Návrh novely autorského zákona účinný od 29.10.2014 (osirelé dielo)

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov predložila vláda SR a transportuje sa ním smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel.

Osirelé dielo

Cieľom novely autorského zákona je vytvoriť základný právny rámec, ktorý uľahčí digitalizáciu a šírenie diela a iných predmetov ochrany, ktoré sú chránené autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom; ide o diela, pri ktorých nie je možné určiť alebo nájsť autora, prípadne nositeľa práva, tzv. osirelé diela.

V takýchto prípadoch, na vyhotovenie rozmnoženiny diela a iného predmetu ochrany a na jeho sprístupňovanie verejnosti nie je možné získať predchádzajúci súhlas autora. Vzhľadom k tomu, že autor diela nie je známy, alebo nie je možné sa ho dopátrať, dochádza k znemožneniu kontaktu s ním za účelom uzatvorenia licenčnej zmluvy.

Návrh novely autorského zákona definuje osirelé dielo ako slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis, noviny, hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme, a audiovizuálne dielo, ktorého autora nemožno určiť, alebo ak bol určený, nemožno ho nájsť ani napriek dôslednému vyhľadávaniu a je uložené u osoby podľa § 31a ods. 1.

Za osirelé dielo sa tak v zmysle návrhu zákona považuje:

  • slovesné dielo v písomnej forme, napr. časopis, noviny, knihy (ale napr. aj ilustrácia, či fotografia, pokiaľ je jej súčasťou)
  • hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme (notový záznam)
  • audiovizuálne dielo

Návrh novely autorského zákona zavádza novú zákonnú výnimku z povinnosti získať súhlas na rozmnožovanie a sprístupňovanie osirelého diela verejnosti, a to len  na vzdelávacie a kultúrne účely a na plnenie úloh vo verejnom záujme:

  • vyhotovením rozmnoženiny osirelého diela na účely digitalizácie, indexácie, katalogizovania, uchovávania, reštaurovania alebo na účely umožnenia prístupu verejnosti
  • sprístupnením osirelého diela verejnosti

Zoznam informačných zdrojov na dôsledné vyhľadávanie upravuje príloha č. 2 návrhu novely autorského zákona.

Ktoré subjekty môžu osirelé dielo použiť bez súhlasu autora?

Podľa predloženého návrhu novely autorského zákona bude môcť bez súhlasu autora osirelé dielo použiť knižnica, škola, múzeum, galéria, archív, ale aj Rozhlas a televízia Slovenska a Slovenský filmový ústav.  Tieto subjekty však nemôžu použiť osirelé dielo na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu; môžu požadovať len úhradu účelne vynaložených nákladov.

Ochrana autora osirelého diela

Autor diela má právo kedykoľvek ukončiť status osirelého diela a za použitie svojho diela má právo na primeranú odmenu. Týmto sa súčasne chránia práva autora.

Obchodne nedostupné diela

Predkladaný návrh rieši aj problematiku tzv. obchodne nedostupných diel.

Obchodne nedostupné dielo je definované ako slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis a noviny:

  • ktorého rozmnoženinu nie je možné nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva; to sa nevzťahuje na kúpu použitej veci
  • ktoré je uložené v knižnici, archíve alebo múzeu a
  • ktoré je zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel, ktorý vedie právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo

Zjednodušene povedané ide o diela, ktoré už nie sú dostupné v predaji, nie je možné ich získať kúpou v obchodoch, no aj napriek tomu sú stále chránené autorským právom. Zoznam takýchto obchodne nedostupných diel vedie Slovenská národná knižnica.

Účinnosť

Predkladaným návrhom zákona sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel. Z tohto dôvodu sa účinnosť predloženej právnej úpravy navrhuje na 29. októbra 2014.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Sú veci BAMAIN z Dubaja „fake“?

Tieto dni sme v Paríži bývali v hoteli oproti niekoľko poschodovému obchodu značky BALMAIN Paris. To mi pripomenulo BALMAIN obchod v Dubaji v známom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie