Novela zákona o bankách (od 10.06.2013)

Ministerstvo financií SR v spolupráci s Národnou bankou Slovenska vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona bol prerokovaný v 1. čítaní na schôdzi NR SR v marci 2013. Novela reaguje na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES.

Jednou z hlavných zmien, ktoré novela zavádza je zákaz žiadania poplatkov za vedenie, evidenciu alebo správu úveru alebo úverového účtu, ktorého zriadenie je podmienkou úverového vzťahu. Podľa dôvodovej správy sa však tieto ustanovenia “nebudú týkať presne definovaných typov úverov, pri ktorých je vedenie úverového účtu dôležité pre obidve zmluvné strany, t.j. nielen pre banku, ale aj pre spotrebiteľa. Takými sú napríklad platobný účet, bežný účet umožňujúci povolené prečerpanie, kreditná karta.”

Dôležitú zmenu zavádza aj ustanovenie týkajúce sa bezplatného úplného alebo čiastočného predčasného splatenia hypotekárneho úveru. Navrhuje sa, aby sa toto ustanovenie vzťahovalo aj na hypotekárne úvery s variabilnou úrokovou sadzbou, ak počas predchádzajúceho roka nedošlo k jej zmene.

Navrhuje sa tiež vypustenie úpravy vykonávania osobitných hypotekárnych obchodov pobočkami zahraničných bánk na základe bankového povolenia. Novela zavádza, že oprávnenie poskytovať osobitné hypotekárne obchody budú mať na území Slovenskej republiky len banky. Tým však nebude dotknutá možnosť pobočiek zahraničných bánk poskytovať na území Slovenskej republiky bežné hypotekárne úvery, t.j. úvery zabezpečené záložným právom k nehnuteľnostiam a ktoré sú bankovými obchodmi v zmysle § 5 písm. i) zákona o bankách.

Novelou sa zároveň zasahuje aj do znenia iných zákonov, napríklad tiež do zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Navrhovaná účinnosť novely je 10.06.2013.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Dotácia na nájomné z dôvodu koronavírusu

Máme s.r.o. venujúcu sa na Slovensku technickej podpore (zákazníkom produktov, ktoré si v zahraničí od našich partnerských spoločností kúpia zákazníci).  ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie platieb v hotovosti počas krízovej situácie (COVID-19)

Chcem kúpiť obchodný podiel jednej spoločnosti a zaplatiť zaň kúpnu cenu vyššej hodnoty. Moja účtovníčka mi povedala, že to spraviť nemôžem vzhľadom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom

Požiadal som Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, generálne riaditeľstvo v Banskej Štiavnici o informáciu kedy bude uzatvorená nájomná alebo kúpna...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie