Novela zákona o sudcoch a prísediacich účinná od 1.9.2014

Poslancami Novela zákona o sudcoch a prísediacich účinná od 1.9.2014Národnej rady Slovenskej republiky bol do parlamentu predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novela zákona o sudcoch a prísediacich – navrhované zmeny

Predkladaný návrh zákona obsahuje viacero zmien a doplnení. V prvom rade ide o zmeny  a doplnenia, ktoré sú reakciou na navrhovaný ústavný zákon, ktorý sa týka problematiky rozšírenia pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky, zmeny v zložení Súdnej rady a spôsob, akým sa búdu obsadzovať posty  v Súdnej rade, v neposlednom rade aj vymedzenie postavenia a posilnenie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky.

Ako vyplýva z dôvodovej správy, ďalšie navrhované zmeny sa týkajú problematiky disciplinárnej zodpovednosti, zmeny povoľovania práce v domácom prostredí, sprísnenie podmienok vzniku nároku na ďalší plat sudcov, zavedenie kontroly dodržiavania liečebného režimu, zavedenie regresných náhrad voči sudcom, predlženie funkčného obdobia predsedov a podpredsedov súdov a zvýšenie počtu podpredsedov na väčších súdoch.

Hlavným cieľom vykonania týchto systémových zmien je obnovenie dôvery v naše súdnictvo. Zmeny, ktoré sa majú uskutočniť vytvárajú správne predpoklady pre zabezpečovanie riadneho súdnictva a to práve efektívnym uplatňovaním nástrojov riadenia a správy súdov. Očakávaný výsledok týchto systémových zmien by sa mal v aplikačnej praxi odraziť na spravodlivom a zákonnom rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb.

Treba spomenúť aj fakt, že novela zákona o sudcoch a prísediacich bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

V dôvodovej správe sa uvádza, že „bude potrebné zabezpečiť v rozpočtovej kapitole Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nové zdroje na pokrytie platu predsedu súdnej rady a jeho paušálnych náhrad, rovnako aj tri štátnozamestnanecké miesta pre posilnenie Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky v nadväznosti na rozširovanú ústavnú a zákonnú pôsobnosť Súdnej rady Slovenskej.“

Negatívny dopad na rozpočet verejnej správy bude mať aj zvýšenie počtu podpredsedov súdov na krajských súdoch, okresných súdoch v sídle kraja a na súdoch s počtom sudcov vyšším ako 30, ako aj zavedenie nového funkčného príplatku za výkon funkcie člena alebo predsedu disciplinárneho senátu.

Účinnosť

Predpokladané nadobudnutie účinnosti tohto zákona je 1. septembra 2014.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Dotácia na nájomné z dôvodu koronavírusu

Máme s.r.o. venujúcu sa na Slovensku technickej podpore (zákazníkom produktov, ktoré si v zahraničí od našich partnerských spoločností kúpia zákazníci).  ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie platieb v hotovosti počas krízovej situácie (COVID-19)

Chcem kúpiť obchodný podiel jednej spoločnosti a zaplatiť zaň kúpnu cenu vyššej hodnoty. Moja účtovníčka mi povedala, že to spraviť nemôžem vzhľadom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom

Požiadal som Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, generálne riaditeľstvo v Banskej Štiavnici o informáciu kedy bude uzatvorená nájomná alebo kúpna...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie