeškania lehoty, ktorú adresát zmeškal, pretože sa o písomnosti nedozvedel. 

Doručovanie upravené v civilnom sporovom poriadku by malo zabrániť zbytočným prieťahom v konaní, ktoré boli spôsobené povinnosťou súdu zisťovať skutočnú adresu strán konania, opakovaným doručovaním alebo napríklad už spomínanou povinnosťou súdu preukázať, že sa adresát na adrese doručenia skutočne zdržiaval.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie