Novela zákona o sudcoch a prísediacich účinná od 1.1.2014

Schválením novely zákona o sudcoch a prísediacich v roku 2011 sa zaviedol nový spôsob kreovania disciplinárnych senátov a prideľovania veci týmto senátom. Pre každé nové disciplinárne konanie sa stal základom kreovania systém náhodného výberu, tzv. ad hoc systém disciplinárneho senátu. Novelou sa malo zabezpečiť okrem iného zlepšenie reálneho fungovania disciplinárneho konania a obmedzenie rizika jeho zneužívania. Avšak prax ukázala, že takýto systém je neefektívny. Samotní sudcovia sú si vedomí, že za určitých okolností nebudú pravdepodobne disciplinárne potrestaní. Takýto stav bol príčinou opätovnej zmeny aktuálnej právnej úpravy, ktorou sa novelizuje zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich.

Účelom poslednej novely je vytvorenie legislatívnych podmienok pre zlepšenie reálneho fungovania inštitútu hodnotenia sudcov a disciplinárneho konania sudcov. Zmena vtedajšieho spôsobu kreovania disciplinárnych senátov tak, aby pre každé disciplinárne konanie nebolo potrebné vytvárať samostatný disciplinárny senát. Novelou sa navrhuje zaviesť zavedenie štandardného volenia členov disciplinárnych senátov, ktorí majú určený rozvrh práce. Minimálny počet disciplinárnych senátov sa stanovil na štyri prvostupňové a aspoň dva odvolacie disciplinárne senáty. Súdna rada každoročne stanoví zloženie, ale aj počet disciplinárnych senátov.

Členovia disciplinárnych senátov

Členovia jednotlivých disciplinárnych senátov sa budú vyberať z databázy predsedov disciplinárnych senátov, ktorá pozostáva z desiatich kandidátov navrhnutých sudcovskými radami, ďalej z databázy, ktorá pozostáva z pätnástich členov, ktorých navrhol minister spravodlivosti a z ktorých osem je sudcov pôsobiacich vo funkcii minimálne 5 rokov, nie je voči ním vedené trestné ani disciplinárne konanie, nie sú predsedami alebo podpredsedami súdu a nie sú ani členmi súdnej rady. Posledná možnosť výberu je z databázy pätnásť členov, ktorí boli navrhnutí Národnou radou SR a osem z nich je sudcov, ktorí pôsobia vo funkcii minimálne 5 rokov, nie je voči ním vedené trestné ani disciplinárne konanie, nie sú predsedami alebo podpredsedami súdu a nie sú ani členmi súdnej rady.

Konkrétnych členov určí súdna rada. Za náhradníkov budú považovaní tí, ktorí nebudú ustanovení do konkrétneho disciplinárneho senátu.

Novela umožní aj to, aby sudcovia, ktorí vzhľadom na svoj vek alebo zdravotné problémy sú pozbavení pracovných povinnosti, sa mohli stať členmi disciplinárnych senátov, čím sa zvýši nie len počet možných kandidátov, ale zároveň v rámci disciplinárneho konania bude možné aplikovať ich dlhoročné skúsenosti.

Čo sa týka otázky prideľovania vecí disciplinárnemu senátu, disciplinárne veci budú prideľované náhodným výberom za pomoci technických prostriedkov.

Rozvrh práce

Rozvrh práce bude schvaľovaný súdnou radou a to na návrh predsedu. Predseda je povinný rozvrh práce prerokovať s disciplinárnymi senátmi. Prvý rozvrh práce by mal byť schválený do 30. apríla 2014. Schválený rozvrh práce bude zverejnený na internetovej stránke Súdnej rady a takisto všetky prípadné zmeny.

Novela zákona o sudcoch a prísediacich – účinnosť

Táto novela nadobudla účinnosť dňa 1.1.2014.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti – právna poradňa

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie