Novela zákona o verejnom obstarávaní a preukazovanie majetkovej účasti

Dnes Vám prinášame článok na tému verejné obstarávanie. V Zbierke zákonov vyšiel zákon č. 13/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Vás zaujímajú najnovšie zmeny v tomto zákone, čítajte ďalej!

Sprísnenie podmienok pre účasť na verejnom obstarávaní

Podmienky pre účasť na verejnom obstarávaní sa stali náročnejšími. K pôvodným podmienkam sa stanovili ďalšie nové podmienky, ktoré sa týkajú právnických osôb zúčastnených na verejnom obstarávaní a ich majetkového postavenia. Ide hlavne o to, aby zákon neumožnil tzv. schránkovým firmám zúčastňovať sa na verejnom obstarávaní a získavať zákazky z verejných zdrojov. Takýmto spôsobom zákon zabezpečí, aby pri verejnom obstarávaní boli štátu aj občanom známe osoby, vlastníci právnickej osoby.

Takýmto spôsobom sa zabezpečí aj kontrola finančných prostriedkov z verejných zdrojov. Prerozdeľovanie financií príjemcom zákaziek z verejného obstarávania tak bude podliehať účinnejšej kontrole. Zavedenie podmienky preukazovania vlastníctva k právnickej osobe bude až po úroveň fyzických osôb.

Z dôvodovej správy k zákonu vyplýva, že právnická osoba, so sídlom v štáte, ktorého právny poriadok neposkytuje možnosť preukázať, ktoré fyzické osoby vo firme majú účasť, sa nemôže zúčastniť verejného obstarávania. Takisto sa verejného obstarávania nemôže zúčastniť taká právnická osoba, ktorá síce nemá sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neposkytuje možnosť preukázať, ktoré fyzické osoby vo firme majú účasť, ale v súvislosti s účasťou fyzických osôb bude priamo alebo nepriamo ovládaná osobami, ktoré majú bydlisko v takom štáte, kde právny poriadok nedáva možnosť ich majetkovú účasť preukázať.

Okrem vyššie uvedených sa verejného obstarávania nemôžu zúčastniť ani právnické osoby, v ktorých majú verejní funkcionári SR aspoň 10% podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach.

Znenie § 26a ods. 1 a ods. 2 (Preukazovanie majetkovej účasti):

(1)Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť

a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť,

b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať, alebo

c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.9c)

(2) Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.

Doklady preukazujúce majetkovú účasť

Preukázanie majetkovej účasti fyzickej osoby sa preukazuje dokladmi, ktoré nesmú byť staršie ako tri mesiace a to konkrétne týmito:

Znenie § 26a ods. 3:

„(3) Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi, vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako 3 mesiace.“

Rozšírila sa skutková podstata správneho deliktu a Úrad pre verejné obstarávanie je oprávnený uložiť sankciu vo výške od 1000 € až do 10 000 € v prípade, ak predložené doklady budú sfalšované alebo pozmenené a ich obsah nebude korešpondovať so skutočnosťou.

Účinnosť

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2015.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako získam povolenie na predaj alkoholu v kaviarni?

Potrebovala by som povolenie na predaj alkoholu, nalievanie v kaviarni. Kde môžem získať toto povolenie?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Chov sladkovodných rýb – oprávnenie na podnikanie

Predmet podnikania Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi je zaradený medzi voľné živnosti. Avšak chov sladkovodných rýb podľa § 3 zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť bezobalový obchod?

Z formulácie činnosti nie je zrejmé, čo bude predmetom „obchodnej činnosti“, t. j. či nepôjde o predaj tovaru, ktorý je z režimu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie