Novela zákona o Justičnej akadémii

Prinášame Vám ďalší článok venujúci sa novele zákona o Justičnej akadémii, konkrétne novele zákona číslo 322/2014 Z. z. zo dňa 21. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Obsahom novely zákona je hlavne obnovenie inštitútu justičného čakateľa a právneho čakateľa prokuratúry. Tomuto kroku je podriadených viacero novelizácii tzv. sudcovských zákonov.

Prínosom novely by malo byť najmä: 

  • rozšírenie cieľových skupín vzdelávania
  • vytvorenie databáz súdnych prípadov
  • vykonanie opravnej odbornej justičnej skúšky
  • vypustenie zákonného obmedzenia výkonu funkcie riaditeľa a členov Rady Justičnej akadémie na najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia
  • obnovenie inštitútu justičného čakateľa
  • obnovenie inštitútu právneho čakateľa prokuratúry

Rozšírenie cieľových skupín vzdelávania

Okrem súčasného vzdelávania sudcu, prokurátora, súdneho úradníka alebo asistenta prokurátora, bude môcť Justičná akadémia podľa nového znenia vykonávať tiež vzdelávanie právnických profesií alebo iných odborných profesií, nad ktorými vykonáva dohľad Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere na ministerstve a Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky vo funkcii hlavný štátny radca a generálny štátny radca. Uvedené nové vzdelávacie aktivity budú len doplnkové a dobrovoľné. Za právnické a odborné profesie, nad ktorými vykonáva ministerstvo dohľad sa považujú znalci, tlmočníci, notári, prekladatelia, súdny exekútori, správcovia, rozhodcovia a mediátori.

Databázy súdnych prípadov

Súčasná právna úprava nepripúšťa vytváranie databáz v elektronickej podobe, no po novom to bude možné. Súdne spisy bude akadémia dodávať výberovej komisii a to na účely výberového konania na miesto sudcu v elektronickej podobe, na elektronickom nosiči. Po novom bude akadémia vytvárať a spravovať aj databázu súdnych prípadov pre účely vykonania odbornej justičnej skúšky. Samostatne bude viesť databázu pre justičných čakateľov a samostatne pre čakateľov prokuratúry.

Vykonanie opravnej odbornej justičnej skúšky

V predchádzajúcom právnom stave mali osoby možnosť vykonať opravnú skúšku len jedenkrát. Po novom, ak vyšší súdny úradník alebo asistent prokurátora neuspeje ani na opravnej skúške, bude môcť vykonať ďalšiu opravnú skúšku najskôr po jednom roku a najneskôr do dvoch rokov od konania opravnej skúšky. V prípade, ak neuspeje ani na ďalšej opravnej skúške, zostáva vo svojej funkcii avšak bez možnosti znovu vykonať skúšku. Tak ako v prípade justičného čakateľa sa po novom predlžuje služobné voľno na vykonanie justičnej skúšky a na vykonanie opravnej skúšky vyššiemu súdnemu úradníkovi a asistentovi prokurátora a to na dobu 4 týždne.

Vypustenie zákonného obmedzenia výkonu funkcie riaditeľa a členov Rady Justičnej akadémie na najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia

Po novom budú môcť byť zvolení a vykonávať svoju funkciu dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia aj opakovane. V uvedených prípadoch je jedno funkčné obdobie upravené na 5 rokov, čo zachová aj novela.

Obnovenie inštitútu justičného čakateľa a právneho čakateľa prokuratúry

Novelu sa opätovne zavádza do života inštitút justičného čakateľa a inštitút právneho čakateľa prokuratúry. U uvedených osôb bude Justičná akadémia vykonávať aj odbornú justičnú skúšku. Takisto bude zabezpečovať, organizovať a vykonávať odbornú prípravu justičného čakateľa, ktorá je potrebná na výkon funkcie sudcu. Vzdelávanie justičného čakateľa bude zamerané na zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí potrebných na výkon funkcie sudcu. Takisto bude zabezpečovať, organizovať a vykonávať aj odbornú prípravu právneho čakateľa prokuratúry počas jeho prípravnej praxe na výkon funkcie prokurátora. Okrem toho aj odbornú prípravu zameranú na vykonanie justičnej skúšky pre vyšších súdnych úradníkov, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, asistenta prokurátora a poradcu sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Účinnosť

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. decembra 2014 okrem ustanovení, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2015, a ustanovení, ktoré účinnosť ešte len nadobudnú a to 1. januára 2016.

Tip

Prečítajte si aj: Návrh zákona

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie