Nový zákon o sociálnej práci

Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona o sociálnej práci a o podmienkach výkonu niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh vyššie uvedenej právnej úpravy predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Dňa 24.07.2014 podpísal tento zákon prezident.

Zákon o sociálnej práci upravuje sociálnu prácu, právne vzťahy súvisiace s výkonom sociálnej práce, ako aj právne postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Úprava tejto oblasti v predošlom zákone absentovala. Hlavnou myšlienkou a úlohou bolo navrhnúť riešenie profesijného zabezpečenia výkonu sociálnej práce, pretože pre jej výkon neexistovali žiadne oficiálne pravidlá.

V dôvodovej správe sa uvádza, že:

„Predkladaný vládny návrh zákona v čl. I upravuje sociálnu prácu, právne vzťahy súvisiace s výkonom sociálnej práce, ako aj právne postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.“

Zákon je rozdelený na 5 častí.

 1. časť – upravuje základné ustanovenia, podmienky výkonu sociálnej práce a podmienky výkonu niektorých odborných činnosti v oblasti sociálnych vecí a rodiny
 2. časť – upravuje zriadenie, postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
 3. časť – upravuje akreditáciu špecializačného vzdelávacieho programu a vzdelávacieho programu
 4. časť – upravuje spoločné ustanovenia
 5. časť – upravuje prechodné a záverečné ustanovenia

Zákon o sociálnej práci a kvalifikačné predpoklady

Cieľom zákona je podporiť profesionalizáciu výkonu všeobecne, predovšetkým ustanovením nevyhnutných kvalifikačných predpokladov. Tieto kvalifikačné predpoklady ustanovuje § 5 zákona o sociálnej práci a o podmienkach výkonu niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny takto:

 • Kvalifikačný predpoklad na výkon odbornej činnosti…
  • sociálnym pracovníkom je získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca
  • asistentom sociálnej práce je získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca
 • Osobitný kvalifikačný predpoklad na výkon špecializovanej odbornej činnosti je absolvovanie akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu ustanoveného pre príslušný špecializovaný odbor sociálnej práce.

Na účely zákona je sociálna práca vymedzená ako odborná činnosť vykonávaná sociálnym pracovníkom alebo asistentom sociálnej práce na účel ustanovený osobitným predpisom, t. j. ako súbor pracovných činností, na vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti a zručnosti získané absolvovaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca.

Zákonné podmienky sa navrhovali vytvoriť aj na výkon konkrétnych špecializovaných odborných pracovných činností v špecializovaných odboroch sociálnej práce. Pre niektoré oblasti výkonu sociálnej práce tak bude možné v budúcnosti požadovať príslušnú špecializáciu. Niektoré oblasti sociálnej práce totižto požadujú širšie vedomosti ako tie, ktoré sú získané v rámci vysokoškolského štúdia.

Nadstavbové odborné činnosti

Súčasťou zákona sú aj tzv. nadstavbové odborné činnosti, ktorých podstatou je, že na ich vykonávanie je nevyhnutné absolvovať akreditované vzdelávanie. Takýmto spôsobom môže sociálny pracovník, asistent sociálnej práce a iné profesie pôsobiace v oblasti sociálnych vecí a rodiny, získať a legitímne vykonávať rôzne špecifické odborné znalosti, ktoré nevyžadujú vzdelanie v sociálnej práci, psychológii, pedagogike, atď. Ustanovenia týkajúce sa špecializácií a nadstavbových odborných činností budú účinné až k 1. januáru 2016 a to z dôvodu, že ide o nové inštitúty, ktorých príprava a zavedenie si vyžaduje čas.

Sociálna práca v podobe výkonu samostatnej praxe

Ďalšou novotou je aj sociálna práca vykonávaná ako samostatná prax a to formou samostatnej zárobkovej činnosti v podobe výkonu samostatnej praxe, podobne ako v iných profesiách. Na základe tohto sa živnostenský zákon rozšíri o činnosti, ktoré nie sú živnosťou, o sociálnych pracovníkoch.

Ďalšie informácie:

V dôvodovej správe sa uvádza aj informácia, že ministerstvo samo nemôže spravovať profesiu sociálnej práce a navrhovalo riešiť spravovanie profesie sociálny pracovník a asistent sociálnej práce prostredníctvom samostatnej profesijnej organizácie so zákonom priznanými kompetenciami. Komore sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce sa navrhovalo zveriť rozhodovanie o členstve v komore, disciplinárnych previneniach, taktiež aj o povoleniach na výkon samostatnej praxe a uznávaní dokladov o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraničnou inštitúciou na účely preukázania osobitnej odbornej spôsobilosti podľa zákona. Na konanie o disciplinárnych previneniach, konanie vo veci vydania povolenia a konanie o odňatí povolenia na výkon samostatnej praxe sa bude vzťahovať všeobecný predpis o správnom konaní.

Účinnosť

Vzhľadom na postupné zavádzanie systému vzdelávania, špecializácií a na konštituovanie a prevádzkovanie komory, ustanovenia budú nadobúdať rôznu účinnosť.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie