Obchodné podmienky pre podnikateľov, ako ich vytvoriť?

Presná definícia obchodných podmienok sa v slovenskom právnom poriadku nenachádza. Obchodný zákonník sa však o nich zmieňuje v § 273, kde uvádza:  

„(1) Časť obsahu zmluvy možno určiť aj odkazom na všeobecné obchodné podmienky vypracované odbornými alebo záujmovými organizáciami alebo odkazom na iné obchodné podmienky, ktoré sú stranám uzavierajúcim zmluvu známe alebo k návrhu priložené.

„(2) Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok uvedených v odseku 1.“

„(3) Na uzavretie zmluvy možno použiť zmluvné formuláre používané v obchodnom styku.“ 

Druhy obchodných podmienok 

Z ods. 1  možno vyvodiť, že Obchodný zákonník rozlišuje medzi všeobecnými obchodnými podmienkami a inými obchodnými podmienkami. 

Všeobecné obchodné podmienky vypracovávajú odborné a záujmové združenia, burzy, ale aj rôzne záujmové združenia pre určitú oblasť činností. Pri všeobecných obchodných podmienkach sa prezumuje, že každý, kto podniká v oblasti, ktorej sa týkajú, je s nimi oboznámený, a teda ako predpoklad ich záväznosti postačuje len odkaz na všeobecné obchodné podmienky v zmluve. Tým sa všeobecné obchodné podmienky stávajú súčasťou obsahu zmluvy, a preto nie je potrebné, aby boli VOP zahrnuté do samotného textu zmluvy alebo k nej priložené. 

Iné obchodné podmienky vypracovávajú rôzne subjekty, ako napr. podnikatelia, obchodné spoločnosti atď., na účely ich následného uplatnenia v konkrétnych právnych vzťahoch. Na rozdiel od všeobecných obchodných podmienok sa iné obchodné podmienky uplatňujú v užšie vymedzenom prostredí, a preto sa na ne aplikuje prísnejší režim. Na to, aby boli pre zmluvné strany konkrétneho právneho vzťahu záväzné, zákon vyžaduje, aby boli zmluvným stranám buď známe alebo aby boli k návrhu priložené. 

Záväznosť iných obchodných podmienok 

Vzhľadom na vyššie uvedené, na to, aby boli iné obchodné podmienky pre zmluvné strany záväzné, je potrebné, aby:

  1. boli zmluvným stranám známe alebo
  2. boli priložené k návrhu

Prvý prípad sa vzťahuje najmä na situácie, keď medzi sebou zmluvné strany dlhodobo spolupracujú a iné obchodné podmienky vypracované jednou zmluvnou stranou sú druhej zmluvnej strane dobre známe. V týchto prípadoch teda postačuje, aby zmluva na tieto iné obchodné podmienky len odkázala a tak sa iné obchodné podmienky stávajú jej súčasťou. 

Druhý prípad sa vzťahuje na situácie, v ktorých iné obchodné podmienky nie sú zmluvným stranám známe, a preto na to, aby sa iné obchodné podmienky stali záväznými, musia byť priložené k zmluve (nepostačí teda, ak do nich môže druhá strana len nahliadnuť a pod.) 

Konflikt medzi inými obchodnými podmienkami a zmluvou 

Obchodný zákonník ustanovuje aj spôsob riešenia situácie, keď dôjde ku konfliktu medzi všeobecnými / inými obchodnými podmienkami s ustanoveniami zmluvy. Podľa § 273 ods. 2 Obchodného zákonníka sa takýto stret rieši v prospech ustanovení zmluvy, ktoré tak majú pred všeobecnými / inými obchodnými podmienkami prednosť. Keďže ide o dispozitívne ustanovenie, zmluvné strany môžu toto pravidlo vylúčiť. 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie