Novela zákona o sudcoch a prísediacich účinná od 1.9.2014

Poslancami Novela zákona o sudcoch a prísediacich účinná od 1.9.2014Národnej rady Slovenskej republiky bol do parlamentu predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novela zákona o sudcoch a prísediacich – navrhované zmeny

Predkladaný návrh zákona obsahuje viacero zmien a doplnení. V prvom rade ide o zmeny  a doplnenia, ktoré sú reakciou na navrhovaný ústavný zákon, ktorý sa týka problematiky rozšírenia pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky, zmeny v zložení Súdnej rady a spôsob, akým sa búdu obsadzovať posty  v Súdnej rade, v neposlednom rade aj vymedzenie postavenia a posilnenie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky.

Ako vyplýva z dôvodovej správy, ďalšie navrhované zmeny sa týkajú problematiky disciplinárnej zodpovednosti, zmeny povoľovania práce v domácom prostredí, sprísnenie podmienok vzniku nároku na ďalší plat sudcov, zavedenie kontroly dodržiavania liečebného režimu, zavedenie regresných náhrad voči sudcom, predlženie funkčného obdobia predsedov a podpredsedov súdov a zvýšenie počtu podpredsedov na väčších súdoch.

Hlavným cieľom vykonania týchto systémových zmien je obnovenie dôvery v naše súdnictvo. Zmeny, ktoré sa majú uskutočniť vytvárajú správne predpoklady pre zabezpečovanie riadneho súdnictva a to práve efektívnym uplatňovaním nástrojov riadenia a správy súdov. Očakávaný výsledok týchto systémových zmien by sa mal v aplikačnej praxi odraziť na spravodlivom a zákonnom rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb.

Treba spomenúť aj fakt, že novela zákona o sudcoch a prísediacich bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

V dôvodovej správe sa uvádza, že „bude potrebné zabezpečiť v rozpočtovej kapitole Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nové zdroje na pokrytie platu predsedu súdnej rady a jeho paušálnych náhrad, rovnako aj tri štátnozamestnanecké miesta pre posilnenie Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky v nadväznosti na rozširovanú ústavnú a zákonnú pôsobnosť Súdnej rady Slovenskej.“

Negatívny dopad na rozpočet verejnej správy bude mať aj zvýšenie počtu podpredsedov súdov na krajských súdoch, okresných súdoch v sídle kraja a na súdoch s počtom sudcov vyšším ako 30, ako aj zavedenie nového funkčného príplatku za výkon funkcie člena alebo predsedu disciplinárneho senátu.

Účinnosť

Predpokladané nadobudnutie účinnosti tohto zákona je 1. septembra 2014.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie